Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Erityislukioiden järjestämislupien myöntämiskriteereihin ja rahoitusperusteisiin muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö 16.3.2017 13.33
Tiedote

Lukion erityisen koulutustehtävän ja sen lisärahoituksen pykäliä esitetään muutettavaksi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle asiaa koskevan hallituksen esityksen.

Nykyisin voimassa oleva lukiolaki ei riittävästi mahdollista erityisen koulutustehtävän lukioiden yhdenvertaista arviointia ja päätöksentekoa, eikä laissa opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta säädetä rahoituksen myöntämiskriteereistä.

Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi säännöksiä, joilla lukiolle voidaan myöntää erityinen koulutustehtävä. Tavoitteena on selkeyttää erityisten koulutustehtävän asemaa koulutusjärjestelmässä sekä säätää ministeriölle tarkkarajaisempi toimivalta asiasta päättämiseen. Koulutuksen järjestämisedellytyksien osalta painotetaan aiempaa enemmän mm. laaja-alaista verkostomaista yhteistyötä. Opetuspainotus voisi kohdistua myös ainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin, mikä joustavoittaisi lukiokoulutuksen kehittämistä.

Osalle erityisen koulutustehtävän lukioista tulee velvoite koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä. Tämä velvoittaisi koulutuksen järjestäjiä kehittämään ja levittämään opetuspainotuksen mukaisia toimintamalleja erityisen koulutehtävän lukioiden lisäksi myös muihin lukioihin. Tehtävänä on myös edistää lukiokoulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen sekä muiden erityisen koulutustehtävän alaan liittyvien toimijoiden yhteistyötä. 

Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi myös säännöksiä lukion erityisen koulutustehtävän rahoituksen myöntämiseksi. Tavoitteena on entistä läpinäkyvämpi ja yhdenvertaisempi rahoitusjärjestelmä. Säädettäessä eri rahoituskertoimista valtioneuvoston asetuksella, voidaan ottaa huomioon opetuspainotuskohtaisia eroja. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään rahoituskertoimet, joissa  opetuspainotuskohtaiset erot otetaan huomioon. Rahoitusta voidaan korottaa valtakunnallisen kehittämistehtävän johdosta. Erityisen koulutustehtävän rahoitus turvataan nykyisellä tasolla säätämällä laissa prosenttiosuus, joka lukion kokonaisrahoituksesta vuosittain suunnataan erityisen koulutustehtävän lukioille.

Muutoksilla ei ole vaikutusta erityisen tehtävän lukioiden lukumäärään.

Esitys pohjautuu 18.11.2016-10.1.2017 toimineen lukion erityisen koulutustehtävän säädösmuutoksia valmistelleen työryhmän ehdotuksiin. Esitys on ollut lausuntokierroksella. Lausunnoissa kannatettiin laajasti tehtyjä säädösehdotuksia.

Laki lukiolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2018 ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 1.1.2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää lukion erityisen koulutustehtävän lupien hakumenettelyn keväällä 2017. Päätökset uusista erityisen tehtävän luvista tehdään elokuussa 2017. Erityisen koulutustehtävän mukaan opiskelevien oikeusturvan varmistamiseksi voimassa olevien lupien määräaikaisuutta jatketaan 1.8.2018 asti. 

Lisätietoja:
hallitusneuvos Janne Öberg (OKM), puh. 02953 30348

opetusneuvos Heikki Blom (OKM), puh. 02953 30074

erityisasiantuntija  Minna Launonen (OKM), puh. 02953 30520

Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus norminpurku