Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaan 12 hakijaa

Sisäministeriö 15.4.2014 8.19
Uutinen

Helsingin poliisipäällikön virkaan ovat määräaikaan mennessä ilmoittautuneet:

- Lasse Aapio, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
- Josef Geinz, ylempi oikeustieteellinen tutkinto
- Juha Hakola, hallintotieteiden maisteri
- Seppo Kinnunen, hallintotieteiden maisteri
- Seppo Kolehmainen, oikeustieteen lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri, kasvatustieteiden maisteri
- Olli Kolstela, hallintotieteiden maisteri
- Ilkka Koskimäki, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
- Tero Kurenmaa, oikeustieteen tohtori
- Jari Liukku, oikeustieteen kandidaatti
- Lauri Puranen, yleisesikuntaupseeri
- Kari Rantala, hallintotieteiden maisteri
- Jyrki Wasastjerna, oikeustieteen maisteri

Virka tulee avoimeksi 1.6.2014 lukien ja se täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään 7 vuodeksi.

Poliisipäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa poliisilaitoksen toimintaa. Päällikkö määrittää poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopistealueet sekä keskeiset tulostavoitteet. Hän vastaa poliisilaitoksen tulostavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisuudesta sekä voimavarojen kohdentamisesta. Lisäksi poliisipäällikölle kuuluu muita lainsäädännössä ja poliisilaitoksen ohjesäännössä määriteltyjä tehtäviä. Helsingin poliisilaitoksen poliisipäälliköllä on poliisikomentajan arvonimi.

Helsingin poliisilaitos hoitaa paikallispoliisin tehtäviä Helsingin kaupungin alueella. Poliisilaitos vastaa lisäksi erikseen sille Poliisihallituksen määräämistä valtakunnallisista ja alueellisista tehtävistä sekä poliisilaitoksen ja muiden poliisiyksiköiden välisten yhteistoimintasopimusten edellyttämistä tehtävistä.


Lisätietoja:
kansliapäällikkö Päivi Nerg, 0295 418 803