Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tupakasta vieroitus - organisointi ja käytännöt

8.2.2010 13.00
Uutinen N5-54966
Tupakointi on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja länsimaissa. Vuonna 2008 neljännes suomalaisista aikuisista miehistä ja lähes viidennes naisista tupakoi. Heistä seitsemän kymmenestä haluaisi lopettaa tupakoinnin. Tupakasta vieroituksen organisointi ja käytännöt -julkaisu on selvitys tupakasta vieroituksen ja siihen liittyvän hoitoketjun tehokkaasta järjestämisestä. 

Tupakointi on yhä enenevässä määrin alemman koulutustason indikaattori ja tätä kautta yksi suurimmista esteistä terveyserojen kaventamisessa. Valtaosa tupakoijista käy terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla kerran tai useammin vuoden aikana. Onkin osoitettu, että ammattilaisten antama tuki lopettamisyrityksessä on tehokas.

Tupakasta vieroitus -selvitys käy läpi vieroituksen nykykäytäntöjä, nostaa esille toiminnan tämän hetken keskeisiä esteitä ja pohtii ratkaisuja sekä terveydenhuollon ammattilaisen että tupakoijan näkökulmasta. Julkaisu sisältää myös lääketaloudellisen selvityksen tupakoinnin lopettamisesta. Selvitys on tarkoitettu sekä kuntien ja terveydenhuollon päättäjien että käytännön vieroitustyötä tekevien käyttöön.

Tupakasta vieroituksen tulisi sisältyä terveydenhuollon toimintasuunnitelmaan sekä perus- että erikoissairaanhoidossa. Tupakasta vieroitus tulisi sitoa entistä tiiviimmin tupakoijan kokonaisarvioon niin, että se on kiinteä osa jokaisen potilaan hoitoa. On tärkeää luoda toimiva hoitoketju ja palautejärjestelmä terveydenhuollon eri ammattiryhmien ja toimijoiden välillä. Väestölle tulee olla tarjolla osaamiskeskuksia, joissa on vieroituksen erityisosaamista ja käyttäytymistieteellistä asiantuntemusta.

Tupakasta vieroittamiseen liittyvät toimet, kuten lääkärin kehotus, neuvonta, ryhmävieroitus ja nikotiinikorvaus, ovat taloudellisten arviointitutkimusten ja vaikuttavuuden järjestelmällisten katsausten mukaan erittäin kustannusvaikuttavia. Lopettamisella säästyneiden kustannusten osuus on sitä suurempi mitä nuorempana tupakointi lopetetaan, mutta vielä 60-64 -vuotiailla lopettajilla odotetut säästöt ovat yli 70 prosenttia välittömistä hoitokustannuksista. Esimerkiksi päivittäin tupakoivat miehet menettävät työkyvyttömyyden ja ennenaikaisten kuolemien seurauksena keskimäärin 2,6 työvuotta tupakoimattomiin ja 1,8 työvuotta tupakoinnin lopettaneisiin miehiin verrattuna. Tupakoinnin lopettamisella olisi mahdollista säästää yli 60 prosenttia odotetuista työvuosien menetyksistä (1,6 työvuotta).

Lisätietoja

tutkija Patrick Sandström, THL, 020 610 8325
ylitarkastaja Reetta Siukola, STM, 09 160 73231

verkkouutiset