Kaupunkiagenda EU:lle tiivistää jäsenmaiden yhteistyötä kaupunkien kehittämisessä

Työ- ja elinkeinoministeriöYmpäristöministeriö 30.5.2016 15.14
Tiedote

EU:lle luodaan uusi, vapaaehtoisuuteen perustuva kaupunkiagenda tehostamaan jäsenmaiden, komission, kaupunkien ja muiden toimijoiden yhteistyötä kaupunkien kehittämisessä. Kaupunkiasioista vastaavat EU-ministerit hyväksyivät tänään epävirallisessa kokouksessaan Amsterdamin julkilausuman (Pact of Amsterdam), jossa kuvataan kaupunkiagendan pääpiirteet.

EU:lle luodaan uusi, vapaaehtoisuuteen perustuva kaupunkiagenda tehostamaan jäsenmaiden, komission, kaupunkien ja muiden toimijoiden yhteistyötä kaupunkien kehittämisessä. Kaupunkiasioista vastaavat EU-ministerit hyväksyivät tänään epävirallisessa kokouksessaan Amsterdamin julkilausuman (Pact of Amsterdam), jossa kuvataan kaupunkiagendan pääpiirteet.

”Kaupunkiagenda parantaa kaupunkien mahdollisuuksia uudistua ja antaa panoksensa EU:n yhteisten tavoitteiden toteutumiseen. Suomen kannalta on myönteistä, että agenda tunnistaa myös pienten ja keskisuurten kaupunkien sekä kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen merkittävän roolin uudessa yhteistyössä”, kuvaa kokouksessa Suomea edustanut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

”Ilmastotavoitteiden ja resurssitehokkuuden edistäminen kaupungeissa saa agendan kautta uutta voimaa. Suomella on paljon osaamista ja tietoa jaettavaksi muille EU-maille, esimerkkeinä hiilineutraaleiksi tähtäävät HINKU-kuntamme ja tuore pääkaupunkiseudun kasvusopimus Smart & Clean -alan edistämisestä”, ministeri Tiilikainen jatkaa.

”Uudenlaiset joustavat, avoimet ja innovatiiviset yhteistyötavat kaupunkien kehityksen vauhdittamiseksi ovat erittäin tervetulleita. Näin vahvistamme Euroopan kilpailukykyä muiden maanosien joukossa. Samalla edistämme kestävää kehitystä ja parannamme ihmisten elämänlaatua”, elinkeinoministeri Olli Rehn lisää.

Kaupunkigendan tavoitteena on parantaa kaupunkeihin vaikuttavia EU-säädöksiä sekä tehostaa niiden toimintaa, kehittää nykyisiä rahoitusinstrumentteja sekä lisätä jäsenmaiden ja kaupunkien välistä tiedonvaihtoa ja keskinäistä oppimista. Agendalla ei luoda uusia rahoituslähteitä eikä siirretä toimivaltaa EU-tasolle. Organisoitumisessa hyödynnetään olemassa olevia järjestäytymismuotoja ja foorumeja.

12 teemaa kotouttamisesta ilmanlaatuun

Käytännössä yhteistyötä tehdään 12 valitun teeman kautta, joihin muodostetaan kumppanuusryhmiä. Ryhmät toimivat noin kolme vuotta, ja niihin valitaan edustajat jäsenmaista, komissiosta, kaupungeista ja muista sidosryhmistä.

Työskentelytapaa on pilotoitu EU-puheenjohtajamaa Alankomaiden rahoituksella syksystä 2015. Käynnissä olevien kumppanuusryhmien teemat ovat maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen, kaupunkiköyhyys, asuminen ja ilmanlaatu. Suomesta Helsingin kaupunki on mukana maahanmuuttajien kotouttamis- sekä ilmanlaatu-kumppanuusryhmissä.

Loput kahdeksan teemaa ovat: työpaikat ja osaaminen paikallistaloudessa, kiertotalous, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, energiamuutos, kestävä maankäyttö ja luontoon perustuvat ratkaisut, kaupunkiliikkuvuus, digitaalinen muutos sekä innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat.

Kumppanuusryhmien tavoitteena voi olla esim. ehdottaa parannuksia nykyisiin EU-säännöksiin tai rahoitusvälineisiin tai käynnistää tutkimushanke havaitun EU:n laajuisen tietoaukon täyttämiseksi. Ryhmien teemoista ja toimintatavoista päättivät EU-jäsenmaiden kaupunkipolitiikasta vastaavat ylijohtajat, joille ryhmät myös esittelevät töidensä lopputuloksen.

Komission on tarkoitus rahoittaa kumppanuusryhmien työn koordinointia 2017 alusta lähtien.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, ympäristöministeriö, p. 046 922 8946, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Olli Maijala, ympäristöministeriö, p. +358 (0)295 250 174, [email protected]

Ministerin erityisavustaja Jannika Ranta, työ- ja elinkeinoministeriö, +358 29 50 47165, [email protected]

Suunnittelija Anni Salmi, työ- ja elinkeinoministeriö, p. +35850 435 3255, [email protected]