Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Selvitys: Sukupuolten tasa-arvoon vielä matkaa Pohjoismaiden tiede- ja tutkimusmaailmassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.8.2013 9.23
Uutinen

Vaikka sukupuolten välisen tasa-arvon katsotaan yleisesti toteutuvan Pohjoismaissa paremmin kuin keskimäärin muualla maailmassa, pohjoismaisessa tiedemaailmassa tasa-arvoon on vielä matkaa.

Tuoreen selvityksen mukaan 80 prosenttia pohjoismaisista korkeakoulujen professoreista on miehiä. Luku edustaa EU-maiden keskiarvoa. Vaikka naispuolisten tutkijoiden lukumäärä on voimakkaasti kasvanut, ei naisten osuus ylemmän tason akateemisissa tehtävissä ole noussut samassa suhteessa. Lisäksi monet tieteenalat ovat Pohjoismaissa edelleen tiukasti eriytyneet sukupuolten mukaan.

Selvityksessä kartoitettiin sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista eri Pohjoismaiden tiede- ja tutkimusyhteisöissä. Hanke selvityksen tekemiseksi käynnistettiin Norjan opetus- ja tiedeministeriön toimesta vuonna 2011, ja sen toteutumista vauhditti Norjan toimiminen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2012. Keskeinen rooli hankkeessa oli myös norjalaisella, sukupuolten tasa-arvoa tutkimusmaailmassa edistävällä KIF-komitealla (KIF - Komité for kjønnsbalanse i forskning). Suomesta hankkeeseen osallistuivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia.

Raportin mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo tiedemaailmassa on jäänyt verraten vähälle huomiolle Pohjoismaissa, vaikka tasa-arvo on tärkeä tutkimuspoliittinen aihe laajemmalla kansainvälisellä tasolla. Esimerkkejä tiedemaailman tasa-arvon lisäämiseksi tehdyistä aloitteista löytyy sekä EU:n että Pohjoismaiden tasolla. Euroopan komissio on aktiivisesti kiinnittänyt huomiota asiaan jo 90-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1999 EU perusti erillisen foorumin, Helsinki Group on Women in Science –nimisen ryhmän, joka kokoaa yhteen kansallisen tason ja EU:n komission edustajat keskustelemaan tieteen ja tutkimuksen tasa-arvosta. Pohjoismaissa sukupuolten välisiin tasa-arvoasioihin keskittynyt tutkimus- ja tiedotuskeskus NIKK (Nordisk institut for kunnskap om kjønn) on käynnistänyt useita tieteen tasa-arvoa koskevia hankkeita ja selvityksiä.

Pohjoismaiden tiedeyhteisöjen tasa-arvon nykytilan ja sitä koskevan lainsäädännön esittelyn lisäksi raportissa annetaan suosituksia sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi Pohjoismaiden tieteessä ja tutkimuksessa. Suositukset korostavat pohjoismaisen yhteistyön ja yhteisten käytäntöjen merkitystä.

Raportti suosittelee, että Pohjoismaiden ministerineuvosto varmistaisi osaltaan, että tiedemaailman tasa-arvoa edistävä verkosto perustettaisiin jo vuoden 2013 aikana. Toinen raportin suositus koskee yhteispohjoismaista, tieteen tasa-arvoa koskevaa tutkimusohjelmaa, joka tulisi käynnistää ministerineuvoston ja eri Pohjoismaiden yhteisellä rahoituksella. Kolmantena raportti suosittaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnistäisi pilottihankkeen tiedemaailman tasa-arvoa koskevan yhteispohjoismaisen tilastotiedon hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi.

______

The Nordic Region – a step closer to gender balance in research?
Joint Nordic strategies and measures to promote gender balance among researchers in academia. Solveig Bergman with assistance from Linda M. Rustad and a Nordic reference group. TemaNord 2013:544.

Tutkimusraportti löytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston sivulta