FI SV

Korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettu aiempaa enemmän – menettelyn kehittäminen käynnissä

Ympäristöministeriö 11.10.2018 10.48
Tiedote

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat tänä vuonna maksaneet avustuksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2017 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 250 000 euroa. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Suurin osa avustuksista, noin 1 200 000 euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin. Eniten avustuksia maksettiin valkoposkihanhien, naakkojen ja kurkien maataloudelle aiheuttamista vahingoista.

Muista vahingoista kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 54 000 euron edestä. Suurimmat avustukset maksettiin Pohjois-Karjalan (484 800 euroa), Kaakkois-Suomen (noin 320 300 euroa) ja Etelä-Pohjanmaan (noin 143 300 euroa) ELY-keskusten alueille. Lisäksi maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksetaan paliskunnille erillinen erä 30.10.2018 mennessä sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet.

Vuosittain valtaosa ELY-keskusten saamista avustushakemuksista koskee lintujen aiheuttamia maatalousvahinkoja. Keskeisenä syynä tämän kertaiselle hakemusten suurelle määrälle olivat vuoden 2017 poikkeukselliset sääolosuhteet. Sekä keväällä että syksyllä viileä ja sateinen sää heikensi lintujen ravinnon saantia luonnosta, jolloin linnut pysähtyivät ruokailemaan Suomeen tavallista pidemmäksi ajaksi. Linnut pääsivät syömään puimattomille pelloille, koska syksyllä viljat puitiin tavallista myöhemmin. Ruokailu aiheutti paikoin poikkeuksellisen suuria vahinkoja.

Työ korvausmenettelyn kehittämiseksi hyvässä vauhdissa

Ympäristöministeriö käynnisti tämän vuoden keväällä hankkeen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämiseksi.

”Lisääntyneet vahingot ovat osoittaneet hankkeen ennalta arvioituakin tarpeellisemmaksi”, sanoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Ari Niiranen ympäristöministeriöstä.

Hankkeen toimikausi kestää vuoden 2019 maaliskuun loppuun saakka. Hanke toteutetaan yhteistyössä ministeriöiden, edunvalvontatahojen, kansalaisjärjestöjen, eri viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeessa on perehdytty rauhoitettuja lajeja koskevaan EU-sääntelyyn, vahinkojen aiheuttajiin, korvattaviin vahinkoihin ja korvauksen myöntämisen perusteisiin. Työn kuluessa on kuultu niin eri alojen asiantuntijoita kuin vahingonkärsijöitä edustavia tahoja, kuten maanviljelijöitä.

Hankkeen ohjausryhmä antaa maaliskuun 2019 loppuun mennessä esityksensä vahinkoja koskevista perusteista ja menettelyistä sekä lainsäädännöllisistä linjauksista ja toteuttamisvaihtoehdoista.

Korvausmenettelyn kehittämisestä erillisenä hankkeena maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltiin 1.8.2018 voimaan tullut metsästyslain muutos, joka poisti naakan luonnonsuojelulain rauhoituksen piiristä ja salli lajin metsästyksen pesimäajan ulkopuolella. Tämän vuoksi elokuun jälkeen sattuneista naakkavahingoista ei enää makseta avustuksia.

Korvausten haku aiempaa joustavampaa

Hakumenettelyä rauhoitettujen lajien vuonna 2018 aiheuttamista vahingoista on nopeutettu niin, että avustushakemuksia käsitellään nyt kahtena eri ajankohtana, aiemman yhden sijaan. Korvauksia haetaan ELY-keskuksilta pääsääntöisesti vuoden 2018 joulukuun loppuun mennessä ja tapauskohtaisesti vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä. Näin valtaosa korvauksista saadaan maksettua vahingonkärsijöille noin puoli vuotta aiemmin kuin aikaisempina vuosina.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät liitteistä:

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, [email protected]

Ylijohtaja Ari Niiranen, ympäristöministeriö, 0295 250 071, [email protected]

Alueellisten ELY-keskusten yhteyshenkilöt:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Hannu Mahla, 0295 027 874, [email protected]

Etelä-Savon ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Jukka Välijoki, 0295 024 243, [email protected]

Hämeen ELY-keskus: ylitarkastaja Esa Pynnönen, 0295 025 219, [email protected]

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, 0295 029 291, [email protected]

Kainuun ELY-keskus: ylitarkastaja Jouko Saastamoinen, 0295 023 889, [email protected]

Keski-Suomen ELY-keskus: biologi Aulis Jämsä, 0295 024 749, [email protected]

Lapin ELY-keskus: ylitarkastaja Taina Kojola, 0295 037 379, [email protected]

Pirkanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Marika Koskinen, 029 503 6029, [email protected]

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen, 0295 026 214, [email protected]

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Tupuna Kovanen 0295 038 357, [email protected]

Pohjois-Savon ELY-keskus: ympäristöylitarkastaja Antti Lammi, 0295 026 819, [email protected]

Uudenmaan ELY-keskus: lakimies Tapio Korhonen, 0295 021 408, [email protected]

Varsinais-Suomen ELY-keskus: ylitarkastaja Olli Mattila, 0295 022 902, [email protected]