Kehitysvammaisella ihmisellä oikeus omaan kotiin

2.5.2011 11.16
Uutinen N5-57686

Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palveluiden järjestämiseksi 2010-2015. Kehitysvammaisten asumisohjelmassa annetaan vahva viesti kehitysvammaisten ihmisten oikeudesta tavalliseen elämään omassa kodissaan. "Kehitysvammaisten ihmisten omat kokemukset antavat uskoa siihen, että tämä on oikea suunta. Peruskysymys on, olemmeko valmiita antamaan kehitysvammaisille ihmisille samat oikeudet päättää omasta elämästään kuin muillekin", sanoo hallitussihteeri Jaana Huhta.

Kehitysvammaisten asumisohjelmaa tarvitaan nopeuttamaan kehitysvammahuollon tarkoituksenmukaista siirtymistä laitoshoidosta avopalveluihin. Huhta valmistelee ohjausryhmän ja asiantuntijoiden kanssa valtakunnallista suunnitelmaa ohjelman toteuttamiseksi.

Ihmisoikeudet lähtökohtana

Asumisohjelman lähtökohtia ovat perus- ja ihmisoikeudet sekä ihmisarvo. Yhdenvertaisuus, oikeus määrätä omista asioistaan ja osallisuus yhteiskunnassa ovat vammaispolitiikan peruspilareita, jotka on kirjattu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen sekä siihen perustuvaan Suomen vammaispoliittiseen ohjelmaan (VAMPO) 2010-2015.

Suomessa on noin 40 000 kehitysvammaista henkilöä, joista noin 2 000 on pitkäaikaisessa ja runsaat 200 lyhytaikaisessa laitoshoidossa. Osa heistä on laitoksessa siksi, ettei lähiyhteisössä ole tarjolla tarvittavaa ja sopivaa apua ja tukea.

"Näin pientä joukkoa varten ei ole tarpeen pitää yllä raskasta laitosrakennetta. On inhimillistä ja tarkoituksenmukaista järjestää kehitysvammaisten kuntalaisten asuminen ja palvelut hyödyntäen täysimääräisesti normaalipalveluja", toteaa Huhta.

Laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi runsaat 6 000 omaistensa luona asuvaa kehitysvammaista aikuista tarvitsee mahdollisuuden itsenäiseen asumiseen. Monet heistä ovat eläneet lapsuudenkodissaan avopalveluiden tuella, mutta kaipaavat itsenäistä elämää omassa kodissa.

Asunto ja yksilölliset palvelut

Tavoitteena on tuottaa vuoteen 2016 mennessä 3 600 kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettua asuntoa. Asuntojen rakentamisen ja peruskorjauksen osalta ohjelmaa toteuttaa ympäristöministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Raha-automaatti­yhdistyksen (RAY) tuella.

Ohjelma tähtää siihen, että kehitysvammaiset ihmiset asuvat tavallisilla asuinalueilla, jolloin heillä on mahdollisuus valita asuinpaikkansa ja asumismuotonsa. Vammaisuus sinänsä ei edellytä asumista toisten vammaisten kanssa eikä vammaisuudesta seuraa, että henkilön pitää asua tietyllä tavalla.

Asunnon lisäksi kunnan on järjestettävä yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut, esimerkiksi henkilökohtainen apu ja tuki, kuljetuspalvelut, työ- ja päivätoiminta sekä terveydenhuolto. Suuri osa kunnista järjestää jo nyt kehitysvammaisten kuntalaisten palvelut avohuoltona, osa taas on perinteisesti turvannut laitokseen.

"Haasteellisinta on laitoskeskeisyydestä ja laitosmaisesta ajattelusta ja toimintakäytännöistä luopuminen. Tarvitaan luovuutta uudenlaisten asumis- ja palvelukonseptien kehittämiseksi. Hyviä esimerkkejä on monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen sisältöjen uudistaminen sekä henkilöstön täydennyskoulutus tukisivat vammaisten henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta", Huhta kertoo.

Kunnissa on tärkeä kehittää palveluja kaikille kuntalaisille, ei vain erityispalveluja erityisryhmille. Lähiyhteisön palvelujen on kuitenkin kyettävä vastaamaan myös kaikkein vaikeimmin vammaisten ja eniten tukea tarvitsevien ihmisten tarpeisiin.

"Odotan aikaa, jolloin puhumme vammaisista ihmisistä, joilla on erilaisia tuen tarpeita eikä niin, että erottelemme eri tavoin vammaiset ihmiset omiin lokeroihinsa", Huhta sanoo.

Toimittaja Ritva Kosonen

Muualla palvelussamme

Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi (pdf, 96 kB)

Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttaminen: Ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi (Kuntakirje 16.11.2010) Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010-2015 (Julkaisuja 2010:4)

Näkökulmat