Rajavartiolaitosta koskevat asetusluonnokset lausuntokierrokselle

Sisäministeriö 17.9.2013 14.17
Uutinen

Sisäministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle seuraavat asetusluonnokset:

1. Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

2. Sisäasiainministeriön asetus opintososiaalisista eduista ja koulutuskustannusten korvaamisesta Rajavartiolaitoksessa

3. Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta.

Lakiehdotus rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta sisältää muutoksia muun muassa Rajavartiolaitoksen virkamiehen siirtämisestä toiseen tehtävään sekä rajavartijan koulutusta ja opetusta koskeviin säännöksiin. Pääosin valtioneuvoston asetuksen muutostarve johtuu siitä, että lakiin ollaan siirtämässä sääntelyä, josta säädetään voimassa olevassa rajavartiolaitoksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Sisäasiainministeriön asetus opintososiaalisista eduista ja koulutuskustannusten korvaamisesta Rajavartiolaitoksessa olisi uusi ja sillä kumottaisiin voimassa oleva sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta.

Sisäasiainministeriön asetukseen rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta tehtäisiin rajavartiopukinetta ja rajavartiomiehen tunnusta koskevat muutokset.

Asetusehdotukset liittyvät hallituksen esitykseen rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 92/2013 vp).

Sisäministeriö pyytää lausuntoja keskeisiltä ministeriöiltä, virastoilta ja järjestöiltä. Lausuntoja pyydetään 28. lokakuuta 2013 mennessä.

Lausunnolle lähteneet esitykset ovat saatavilla sisäministeriön verkkosivuilla: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/rajavartiolainsaadannon_tarkistaminen

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, 071 872 1602