Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallitus esittää muutoksia YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luetteloon

Ympäristöministeriö 23.8.2018 13.23
Tiedote

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain liitteen 1 muuttamisesta. Muutos koskee YVA-menettelyn vaatimien hankkeiden luetteloa.

Hallituksen esityksen tavoitteena on ajantasaistaa hankeluettelo, selkeyttää sen sisältöä sekä yhdenmukaistaa sitä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan direktiivin kanssa.

Hankeluettelon hankkeista noin puoleen esitetään muutoksia ja päivityksiä. YVA-direktiivin mukaiseksi ehdotetaan muutettavaksi osa luonnonvarojen ottoa ja käsittelyä koskevista hankkeista, metalliteollisuuden, kemianteollisuuden sekä energian ja aineiden siirtoa koskevat hankkeet sekä osa jätehankkeista. Osalle hankkeista muutos merkitsisi tiukennuksia, osalle lievennyksiä nykytilaan verrattuna.

Esityksessä ehdotetaan, että kansalliset, direktiivin vaatimuksia tiukemmat kokorajat säilytettäisiin kaivoshankkeissa, kiven, soran ja hiekan otossa sekä osassa metsä-, suo- ja kosteikkoluonnon muuttamista koskevissa hankkeissa, jätehankkeissa sekä vesistön rakentamis- ja säännöstelyhankkeissa, vesihuoltohankkeissa sekä öljyn, petrokemian ja kemiallisen tuotteiden varastointihankkeissa.

YVA-menettelyn soveltamista ehdotetaan selkeytettäväksi bioetanolin ja bioöljyn valmistuksessa sekä uraanin talteenotossa sivutuotantona. Uraanin koetoiminta rajataan koskemaan vain laboratoriossa tai koerikastamossa tapahtuvaa pienimuotoista käsittelyä. Ydinlaitoksia koskevien hankkeiden osalta ehdotetaan terminologian ajantasaistamista.

Hankeluetteloon esitetään lisättäväksi kalankasvatus, turkiseläinten pito, toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset tunnelit.

YVA-lain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, p. 0295 250 246, [email protected]