Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lääkehoidon kehitys vähentänyt nivelreumapotilaiden sairaalahoitoa

13.4.2010 7.13
Uutinen N5-54539

Kirjoittaja on STM:n
sosiaali- ja terveyspalvelu-
osaston terveyspalvelu-
ryhmän johtaja

Lääkehoito on nivelreuman hoidon perusta. Nivelreuman lääkehoito on kehittynyt erittäin vaikuttavaksi ja siten vähentänyt suuresti uusien reumapotilaiden vammautumista, pitkäaikaisen sairaalahoidon ja etenkin reumakirurgian tarvetta. Hoito toteutetaan pääsääntöisesti polikliinisesti ja tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Tuoreen nivelreuman hoitotulokset ovat Suomessa maailman huippuluokkaa.

Tehostuneen hoidon myötä taudin ennuste on parantunut. Taudin luonnollinen kulkukin on saattanut muuttua. Myös yleinen elintasomme nousu vaikuttaa potilaiden ennusteeseen myönteisesti.

Nivelreumaa sairastaa noin 0.8 prosenttia suomalaisista. Aikuisilla uusia tapauksia ilmaantuu vuosittain 20-40 tapausta 100 000 asukasta kohden. Nivelreumaan sairastumisikä on tavallisesti noin 60 vuotta. Lasten reuma on harvinainen sairaus, jota Suomessa sairastaa noin 1500 alle 16-vuotiasta lasta. Suomalaisten tutkimusten mukaan on viitteitä siitä, että aikuisten nivelreumaa sairastetaan tulevaisuudessa nykyistä harvemmin.

Reumapotilaiden hoito pystytään järjestämään, vaikka Reumasäätiön sairaalan toiminta päättyy. Julkisuudessa esillä ollut huoli potilaiden hoidon jatkuvuudesta ja hoidon laadusta on otettu sosiaali- ja terveysministeriössä vakavasti ja toimenpiteet korkeatasoisen hoidon turvaamiseksi jatkossakin ovat käynnissä.

Vaativien tapausten hoito keskitetään

Aikuispotilaita on hoidettu jo useamman vuosikymmenen ajan pääosin paikallisissa keskussairaaloissa. Erityisen vaikeat tapaukset ohjataan tarvittaessa yliopistosairaaloihin hyvin toimivan valtakunnallisen hoidonporrastuksen mukaisesti. Kaikissa viidessä yliopistosairaalassa on myös lastenreuman hoitoon erikoistunut lääkäri, jonka ohjauksessa lastenreumapotilaita hoidetaan jo nyt heidän oman alueensa keskussairaalassa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin muodostetaan tilapäinen koordinaatioyksikkö, joka tukee sairaanhoitopiirejä alle 16-vuotiaiden reumapotilaiden jatkohoidon järjestämisessä. Yksikön tarkoituksena on lapsipotilaiden hoidon varmistaminen siirtymävaiheessa. Poikkeusjärjestely on voimassa toukokuun loppuun asti.

Reumasäätiön sairaalan aikuisreumaa sairastaneiden potilaiden kuntoutus voidaan järjestää muissa kuntoutuslaitoksissa. Lastenreuman osalta korvaavien kuntoutuspaikkojen selvitys on käynnissä. Kela selvittää ja järjestää omien kuntoutusasiakkaidensa jatkokuntoutuksen.

Erityisen vaativien aikuis- ja lapsireumapotilaiden hoito keskitetään jatkossakin. Sosiaali- ja terveysministeriössä uudistetaan parhaillaan erikoissairaanhoidon järjestämistä ja keskittämistä koskevaa asetusta siten, että erityistä huomiota kiinnitetään vaativiin reumahoitoihin. Asetus on tarkoitus antaa jo toukokuussa. Näillä toimenpiteillä varmistetaan se, että myös vaativia ja harvinaisia toimenpiteitä tarvitsevat reumapotilaat saavat jatkossakin asianmukaista ja korkeatasoista hoitoa.

Reumasairaalan tilauskanta pieneni vuosien varrella

Reumasäätiön sairaala on ollut yksityinen, tulehduksellisten nivelsairauksien hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut palveluiden tuottaja. Sillä on ollut keskeinen merkitys modernin reumatologian ja reumakirurgian edelläkävijänä Suomessa 1950-luvulta 1980-luvulle asti.

Reumasäätiön sairaalan taloudellinen ahdinko johtuu pohjimmiltaan reumasairauksien hoidon järjestämisessä 1990-luvulla tapahtuneista muutoksista. Reumasäätiön sairaalasta oppia hakeneet asiantuntijasukupolvet siirtyivät keskussairaaloihin ja yliopistollisiin sairaaloihin, ja potilaiden hoito siirtyi heidän mukanaan pois Reumasäätiön sairaalasta. Suomessa on keskussairaaloissa varsin kattavasti reumatologian erikoislääkärin virkoja.

Kuntien tilauskannan jatkuvasti pienentyessä Reumasäätiön sairaalan toimintaa kehitettiin lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntouttavan hoidon suuntaan. Suomessa on runsaasti laitoskuntoutuspaikkoja. Niin kunnat kuin Kelakin painottavat laitoshoidon sijaan nykyisin avopalveluja.

Useat muutokset yhdessä ovat johtaneet Reumasäätiön sairaalan potilasmäärän vähenemiseen ja taloudellisiin ongelmiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtamissa neuvotteluissa on haettu yhteistä ratkaisua siihen, miten reumapotilaiden kokonaishoito varmistetaan Reumasäätiön sairaalan lopettamisen jälkeen. Reumasäätiön sairaalan potilaiden erikoissairaanhoidon järjestämisen vastuu siirtyy sairaanhoitopiireille ja tarvittaessa yliopistollisiin sairaaloihin.

Potilaiden hoitovastuun siirto on käynnissä. Yliopistosairaaloiden ja sairaanhoitopiirien edustajat ovat sitoutuneita ja valmistautuneita Reumasäätiön sairaalasta siirtyvien potilaiden hoitamiseen - niin lasten kuin aikuistenkin. Niissä keskussairaaloissa, jotka käyttivät paljon Reumasäätiön sairaalan erikoissairaanhoidon palveluita, tarvitaan erityistä panostusta jatkohoidon sujuvaan järjestämiseen.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Näkökulmat