Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta parannetaan

Sisäministeriö 22.2.2018 14.26
Tiedote 19/2017

Valtioneuvosto on antanut kirjelmän eduskunnalle EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevista asetusehdotuksista. Ehdotusten tavoitteena on parantaa Schengenin ulkorajojen hallintaa sekä unionin sisäistä turvallisuutta.

Asetusehdotuksista toinen liittyy poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja maahanmuutto-asioita koskeviin tietojärjestelmiin ja toinen raja- ja viisumiasioita koskeviin. Ehdotuksista käydään poliittinen keskustelu oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 8.3. Niitä on käsitelty tiiviisti neuvoston työryhmässä ja puheenjohtajavaltio Bulgarian tavoitteena on saada aikaan neuvoston yhteinen näkemys oman puheenjohtajuuskautensa aikana.

Ehdotukset ovat jatkoa tähän mennessä tehdylle tietojärjestelmiä koskevalle työlle. Ne pohjautuvat pitkälti komission johtaman, jäsenvaltioiden, EU-instituutioiden ja tiettyjen EU-virastojen edustajista koostuneen korkean tason tiedonvaihtotyöryhmän antamassa loppuraportissa esitettyihin suosituksiin.

Tavoitteena helpottaa kolmansien maiden henkilöllisyyden tarkistamista

Ehdotusten tavoitteena on EU:n tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen avulla helpottaa kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden tarkistamista ja selvittämistä. Tavoitteena on myös estää ja paljastaa väärän henkilöllisyyden käyttö sekä tehostaa ulkorajavalvontaa ja parantaa EU:n sisäistä turvallisuutta.

Suomi pitää tavoitteita kannatettavina ja suhtautuu asetusehdotuksiin pääosin myönteisesti. Tällä hetkellä ongelmana on se, etteivät EU:n tietojärjestelmät keskustele keskenään, minkä seurauksena samaa henkilöä koskevia tietoja voi olla eri tietojärjestelmissä ilman että jäsenvaltioiden viranomaisilla on mahdollisuus saada tätä tietoa tai havaita, jos esimerkiksi sama henkilö on rekisteröity useilla henkilöllisyyksillä.

Ehdotuksilla nopeutettaisiin jäsenvaltioiden viranomaisten mahdollisuuksia saada terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi tietoa siitä, onko tiettyä henkilöä koskevia tietoja EU:n tietojärjestelmissä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila, p. 0295 488 568, [email protected]