Nordiskt seminarium om patientsäkerhet och kvalitet inom mun- och tandhälsovården

10.11.2011 9.05
Nyhet N5-58683

Det finns inte lika mycket forskning om patientsäkerhet inom mun- och tandhälsovården som det finns om patientsäkerhet inom övrig hälso- och sjukvård. Inom mun- och tandhälsovården finns flera riskfaktorer som det inte finns tillräckligt med information om inom branschen. Riskfaktorer är till exempel materialallergier, infektioner, medicineringsrisker och olyckor med tandinstrument. Detta konstaterades på ett nordiskt seminarium om mun- och tandhälsovård som ordnades i Esbo 8-9.11. Seminariet är en del av Finlands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet år 2011.

Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet och arbetsgruppen för projektet för samnordiska kvalitetsindikatorer för mun- och tandhälsovård var arrangörer för seminariet. Nordiska ministerrådet startade projektet år 2007 eftersom det fanns behov av kvalitetsuppföljning och -jämförande inom mun- och tandhälsovården mellan de nordiska länderna. Bland annat följande uppföljningsindikatorer används vid jämförandet: antalet personal inom mun- och tandhälsovården per invånare, andelen befolkning som uppsökt tandvård under året och tandlöshet i åldersgruppen 65-74 år.

På seminariet Nya visioner för mun- och tandhälsovården presenterades nordiska idéer och system som handlar om patientsäkerhet inom mun- och tandhälsovården. Avsikten var också att utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna. Dessutom behövs det utbildning om patientsäkerhet inom mun- och tandhälsovården. God patientsäkerhetskultur ska främjas inom mun- och tandhälsovården och det behövs också mer forskning om ämnet.

Ytterligare uppgifter

medicinalråd Anne Nordblad, SHM +358 50 5433828, [email protected]