Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

STM jatkaa varhaiskasvatuksen säädöstyötä ja perheiden palvelukokonaisuuden kehittämistä

19.2.2010 8.16
Uutinen N5-54964

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa perheiden palvelujen kokonaisuuden kehittämistä ja vie eteenpäin jo pitkälle valmisteltuja uudistuksia lainsäädännössä varhaiskasvatuksen palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi.

STM on jo aiemmin valmistellut varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehityspolkuja, ja myös varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamista jatketaan niin, että painopiste on lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostaman kokonaisuuden tukemisessa.

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta asetti jo 17.12.2008 jaoston kehittämään varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä. Jaoston työn pohjalta jatkettavassa lainsäädäntötyössä on tarkoitus mm. selkiyttää lainsäädännön käsitteitä ja ottaa varhaiskasvatus-termi käyttöön myös normeissa.

Päiväkotien henkilöstön osaamista vahvistetaan nostamalla lastentarhanopettajien osuutta henkilökunnasta vaiheittain. Selvitysmies Simo Pokin aiemman selvityksen pohjalta halutaan myös varmistaa, että vanhemmat voivat hakea lapselleen päivähoitopaikkaa kuntarajojen yli, kun se on perheen ja vanhempien työmatkojen kannalta järkevää.

Tarkoitus on myös täsmentää ja vakiinnuttaa lapselle laadittavan henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen, johon sosiaalihuollon asiakaslaki jo nyt velvoittaa. Erityistä tukea tarvitsevat lapset halutaan tunnistaa nykyistä kattavammin ja myös heistä koskeva sääntely voitaisiin täsmentää varhaiskasvatussuunnitelmassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on saamassa  varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden luomisen lakisääteiseksi tehtäväkseen.

Päävastuu kasvatuksesta on perheillä. STM haluaa tukea perheiden kasvatustehtävää ja kehittää perheitä tukevia palveluja kokonaisvaltaisesti. STM korostaa eri ministeriöiden tiivistä yhteistyötä, jotta lasten ja nuorten tasapainoinen kasvu voidaan turvata ja heidän syrjäytymisensä estää. Tätä työtä on jo tehty Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) puitteissa koko maassa.

verkkouutiset