Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke etenee: paikallisia malleja ja viranomaisyhteistyötä

1.12.2009 6.25
Uutinen N5-55859

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeessa on kehitetty paikallisia ja alueellisia toimintakäytäntöjä, joilla tuetaan työttömien terveydentilan ja työkyvyn parantamista. Hankkeen hyvien käytäntöjen ja toimintamallien juurruttaminen kuntiin on käynnistetty.

Hankekokonaisuuden konkreettisena tavoitteena on ollut aloittaa työttömien terveystarkastukset ja terveysneuvonta sekä nivoa ne osaksi työttömien aktivointi-, kuntouttamis- ja työllistämispalveluja. Hankekokonaisuus on sisältänyt 18 hakemusten perusteella valittua kokeilupaikkakuntaa tai seutukuntaa, joissa on toteutettu kehittämishankkeita vuosina 2007- 2009.

Painopisteenä paikallisuus

Kehittämistoiminnassa on ollut lähtökohtana paikalliset olosuhteet. Kehittämishankkeet ovat olleet monialaisia ja niiden tarkoituksena on ollut parantaa pitkäaikaistyöttömien terveydentilaa, toiminta- ja työkykyä, ennaltaehkäistä kansansairauksia sekä vahvistaa asiakkaan elämänhallintaa. Hankkeissa on kehitetty mm. terveydenhoitajan tekemää perusterveystarkastusmallia, joka sisältää varsinaisen terveystarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen, konsultoinnin ja moniammatillisen yhteistyön.

Hankkeen ulkopuolisille kunnille tarjotaan räätälöityjä ja maksuttomia vertaisoppimispäiviä, joissa hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ja saatuja kokemuksia esitellään eri ammattilaisista koostuvalla kokoonpanolla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan Työttömien terveydenhuollon verkkokoulutusaineisto sekä alueseminaarisarja, jossa esitellään pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuushankkeessa kehiteltyjä toimintamalleja ja lupaavia käytäntöjä eri puolilla Suomea.

Tehostettua viranomaisyhteistyötä

Hankkeissa on mm. tehostettu työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntien viranomaisten yhteistyötä työttömien kuntoutus- ja aktivointitoimenpiteiden osalta. Hankerahoitusta on ollut yhteensä 3 miljoonaa euroa, josta vuoden 2009 määräraha 500 000 euroa kohdennetaan hankkeiden tulosten juurrutukseen ja levitykseen. Hankekokonaisuus päättyy vuoden 2010 lopussa.

Kuntiin on lähetetty kirjeet, joissa kerrotaan valtionosuusmäärärahasta sekä kuntien mahdollisuudesta hyödyntää ja oppia hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista. Kirjeen liitteenä on kuntiin lähtevä kysely, jonka tuloksia hyödynnetään jatkotoimien suunnittelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimana hanke alkoi vuonna 2007. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa hankekokonaisuuden hallinnosta, hankkeiden koordinoinnista, hanke-rahoituksen kohdentamisesta osahankkeille sekä seuranta- ja arviointitutkimuksesta. Hanketta on toteutettu laajassa yhteistyössä. Mukana ovat Kuntaliitto, TEM, TTL, Kela ja kuntien työvoimahallinto.

verkkouutiset