Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittely 17.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.1.2014 9.24
Tiedote 015/2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

 

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.1.2014 seuraavat lait:

Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta, laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta, laki kielilain 37 §:n muuttamisesta, laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain kumoamisesta ja laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta annetun lain kumoamisesta (HE 62/2013 vp). Hallituksen toimenpidekertomus ja valtion tilinpäätöskertomus yhdistetään hallituksen vuosikertomukseksi. Kertomuksen laatimisesta ja toimittamisesta eduskunnalle säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa. Valtion talousarviosta annettua lakia tarkistetaan siten, että laissa on säännökset aineiston toimittamisesta hallituksen vuosikertomukseen. Eduskunnalle annetaan edelleen erillinen kielilain mukaisesti annettava kertomus. Lait tulevat voimaan 1.2.2014. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista, laki maaseudun kehittämisen tukemisesta, laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta, laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 23 §:n muuttamisesta, laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta, laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta, laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 142/2013 vp). Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta sisältää säännökset maaseudun kehittämiseen myönnettävän tuen edellytyksistä, ehdoista ja menettelystä. Tuettavien yritysten piiriin tulevat mikroyritysten lisäksi pienet yritykset. Muilta osin tuen saajat säilyvät pääosin ennallaan. Lailla maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista säädetään maaseudun kehittämisohjelmien hallinnointiin osallistuvista viranomaisista ja toimijoista ja näiden tehtävistä. Kumpikin laki ohjaa ensisijaisesti EU:n osaksi rahoittaman Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja toimeenpanoa. Laeissa yksinkertaistetaan tukiehtoja ja hallintomenettelyjä sekä mahdollistetaan sähköiseen asiointiin siirtyminen. Muihin lakeihin tehdään lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Osa laeista tulee voimaan 22.1.2014 ja osa valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)

Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 182/2013 vp). Laki sisältää säännökset sähköisten tietullien keräämisjärjestelmien teknisistä vaatimuksista ja eurooppalaisesta sähköisestä tietullipalvelusta. Sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä annettu laki kumotaan. Laki tulee voimaan 1.2.2014. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295 342 030)

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 89/2013 vp). Teollisoikeudellinen asiamiesjärjestelmä uudistetaan kokonaisuudessaan. Patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiesten auktorisointi- ja valvontamenettelyn käyttöönoton päämääränä on teollisoikeudellisten palveluiden laatutason varmistaminen. Auktorisointi- ja valvontatehtävien hoitamisesta vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen sijoitettava riippumaton teollisoikeusasiamieslautakunta. Muutoksenhaku teollisoikeusasiamieslautakunnan seuraamuksiin liittyvistä päätöksistä keskitetään markkinaoikeuteen. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin tehdään teknisluonteinen muutos. Lait tulevat voimaan 1.7.2014. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista ja laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (HE 190/2013 vp). Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sisältää säännökset alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä, alueiden kehittämistä toteuttavista viranomaisista ja niiden välisestä yhteistyöstä. Laissa annetaan tarkempia säännöksiä toiminnalle asetettavista kansallisista edellytyksistä. Lisäksi säädetään laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta. Lakia sovelletaan alueiden kehittämistä koskevien ohjelmien ja hankkeiden rahoittamiseen. Lakia sovelletaan sekä kansallisista varoista että rakennerahastoista rahoitettavaan toimintaan. Lait tulevat voimaan 20.1.2014. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Laki päästökauppalain muuttamisesta (HE 169/2013 vp). Päästökauppalain muutokset koskevat Kioton pöytäkirjan mukaisten hankemekanismien käyttöä, maksutta jaettavien päästöoikeuksien kirjaamista ja takaisinperintäoikeutta sekä päästöjen tarkkailua ja todentamista. Lisäksi laki sisältää täsmennyksen lain soveltamisalaan ja useita teknisluonteisia tarkistuksia. Laki tulee voimaan 22.1.2014. (TEM vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen 0295 064 114)

Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 184/2013 vp). Kansaneläkelaitoksen vakuutusalueet aluekeskuksineen lakkautetaan. Muutoksen jälkeen Kansaneläkelaitoksen hallinnon muodostavat keskushallinto eli osastot ja muut toimintayksiköt sekä paikallishallinto eli vakuutuspiirit ja muut paikallishallinnon yksiköt. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)

