Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Seurantaryhmä esittää oppilaitosten turvallisuuden edistämiseen useita toimenpiteitä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.6.2013 10.25
Uutinen

Raportissa seurantaryhmä nostaa esiin viranomaisten välisen yhteistyön edistämisen osana oppilaitosten turvallisuustyötä sekä turvallisuusosaamisen vahvistamisen opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Oppilaitosten turvallisuustilannetta vuosina 2011–2012 selvittänyt seurantaryhmä on saanut valmiiksi loppuraporttinsa. Ryhmän tehtävänä oli raportoida ja tehdä ehdotuksia asianomaisille viranomaisille sekä sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle, kerätä tietoa eri viranomaisten turvallisuutta parantavista kehittämistoimista sekä antaa suosituksia hyvien käytäntöjen levittämisestä oppilaitoksiin. Seurantaryhmä keskitti työnsä koskemaan erityisesti perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä.

Työryhmä katsoo, että turvallisuuden kokonaisvaltainen edistäminen ja mahdollisiin turvallisuutta heikentäviin tekijöihin puuttuminen varhaisessa vaiheessa edellyttävät sitä tukevaa turvallisuuskulttuuria. Turvallisuutta tulee edistää kaikissa oppilaitoksissa eri koulutustasoilla. Oppilaitosten henkilöstön turvallisuuteen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet sekä turvallisuusosaamisen kehittäminen ovat oppilaitosturvallisuuteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin vahvistamista edistää turvallisuustietoinen ja -taitoinen henkilöstö, joka toimii turvallisuutta edistävästi, jolla on kyky tunnistaa ja ehkäistä turvallisuutta heikentäviä tekijöitä sekä taito toimia erityistilanteissa. Hyvä turvallisuuskulttuuri perustuu toimivaan turvallisuuden johtamiseen.

Työryhmä esittää, että turvallisuus otetaan kiinteäksi osaksi opetushallinnon seudullisia ja paikallisia strategioita ja suunnitelmia. Oppilaitosten tasolla turvallisuus tulisi ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Koko oppilaitosyhteisön tulisi sitoutua yhteisesti asetettuihin päämääriin ja toimimaan turvallisuutta edistävästi.

Lisäksi työryhmä esittää, että opettajien peruskoulutuksessa, siihen liittyvässä harjoittelussa sekä täydennyskoulutuksella vahvistetaan turvallisuusosaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään turvallisuusjohtamisen toteutumiseen koulutuksen eri tasoilla. Lisäksi oppilaitosten turvallisuuden edistäminen edellyttää opetushallinnon ja useiden viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja toimenpiteitä. Työryhmä esittääkin luotavaksi uutta yhteistyö- ja kehittämisverkostoa, jonka avulla edistetään oppilaitosten turvallisuutta valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.

Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksisssa. Seurantaryhmän loppuraportti