Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta

Ympäristöministeriö 5.11.2015 13.43
Tiedote

Hallitus on tänään antanut esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää jatkossa vahvista maakuntakaavoja eikä kuntien yhteisiä yleiskaavoja. Jatkossa maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto ja kuntien yhteisestä yleiskaavasta puolestaan se taho, jonka tehtäväksi kaavan hyväksyminen on kulloinkin annettu. Muutos ei vaikuta kaavojen sisältövaatimuksiin.

Esityksen tavoitteena on korostaa maakunnan liittojen itsehallinnollista roolia maankäytön suunnittelussa sekä lyhentää kaavoituksen päätös- ja muutoksenhakuprosessia. Lisäksi halutaan selkiyttää kaavan laatimiseen liittyvää toimivallanjakoa valtion ja maakuntien välillä.

Lakimuutoksen myötä myös viranomaisneuvottelun ajankohta muuttuu. Jatkossa kaavan laatijan tulee neuvotella viranomaisten kanssa ennen kuin kaavaehdotus menee julkisesti nähtäville. Lisäksi muuttuu se, että maakuntavaltuuston hyväksymään kaavaan haetaan jatkossa muutosta hallinto-oikeuksilta, ei enää ympäristöministeriöltä.

Lain soveltamista tarkentavaan maankäyttö- ja rakennusasetukseen on tarkoitus lisätä kaavan laatijalle velvollisuus olla vuorovaikutteisessa yhteistyössä ympäristöministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa silloin, kun kaavassa on valtakunnallisesti merkittäviä asioita. Kaavanlaatijalle siirtyisi näin velvollisuus huolehtia myös ministeriöiden kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta kaavanlaadinnan aikana. Aiemmin ympäristöministeriö huolehti muiden ministeriöiden kuulemisesta kaavan vahvistamisvaiheessa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutos annetaan vielä kuluvan vuoden aikana.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pitää lakimuutosta tärkeänä. ”Uudistuksen myötä valta siirtyy lähemmäs kansalaisia. Paikallistuntemus korostuu, kun päätökset tehdään siellä, missä asiat tunnetaan parhaiten. Samalla myös paikallinen vastuu kasvaa. Nyt onkin syytä ryhtyä kehittämään käytännön työtapoja, jotta ihmiset ja yhteisöt voivat entistä paremmin paikallisesti vaikuttaa maankäytön suunnitteluun.”

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Ympäristöministeriö kuitenkin vahvistaa vielä nykyisen lain mukaisesti ne maakuntakaavat, jotka ovat ministeriössä tällä hetkellä vahvistettavana sekä ne, jotka hyväksytään maakuntien liitoissa ennen tämän lain voimaantuloa.

Lisätietoja:

ympäristöneuvos Susanna Wähä, p. 0295 250325 etunimi[email protected]

Kimmo Tiilikainen