Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Esitys puolustusvoimien toimivaltuuksista miehittämättömään ilmailuun liittyvään uhkaan vastaamiseksi annettu eduskunnalle

Puolustusministeriö 31.5.2018 13.59
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla lisättäisiin lakiin puolustusvoimista uusia säännöksiä. Hallitusohjelman mukaan Suomen turvallisuusympäristön muutos ja uudet uhat edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista. Tämä koskee erityisesti uusien ja laaja-alaisten uhkien kuten hybridivaikuttamisen torjuntaa. Lakiesitys edistää mainitun hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan kirjauksen toteutumista.

Erityisesti uhkaa Puolustusvoimille aiheuttavat vieraan vallan sotilaalliset toimijat ja niiden lukuun toimivat tahot, joilta suojautumiseen ehdotetulla lailla ensisijaisesti pyritään. Lennokkeja ja miehittämättömiä ilma-aluksia on mahdollista käyttää Puolustusvoimien toiminnan esteenä laitteen ominaisuuksien, käyttötavan, rakenteen tai kuorman vuoksi. Puolustusvoimat on tunnistanut miehittämättömän ilmailun sille aiheuttaman uhkan ja pitää sitä merkittävänä.

Puolustusvoimille esitetään toimivaltuutta puuttua teknistä laitetta tai voimakeinoa käyttäen lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun, mikäli laitteesta aiheutuu uhkaa maanpuolustukselle tai puolustusvoimien toiminnalle. Laissa olisi säännökset toimivaltuudesta Puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja niiden ulkopuolella. Toimittaessa yleisellä paikalla olisi toimintatavoista aina sovittava poliisin kanssa erikseen. Lisäksi esityksessä on huomioitu yhteistyö Viestintäviraston ja muiden viranomaisten kanssa.

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoa puolustusministeriössä antavat lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puh. 0295 140600, ja hallitussihteeri Teija Pellikainen, puh. 0295 140606