Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haettavissa olevia avustuksia: lokakuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.10.2013 13.43
Uutinen

Lokakuussa päättyy liki kolmenkymmenen opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavan eri avustuksen hakuaika. Listalla avustukset on jaoteltu aihealueittain. Tarkemmat kuvaukset avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Ministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia lähinnä yhteisöille.

Taide ja kulttuuri:

17.10. Nuorten työllistäminen taiteen, kulttuurin ja luovan talouden hankkeisiin

Vuoden 2013 lisätalousarvioehdotukseen sisältyvän määrärahan tavoite on työllistää taiteen, kulttuurin ja muiden luovien alojen nuoria ammattilaisia esimerkiksi tuottaja-, manageri-, ja agenttitoiminnan, kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen sekä työorganisaatioille suunnattujen tuotteiden ja palveluiden kehittämisen keinoin.

25.10. Suomen ulkomailla toimivat kulttuuri-instituutit

Harkinnanvarainen valtionavustus on tarkoitettu Suomen ulkomaisten kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan tukemiseen.

28.10. Ystävyysseurat

Avustuksen tarkoituksena on tukea ystävyysseurojen kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Määrärahalla tuetaan aktiivista kansalaistoimintaa, jolla on laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

31.10. Valtakunnalliset taide- ja kulttuuritapahtumat

Avustuksen tarkoitus on turvata taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittävien tapahtumien järjestäminen kaikkialla Suomessa.

31.10. Kulttuurilehdet

Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehdelle, joka ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskonnollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua.

31.10. Valtakunnalliset valokuva-alan järjestöt

Valtionavustukset on tarkoitettu valokuvataiteen valtakunnallisten järjestöjen toimintaan.

31.10. Valtakunnalliset tanssitaidejärjestöt

Valtionavustukset on tarkoitettu järjestöille, jotka edistävät tanssin alan ammattitoimintaa, tutkimusta, koulutusta ja harrastamista.

31.10. Valtakunnalliset rakennustaiteen alan järjestöt

Valtionavustukset on tarkoitettu rakennustaiteen valtakunnallisten järjestöjen toimintaan.

31.10. Valtakunnalliset kuvataidejärjestöt

Valtionavustukset on tarkoitettu kuvataiteen valtakunnallisten järjestöjen toimintaan.

31.10. Valtakunnalliset kirjallisuuden alan järjestöt, instituutit ja kirjailijatalot

Valtionavustukset on tarkoitettu kirjallisuuden alan valtakunnallisten järjestöjen ja instituuttien toimintaan sekä kirjailijatalojen toimintaan ja ylläpitoon.

31.10. Säveltaidetta tai sen harrastamista edistävät valtakunnalliset järjestöt ja musiikki-instituutit

Valtionavustukset on tarkoitettu säveltaidetta tai sen harrastamista edistävien valtakunnallisten järjestöjen ja musiikki-instituuttien toimintaan.

31.10. Valtakunnalliset muotoilualan järjestöt

Valtionavustukset on tarkoitettu muotoilun valtakunnallisten järjestöjen toimintaan. Muotoilujärjestöihin kuuluvat myös mm. graafisen suunnittelun järjestöt.

31.10. Valtakunnalliset näyttämötaidejärjestöt

Valtionavustus on tarkoitettu kulttuuripoliittiseen toimintaan järjestöille, jotka edistävät suomalaista näyttämötaiteen ammattitoimintaa, tutkimusta, koulutusta ja harrastamista.

31.10. Mediataiteenalan valtakunnalliset järjestöt

Valtionavustukset on tarkoitettu mediataiteenalan valtakunnallisille järjestöille, joiden ensisijaisena tavoitteena on edistää mediataiteenalan kulttuuritoimintaa Suomessa.

31.10. Valtakunnalliset sarjakuva-alan järjestöt

Valtionavustukset on tarkoitettu sarjakuvataiteen valtakunnallisten järjestöjen toimintaan

Museot:

31.10. Museo- ja kulttuuriperintöalan järjestöt

Avustukset on tarkoitettu järjestöille, jotka edistävät museoiden ja kulttuuriperintöalan toimintaa ja pyrkivät toiminnallaan lisäämään kulttuuriperinnön arvostusta ja tuntemusta sekä sitä koskevan tiedon ja osaamisen saatavuutta.

31.10. Valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminta

Avustus valtakunnallisten erikoismuseoiden erityistehtäviin

Kirjastot:

31.10. Kirjastojen erityistehtävien tukeminen

Avustus myönnetään kunnallisille kirjastoille annettujen erityistehtävien toteuttamiseen (monikielinen kirjasto, saamelaiskirjasto, maakunta- ja keskuskirjastotehtävät).

31.10. Kirjastojen keskitetyt verkkopalvelut

Avustus on tarkoitettu yleisten kirjastojen keskitettyihin verkkopalveluhankkeisiin. Ryhmään kuuluvat keskitetysti tuotettavat, kaikkien yleisten kirjastojen käyttöön tarkoitetut palvelut.

31.10. Kirjastojen kehittämis- ja kokeilutoiminta

Avustusta myönnetään kirjastojen tietoverkkopalvelujen kehittämiseen, käyttäjäystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kirjastojärjestelmän kehittämiseen, kuntien kirjastojen yhteenliittymiseen liittyviin kustannuksiin ja lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistämiseen. Avustusta voi hakea myös mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan ja kirjastojen internet-yhteyksien sekä asiakaspalvelun parantamiseen.

Liikunta:

15.10. Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Nyt haettavana olevat apurahat on tarkoitettu kesälajien urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

28.10. Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa valtakunnallisia ja alueellisia liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella. Arvioinnissa huomioidaan mm. lajiliiton panostus seurojen tukemiseen sekä toiminnan ja talouden suunnitelmallisuus, hallintokulujen osuus toimintakuluista, sekä avustamisen tarve.

Nuoriso:

31.10. Avustukset etsivään nuorisotyöhön

Määrärahasta voidaan myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta etsivän nuorisotyön kustannuksiin siten, että ensisijaisesti tuetaan työntekijöiden palkkaus-, koulutus- ja työnohjauskustannuksia.

Tiede:

15.10. Avustukset tiedekasvatuksen kehittämishankkeille

Harkinnanvaraiset avustukset tiedekasvatuksen innovatiivisille ja osaamiseen perustuvaa kasvua tukeville kehittämishankkeille, joiden kohderyhmä on varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun asti.

31.10. Avustukset ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön edellytysten vahvistamiseen

Haettavana olevalla määrärahalla tuetaan ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseen liittyviä hankkeita. Lisämääräraha on tarkoitettu toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan osaamisperusteista kasvua ja ammattikorkeakoulujen edellytyksiä työelämälähtöiseen opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön.

31.10. Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan sekä eräiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan

Avustuksen päätarkoituksena on tieteen edistäminen. Tavoitteena on tukea sellaisia yhteisöjä, jotka täydentävät kansallista tutkimusjärjestelmää.

31.10. Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille

Tarkoituksena on edistää tutkimukseen perustuvan tiedon hyväksikäyttöä valtakunnallisessa poliittisessa päätöksenteossa.