Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Horisontti 2020 -ohjelmasta tuetaan turvallisuuteen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita

Sisäministeriö 28.4.2014 10.36
Uutinen

EU:n puiteohjelma Horisontti 2020 on käynnistynyt ja siitä rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä noin 70 miljardilla eurolla.

Puiteohjelman Secure Societies -osiosta tuetaan turvallisuuteen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoitettavien hankkeiden teemat:

  • rikollisuuden, laittoman kaupan ja terrorismin torjunta, mukaan lukien terrorismiin liittyvien ajatusten ja uskomusten ymmärtäminen ja torjunta
  • kriittisten infrastruktuurien, toimitusketjujen ja liikennemuotojen sietokyvyn suojaaminen ja parantaminen
  • turvallisuuden parantaminen rajavalvonnan avulla
  • tietoverkkojen turvallisuuden parantaminen
  • Euroopan selviytymiskyvyn parantamien kriiseissä ja katastrofeissa
  • yksityisyyden ja vapauden turvaaminen, myös internetissä, ja kaikkien turvallisuus-, riski- ja hallintoalojen yhteiskunnallisen, oikeudellisen ja eettisen ymmärtämyksen parantaminen
  • standardoinnin ja järjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen, myös hätätapauksia varten.

Vuoden 2014 hankkeiden haku avoinna elokuuhun asti

Tämän vuoden työohjelmasta tuettavien hankkeiden haku on käynnistynyt. Ohjelma hyväksyttiin Euroopan komissiossa maaliskuun lopussa vuoden 2014 aiheiden osalta. Vuoden 2015 aiheiden tarkennus on meneillään ja hyväksyttäneen kesällä 2014.

Hankehakuun valmistautumisessa kannattaa lähteä liikkeelle tutkimusohjelmaan ja sen taustoihin perehtymisestä. Ohjelman strategian ja ideologian ymmärtäminen auttaa hankkeen rakentamisessa. Tärkeää on hankekohtaisten strategisen kumppanuusverkoston muodostaminen ja keskeisten toteuttajatahojen etsiminen. Kumppanuuksia ja konsortioiden muodostusta tulee tehdä etupainotteisesti, jo työohjelmien valmisteluvaiheessa sekä heti ohjelmaluonnosten ensimmäisten versioiden tullessa saataville.

Tuettavissa hankkeissa on minimivaatimukset, jotka hankkeen pitää täyttää. Esimerkiksi vaatimuksena voivat olla tietty määrä EU-jäsenmaita tai tietyn tyyppisiä kumppaneita aiheesta riippuen. Vaatimukset käyvät ilmi Rules for Participation -dokumentista sekä ohjelmakohtaisista dokumenteista. Tämä ja muita konkreettisia ohjeita hankehakemuksen tekemiseksi löytyy Euroopan komission sivuilta.

Tekesiltä saa tukea hakemuksen teossa ja apua verkostoitumiseen, erityisesti yritystoimijoiden osalta. Tekes järjestää koulutuksia hakemusten teosta sekä hankkeiden teknisistä, raportointiin ja hallinnointiin liittyvistä asioista. Pääsääntöisesti koulutuksien materiaalit tulevat jakoon Tekesin sivuille.

Hakuaika vuoden 2014 hankkeisiin päättyy elokuun lopussa 2014.

Komissio päättää rahoitettavista hankkeista

Komission määrittelemät arvioitsijat tekevät hankkeista evaluoinnin, jonka pohjalta hankkeet priorisoidaan rahoittamisjärjestykseen. Aikaisemmasta puiteohjelmien kaksivaiheisesta hankearviointimenettelystä hankearviointeineen ja tarkentavine neuvotteluineen on siirrytty yksivaiheiseen hankearviointiin ja rahoituspäätökseen. Hankehakemuksen tulee olla jo käsittelyvaiheessa viimeistelty ja lopullisessa muodossa. Vain erityistapauksissa (esimerkiksi suurempien demonstraatiohankkeiden osalta), voi olla mahdollista että hankesuunnitelman osalta pyydetään vielä tarkennuksia. Neuvotteluvaihetta sinänsä ei enää ole osana komissiokäsittelyä.

Listalla olevat hankkeet menevät turvallisuustarkasteluun, jonka perusteella mahdollinen hankkeen mahdollinen luottamuksellisuustaso määritellään.

Secure Societies -ohjelmaan vuosille 2014-2020 on budjetoitu noin 1.7 miljardia euroa, joista ensimmäiseen kahden vuoden työohjelmaan noin 400 miljoonaa euroa (2014-2015). Hankkeita tuetaan komission listaamassa järjestyksessä niin pitkälle kuin ohjelmaan varatut rahat riittävät.

Sisäministeriö koordinoi kansallisesti Secure Societies -ohjelmaosuutta

Vuoden 2014 alusta sisäministeriölle siirtyi kansallinen vastuu Horisontti 2020 Secure Societies -työohjelmaosuuden koordinaatiosta ja komiteatyöstä. Sisäministeriö edustaa kansallisesti Suomea EU:n Secure Societies ohjelmakomiteassa, joka vastaa osaltaan työohjelmavalmistelusta. Tavoitteena on saada Suomen näkemyksiä, painopistealueita ja aiheita mukaan työohjelmaan sekä luoda strategisia kumppanuuksia aiheiden tueksi.

Sisäministeriö on asettanut komiteatyön tueksi poikkihallinnollisen ydinryhmän, jossa käydään läpi kansallisia tuettavia aiheita. Ydinryhmän lisäksi kansallista hanketoimintaa aktivoidaan tukiverkoston kautta. Tukiverkostoon on koottu keskeisiä tutkimus-, yritys-, viranomais- ja kriittisen infrastruktuurin toimijatahoja.

Lisätiedot: kehittämisneuvos Harri Martikainen, 029 548 8512 ja erityisasiantuntija Hanna-Miina Sihvonen, 029 548 8527

Lisätietoa Horisontti 2020 Secure Societies -ohjelmasta