Laki jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta (HE 201/2013 vp). Pakkausten tuottajavastuuta koskevien säännösten soveltamisen siirtymäaikaa pidennetään 1.5.2015 saakka. Käytöstä poistettujen pakkausten vastaanottoa ja kuljetusta koskevia jätelain säännöksiä sovelletaan pakkausten tuottajiin kuitenkin pääosin vasta 1.1.2016. Lisäksi tuotteen ja tuotemerkintöjen valvontaa koskevaan jätelain säännökseen tehdään täsmennys, joka on tarpeen pakkausten markkinavalvontatehtävän hoitamiseksi. Lait tulevat voimaan 27.1.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että tuottajien järjestämän pakkausten keräyspisteverkoston kehittymistä sekä palvelujen laatua ja saatavuutta seurataan tiiviisti ja ryhdytään tarvittaessa viipymättä toimenpiteisiin, joilla tuottajavastuuseen perustuvien palvelujen saatavuus ja laatu sekä kierrätystavoitteiden toteutuminen varmistetaan koko maassa siten, että palvelutaso ei heikkene millään alueella. Seurannassa tulee arvioida myös erityisesti haja-asutusalueille kohdistuvia vaikutuksia ja kierrätyksen onnistumista. Seurannasta ja toteutetuista toimenpiteistä tulee toimittaa ympäristövaliokunnalle ensimmäinen selvitys vuoden kuluttua tuottajavastuun voimaantulon jälkeen. (YM ympäristöneuvos Riitta Levinen 040 744 7121)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 147/2013 vp). Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennuksen suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa, rakennuslupamenettelyä ja rakentamisen viranomaisvalvontaa koskeva eri säädöstasoilla oleva hajanainen sääntely kootaan lain tasolle siten, että laissa on perustuslaissa edellytetyt perussäännökset yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä täsmälliset ja tarkkarajaiset asetuksenantovaltuudet. Sisällöllisesti sääntely säilyy pääosin ennallaan lukuun ottamatta eräitä korjausrakentamisen erityispiirteitä painottavia tarkennuksia. Lait tulevat voimaan 1.9.2014. (YM hallitussihteeri Erja Werdi 040 173 2831)

Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 189/2013 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksen mukaisesti lentoliikenne Suomen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välillä on täysin vapaata eli määrällisiä tai reittirajoituksia ei ole kummankaan maan lentoliikenteen harjoittajille. Sopimus on allekirjoitettu Dubaissa 22.7.2013. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295 342 311)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.1.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Timo Rajakankaan tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Ville Anderssonin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kroatian tasavallan hallituksen välillä. Kroatian kanssa tehty sopimus noudattaa pääpiirteissään aiempia Suomen tekemiä kahdenvälisiä tietoturvallisuussopimuksia. Sopimuksen tarkoituksena on edistää sopimuspuolten välistä yhteistyötä varmistamalla sopimuspuolten kesken tai sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Zagrebissa helmikuussa 2014. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Sisäministeri Päivi Räsäsen tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Andrei Nahkalan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla. Sopimus korvaa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa vuonna 1996 tehdyn sopimuksen. Sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset perustuslailliset menettelyt. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, jotka vaativat eduskunnan hyväksymistä. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

Suurlähettiläs Kimmo Lähdevirran tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Annina Barbosan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen lentoliikennesopimus. Konsolidoitu sopimus on luonteeltaan tavanomainen kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kun molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja kummankin sopimuspuolen sisäiset oikeudelliset vaatimukset on täytetty, sopimusosapuolet ilmoittavat toisilleen tällaisten vaatimusten täyttymisestä diplomaattinootteja vaihtamalla. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen ilmoitus on vastaanotettu. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295 342 311)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 17.1.2014 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi maakuntalain rakennusten energiailmoituksesta ja maakuntalain Ahvenanmaan maakunnan kaavoitus- ja rakennuslain muuttamisesta raukeamaan kokonaisuudessaan sekä määräsi maakuntalain Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta 1 a §:n raukeamaan ja päätti muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan edellä mainitun maakuntalain sekä maakuntalain elintarvikelain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta osalta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys (HE 211/2013 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.1.2014 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari OTT, OTK, VT Janne Erkki Ilmari Aer korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 1.2.-31.12.2014 ja veroasiantuntija, Tax Director, OTT, OTK, VT Vesa-Pekka Nuotio korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 1.2.-31.12.2014. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Hovioikeudenneuvos Jukka Pentti Alfred Ketola Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Heimo Olavi Kiviranta Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Lea Hannele Nousiainen Itä-Suomen hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi Itä-Suomen hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien ja käräjätuomari Merja Sinikka Lahti Itä-Suomen hovioikeuden viidenneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mirja-Leena Nurmi Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Kirsti Kaarina Uusitalo Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Teemu Tapani Paasikoski Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Leeni Annina Kivalo Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2014 lukien ja hovioikeudenneuvos Eino Jussi Tapio Heiskanen Helsingin hovioikeuden viidenneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Eero Antero Antikainen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien, käräjätuomari Sisko Helena Heimonen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Tuija Pirkko Hannele Silvento Itä-Suomen hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Marja Helena Virtanen Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2014 lukien, käräjätuomari Terttu Liisa Marjatta Laatikainen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien, käräjätuomari Jukka Olavi Turunen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari Päivi Anneli Kylmälahti Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, vakuutusoikeussihteeri Antti Sakari Tapanila Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien, käräjäviskaali Riikka Kristiina Meroma Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien ja viskaali Liisa Katariina Hirvonen Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hovioikeudenneuvos Pirjo Marjatta Yli-Kokkila, hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen, hovioikeudenneuvos Tuomo Juhani Kurki ja hovioikeudenneuvos Kari Paavo Juhani Janhunen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkoihin 1.4.2014 lukien. Hovioikeudenneuvos Kate-Ritva Lolita Tuomainen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien ja hallinto-oikeustuomari Seppo Martti Juhani Jussila Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Kommodori Rami Peltonen vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2014 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Komentaja Tapio Palmunen vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2014 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)