Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Puolustusvoimien sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa koskeva laki uudistetaan

Puolustusministeriö 16.1.2020 10.14
Tiedote

Puolustusministeriö asetti 15.1.2020 työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja valmistella tarvittaessa ehdotus sääntelyn uudistamiseksi.

Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa (255/2014) tuli voimaan 1.5.2014. Lain voimaantulon jälkeen sen toimeenpanosta ei ole asetettu erityistä seurantahanketta tai laadittu selvitystä lain toimivuudesta. Puolustusministeriö on kirjannut vuosien 2019-2023 hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan, että kauden aikana selvitetään sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain säädösmuutostarpeet erityisesti esitutkinta-asioissa sekä tehdään tarvittavat säädösmuutokset.

Turvallisuusympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi on tarpeen tarkastella, ovatko Puolustusvoimien esitutkinta- ja rikostorjuntatoimivaltuudet riittäviä. Muutoksella pyritään myös tehokkaampaan turvallisuusviranomaisten resurssien käyttöön.

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa säädetään sekä Puolustusvoimien esitutkintatehtävästä (5 luku) että rikosten ennalta estämisestä ja paljastamisesta (9 luku). Molemmissa asiakokonaisuuksissa on havaittu muutostarpeita.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Jenni Herrala p. 0295 140 601.