Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uudistuksia vaarallisten kemikaalien luokituksiin ja merkintöihin

4.2.2010 10.12
Uutinen N5-54968

Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) sisältää luettelon EU-tasolla annetuista yhdenmukaisista luokituksista ja merkinnöistä vaarallisille aineille. Koska CLP-asetuksessa aineiden nimet on annettu vain englanniksi, sääntely täydentyy kansallisella sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Asetuksessa on aineiden nimi- ja tunnistetiedot myös suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi ns. luokitusperusteasetukseen tehdään täsmennyksiä.

CLP-asetus säätää niistä kriteereistä, joiden perusteella kemikaali (aine tai aineiden seos) luokitellaan vaaralliseksi. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä, välittömästi myrkyllinen tai ympäristölle vaarallinen. Asetus sääntelee myös sitä, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata. EU:n uusi CLP-asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja sillä on siirtymäaika aineille 1.12.2010 asti ja seoksille 1.6.2015 asti. Siirtymäajan aikana voi edelleenkin käyttää vanhoja, väistyviä luokituksia ja merkintöjä. Asetus edellyttää kuitenkin eräitä muutoksia myös Suomen kansallisiin kemikaalisäädöksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (5/2010) antaa CLP-asetuksessa olevan aineluettelon aineiden suomen- ja ruotsinkieliset nimet, käytettäväksi mm. vaarallisen kemikaalin varoitusetikettiin. Asetuksella kumottiin sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta (509/2005), koska näiden aineiden luokitus ja merkinnät sisältyvät nyt CLP-asetuksen liitteeseen VI. Asetusmuutos (6/2010) on lähinnä tekninen muutos. Aineluetteloviittaus muutetaan tarkoittamaan CLP-asetuksen liitteen VI taulukkoa 3.2. Tätä taulukkoa käytetään noudatettaessa vanhaa lainsäädäntöä ennen siirtymistä CLP-asetukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista (5/2010) (Finlex)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (6/2010) (Finlex)

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, puh. (09) 160 73922, etuni[email protected]

verkkouutiset