Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Laittoman ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva lakiesitys lausunnolle

Sisäministeriö 25.4.2014 13.49
Uutinen

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen, jonka tavoitteena on tehostaa harmaan talouden ja laittoman ulkomaisen työvoiman torjuntaa ulkomaalaisvalvonnan keinoin. Hanke liittyy hallitusohjelman linjauksiin.

Lakiesitys sisältää ehdotuksen, jonka mukaan valvoville viranomaisille tulisi säätää toimivaltuus suorittaa ulkomaalaisvalvontaa julkisrauhan piiriin kuuluvissa paikoissa. Julkisrauhan suojaamia paikkoja ovat esimerkiksi liiketilat ja rakennustyömaat.

Poliisin ja rajavartiolaitoksen tarkastusoikeudesta ehdotetaan säänneltäväksi omassa pykälässään. Se sisältäisi muun muassa toimivaltuudet oleskeluoikeuden tarkastamisesta, pääsystä julkisrauhan suojaamiin tiloihin, kulkuneuvon pysäyttämisestä ja tiedon saannista ulkomaalaisia palvelukseensa ottaneilta työnantajilta.

Nykyisin ulkomaalaisvalvontaa tehdään pitkälti viranomaisten ohjeistuksen pohjalta. Ehdotetulla sääntelyllä täsmennetään viranomaisten oikeutta tehdä tarkastuksia ja parannetaan valvottavien perustuslain mukaisia oikeuksia määrittelemällä laissa toimivallan rajat tarkastusten tekemiselle.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2014.

Hanke sisäministeriön sivuilla: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/ulkomaalaisvalvonnan_kehittaminen. Sivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiin.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, 0295 488 603