Palveluasumiseen linjataan yhdenmukaiset maksujen määräytymisperusteet

28.6.2010 7.28
Uutinen N5-55310

"Palveluasumisen kirjavia asiakasmaksumäärittelyjä on yhdenmukaistettava, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuisi. Samansisältöisistä julkisista palveluista on perittävä maksut samoin perustein riippumatta siitä, missä kunnassa tai palvelutalossa asiakas asuu. Maksuperusteet on tehtävä myös niin ymmärrettäviksi, että jokainen saa niistä selon, vieläpä yhdellä lukemisella", sanoo neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen. "Vertailun ja valinnanteon mahdollistamiseksi asiakkaan on saatava selvyys siitä, mitä hän saa maksunsa vastineeksi."

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon uudistamista pohditaan parhaillaan Ikähoiva-työryhmässä, jonka puheenjohtaja Päivi Voutilainen on. Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen maksujen määräytymisperusteiden linjaus on työryhmän työn ydintä. Tähän työryhmää velvoittaa Sata-komitean ehdotus. Myös kunnissa odotetaan selkeitä ohjeita.

"Toiveita selkeistä ohjeista tulee ministeriöön todella paljon, ja ohjauksen selkeyden toive tuli myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2009 toteuttamalta 24 paikkakunnan kierrokselta", Voutilainen kertoo.

Monimutkainen järjestelmä

"Meillä on kovin vaikeasti avautuva ja monimutkainen ikäihmisten pitkäaikaishoidon järjestelmä", Voutilainen toteaa.

Pitkäaikaishoitoa tarvitsevia hoidetaan terveyskeskuksissa pitkäaikaishoidon osastoilla, vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Terveydenhuollon lainsäädäntö ohjaa terveyskeskusten toimintaa ja sosiaalihuollon lainsäädäntö vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen toimintaa. Terveyskeskussairaalassa ja vanhainkodissa hoito on laitoshoitoa, tehostettu palveluasuminen puolestaan kuuluu avohoidon palvelujen kokonaisuuteen.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hänen maksukykynsä mukaan määräytyvä maksu, joka on enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista. Hoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 97 euron käyttövara kuukaudessa. Tehostetun palveluasumisen maksuista sen sijaan ei ole laissa säännöksiä, ja kuntiin on syntynyt hyvin kirjavia maksukäytäntöjä.

Asumispalveluissa asiakas maksaa asiakasmaksun lisäksi erikseen vuokraa ja lääkkeiden omavastuuosuudet. Asumispalveluissa voi syntyä kohtuuttomia tilanteita, jos asumisesta, palveluista ja lääkkeistä kertyvät maksut ylittävät ikäihmisen tulot.

"Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa on suositeltu, että asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa huolehditaan siitä, että palveluiden maksut eivät ole asiakkaalle kohtuuttomia. Joissakin tapauksissa tehostetun palveluasumisen asiakkaiden maksut ovat määritelty niin korkeiksi, että asiakkaalle on jouduttu myöntämään toimeentulotukea. Se ei tunnu oikein järkevältä", Voutilainen sanoo.

Sata-komitealta linjaukset

Sata-komitea esitti, että palveluasumisen maksut yhtenäistetään valtakunnallisesti. Maksut olisivat tulosidonnaisia ja aikaperusteisia ja niihin sisältyisivät myös tukipalvelut lukuun ottamatta ateriapalveluita, kuljetuspalveluita, turvapuhelinta ja siihen liittyvä palveluita. Vuokran palveluasumisen asiakas maksaisi erikseen ja saisi Kelan asumistuen, jos hänellä tulojensa mukaan olisi siihen oikeus.

"Palveluja ostaessaan ihmiset eivät läheskään aina tiedä, mitä he rahallaan saavat; samalla euromäärällä voi saada kovin erilaista palvelua. Maksuperusteet pitääkin tehdä niin läpinäkyviksi ja selkeiksi, että palveluja tarvitseva ihminen tietää, mitä hän saa, tilaaja tietää, mitä hän ostaa ja tuottaja tietää, mitä myy. Samasta asiasta on puhuttava samoilla käsitteillä", Voutilainen painottaa.

Käsitteistöä pohditaan kuluttajansuojan näkökulmasta myös työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä.

Tavoitteena selkeät maksuperusteet

Päivi Voutilainen korostaa, että työryhmä ei määrittele palveluiden hintoja vaan yhtenäisiä perusteita julkisen sektorin järjestämän palveluasumisen asiakkailta perittäville maksuille. Työryhmässä pohditaan esimerkiksi, pitäisikö palveluasumisessa periä perusmaksua hoito- tai hoivamaksun lisäksi sekä pitäisikö asiakkaalle jäädä vähimmäiskäyttövaraa laitoshoidon tapaan, ja jos niin minkä suuruinen käyttövaran pitäisi olla.

"Työryhmän suuri haaste on, että tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun pitäisi olla yksittäiselle asiakkaalle kohtuullinen, mutta asiakasmaksujärjestelmän pitäisi turvata kunnille vähintään nykyisen suuruinen asiakasmaksukertymä. Muuten kunnat eivät selviydy palvelujen järjestämisestä", Voutilainen toteaa.

Työryhmä julkistaa ehdotuksensa syyskuussa. Sitä ennen ehdotusluonnoksista käydään pyöreän pöydän keskusteluja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Merja Moilanen

Näkökulmat