Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lakiehdotus turvapaikanhakijoille myönnettävää suojelua koskevasta direktiivistä lausunnolle

Sisäministeriö 20.11.2013 13.58
Uutinen

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi määritelmädirektiivistä. Määritelmädirektiivissä määritellään, ketkä voivat saada kansainvälistä suojelua EU-maissa. Siinä säädetään myös kansainvälistä suojelua saaville annettavista oikeuksista ja etuuksista.

Hanke liittyy yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevaan säädöskokonaisuuteen. Sen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevia, uudelleen laadittuja EU-säädöksiä.

Määritelmädirektiiviä koskevan esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa suojeluasemaa saavien määrittelyä Euroopan unionin alueella. Lisäksi pakolaisten ja toissijaista suojelua saavien henkilöiden asema sekä myönnetyn suojelun sisältö on tarkoitus yhdenmukaistaa direktiivin mukaisesti.

Suomessa nykyisin voimassa olevan ulkomaalaislain säännökset vastaavat jo pääosin direktiiviä. Ulkomaalaislakia on kuitenkin eräiltä osin tarpeen täsmentää direktiivin edellyttämällä tavalla.

Lausunnolle lähtenyt esitys ja lisätietoa hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/yhteinen_eurooppalainen_turvapaikkajarjestelma

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Sanna Sutter, 071 878 8633