EU:n sallima siirtymäaika pienten biomassapolttolaitosten päästöraja-arvoissa voimaan kesäkuussa

Ympäristöministeriö 19.5.2016 14.29
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt yleisistunnossaan 1–50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (750/2013) muutoksen 1.6.2016 alkaen. Asetusmuutos nostaa enintään 10 megawatin biomassaa pääpolttoaineenaan käyttävien laitosten nykyistä hiukkasten päästöraja-arvoa siihen asti, kunnes keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin määräajat päättyvät. Varsinaiset direktiivistä johtuvat muutokset lainsäädäntöön toteutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Asetusmuutoksen tarkoituksena on edesauttaa keskisuuria polttolaitoksia koskevan EU-direktiivin täytäntöönpanoa ja siihen sisältyvän biomassapoikkeuksen hyödyntämistä Suomessa. Direktiivi astui voimaan 19.12.2015, ja olemassa olevien laitoksien tulee noudattaa direktiivin päästöraja-arvoja kokoluokasta riippuen joko vuoden 2025 tai 2030 alusta alkaen.

Direktiivi asettaa olemassa oleville ja uusille 1–50 megawatin polttolaitosten päästöille raja-arvot, jotka pienempien laitosten osalta kiristyvät selvästi verrattuna Suomen nykylainsäädäntöön. Nostamalla raja-arvoa määräaikaisesti annettaan näiden laitosten toiminnanharjoittajille enemmän aikaa mukauttaa nykyiset päästöjenvähennyslaitteistot keskisuurten polttolaitosten päästöjä koskevan direktiivin mukaisiksi. Merkittävä osa Suomen polttolaitoksista tulee käyttöikänsä päähän direktiivin siirtymäaikojen kuluessa.

Ympäristöministeriö perustaa lähiaikoina työryhmän tukemaan direktiivin täytäntöönpanoa Suomessa. Nyt hyväksyttyä asetusehdotusta varten pyydettiin lausunnot asian kannalta keskeisimmiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Keskisuuria polttolaitoksia koskevan EU-direktiivin tavoitteena on vähentää rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä ilmaan sekä päästöistä johtuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jaakko Kuisma, ympäristöministeriö, p. 02952 50361, [email protected]

Ministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, ympäristöministeriö, p. 050 364 0836, [email protected]