Hallitus esittää valvontaviranomaisille laajempaa toimivaltaa ehkäistä ympäristön pilaantumista poikkeustilanteissa

Ympäristöministeriö 6.9.2018 13.30
Tiedote

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, joka antaa valtion valvontaviranomaiselle nykyistä laajemman toimivallan ryhtyä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Viranomaisen toimivallan muutos koskisi vain hyvin poikkeuksellisia tilanteita, jotka uhkaavat vakavasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Esityksellä varmistettaisiin, etteivät pilaantumisen vaaran aiheuttajan maksukyvyttömyys tai vastuuseen liittyvät epäselvyydet estä tai hidasta toimia.

Jatkossakin valvontaviranomainen voisi velvoittaa toiminnanharjoittajan tai muun vastuutahon toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi, kuten ympäristönsuojelulaki edellyttää. Viranomaisten toimivaltuuksia halutaan kuitenkin täydentää sellaisten tilanteiden varalta, joissa vastuutaho itse ei ryhdy toimiin ja joissa toimien toteuttamista ei voida varmistaa tavanomaisessa hallintopakkomenettelyssä. Kyse on yleensä konkurssitilanteesta tai siitä, että vastuutaho on muuten maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa. Viranomainen voisi ryhtyä toimiin muun muassa vaarallisten jätteiden tai kemikaalien jätehuollon järjestämiseksi, sähkön ja lämmön toimittamiseksi kiinteistölle sekä alueen vartioimiseksi tai aitaamiseksi.

Toimivalta ei yltäisi tilanteisiin, jotka pelastuslain nojalla kuuluvat pelastustoimintaan.

Viranomaisten ryhtyminen toimiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi toiminnasta vastaavan tahon sijasta edellyttää lakiin perustuvaa toimivaltaa. Nykyisin viranomaiset ovat joutuneet joissakin tilanteissa toimimaan tapauskohtaisten poikkeusjärjestelyjen turvin.

Valtion valvontaviranomaisen ryhtyminen toimiin ehdotettavan säännöksen nojalla olisi poikkeuksellista, ja säännöstä sovellettaisiin todennäköisesti hyvin harvoin. Viimeisen viiden vuoden aikana tällaisia tapauksia on ollut viisi. Viranomaistoimista aiheutuneet kustannukset perittäisiin mahdollisuuksien mukaan jälkikäteen takaisin siltä, jonka velvollisuus toimiin ryhtyminen olisi ollut.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, p. 02952 50100

Hallitusneuvos Oili Rahnasto, p. 0295 250 244