Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valvira tuo suunnitelmallisen ohjauksen sosiaali- ja terveysalalle

4.1.2010 13.44
Uutinen N5-53743

Sosiaali- ja terveysalan valvontaan tuli vuoden 2010 alusta kaksi uudistusta: lääninhallitukset muuttuivat aluehallintovirastoiksi, aveiksi, ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran tehtäväksi tuli myös sosiaalialan valvonta ja ohjaus. Uudistusten myötä myös toimintatapoja uudistetaan.

"Meidän pitää päästä jälkikäteisvalvonnasta suunnitelmalliseen ohjaukseen. Nykyisin toiminta on paljolti palokuntatyötä. Havaittuihin epäkohtiin puututaan, mutta ohjaus vaatii vielä kehittämistä", Valviran uusi ylijohtaja Marja-Liisa Partanen sanoo.

"Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta kentällä vastaavat edelleen ensisijaisesti läänien työtä jatkavat avit", Marja-Liisa Partanen painottaa.

"Avit ottavat vastaan ja myös ratkaisevat pääosan sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluista. Valviran tehtävänä on ohjata aveja ja yhdenmukaistaa lupahallintoa ja valvontaa valtakunnallisesti."

Yksi ohjauksen väline ovat valtakunnalliset valvontasuunnitelmat. Alkoholiasioissa ja terveydenhuollossa valtakunnallista, järjestelmällistä toiminnan seurantaa ja valvontaa on jo ollut. Terveydenhuollossa on seurattu muun muassa hoitotakuiden toteutumista.

Järjestelmällinen seuranta on tulossa nyt myös sosiaalihuoltoon. Valviran ja läänien yhteistyönä on valmistunut vanhusten ympärivuorokautisten hoito- ja hoivapalvelujen valvontasuunnitelma. Siinä on kartoitettu riskitekijät ja laitettu valvonnan painopisteet tärkeysjärjestykseen. Tämän vuoden alusta palveluja ryhdytään valvomaan sen mukaisesti.

Tänä vuonna laaditaan Kaste-ohjelman mukaisesti myös muiden ympärivuorokautisten palvelujen valtakunnalliset valvontasuunnitelmat. Tavoitteena on luoda yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma.

Työnjako täsmentyy käytännössä

"Lainsäädännössä on hahmoteltu Valviran ja avien tehtäväjaon pohja, mutta lopullisesti tehtäväjako muotoutuu käytännössä. Avit ovat vasta aloittelemassa toimintaansa ja Valvirakin on aika uusi", Partanen sanoo.

"Tehtäväjaoista sovitaan tulossopimuksissa, jotka sosiaali- ja terveysministeriö tekee Valviran ja avien kanssa. Valviran hoidettaviksi tulevat koko maata tai useaa avia koskevat tehtävät sekä periaatteelliset ratkaisut esimerkiksi asioissa, joissa lain tulkinta on epäselvä, eikä asiassa ole ennakkoratkaisua."

Tähän asti Valvira on valvonut sosiaalihuollon yksiköissä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa, mutta ei itse toimintayksiköiden toimintaa. Nyt molempien valvonta tulee Valviran alaiseksi tehtäväksi.

Valvira käsittelee jo nyt terveydenhuollon valtakunnalliset luvat, avit käsittelevät luvat silloin, kun luvanvarainen toiminta tapahtuu yhden avin alueella. Parhaillaan on valmisteilla lakimuutos, jonka mukaan Valvira käsittelisi 1.4. 2010 alkaen myös sosiaalihuollon valtakunnalliset luvat.

Uusi toimipiste Rovaniemelle

Sosiaalihuoltoa koskevat tehtävät sijoitetaan osaksi Valviran toimintoja. Niitä varten ei ole perustettu uutta yksikköä. Sen sijaan Valviraan on perustettu tämän vuoden alusta uusi moniammatillinen toimintayksikkö Rovaniemelle. Partanen arvioi, että se on täysipainoisesti toiminnassa huhtikuun alussa.

Rovaniemen toimipisteeseen siirretään virkoja muualta Valvirasta ja lääneistä ja sinne on perustettu myös uusia virkoja. Kaikkiaan yksikköön tulee 11 virkaa. Sosiaalihuollon valvonta-asiat käsitellään pääasiassa Rovaniemen yksikössä. Aveja ohjataan sosiaalihuollon asioissa Valviran Helsingin toimipisteestä. Kaikkiaan Valvirassa on työntekijöitä vajaa 200.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira muodostettiin vuoden 2009 alussa liittämällä yhteen Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Teo. Lupa- ja valvonta-asioiden kokoaminen yhteen paikkaan oli linjassa sosiaali- ja terveydenhuollon muiden hallinnonuudistusten kanssa. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta siirtyi Lääkelaitokselta Valviraan. Lääkehallinto koottiin Fimeaan ja sosiaali- ja terveysalan kehittäminen THL:een.

Marja-Liisa Partasen mukaan valvonta- ja lupa-asioiden keskittäminen sujuvoittaa hallintoa. Myös kansalaisten asiointi helpottuu, kun on yksi paikka, jossa asioida ja josta voi saada tietoa.

"Valviran tehtävänä on taata palveluja tarvitsevien ihmisten oikeusturva ja palvelujen laatu. Suurempi toimintayksikkö tuo järjestelmällistä otetta asioiden hoitamiseen ja haasteeseen voidaan vastata paremmin."

Merja Moilanen

Näkökulmat