Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 17.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.1.2014 13.13
Tiedote 13/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 62/2013 vp; EV 211/2013 vp)

Ulkoasiainministeriö

Kaija Suvanto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 159
- Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kroatian tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Tiina Astola, kansliapäällikkö p. 0295 150 168
- Korkeimman hallinto-oikeuden kahden määräaikaisen hallintoneuvoksen viran täyttäminen

Heikki Liljeroos, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö p. 0295 150 428
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Itä-Suomen hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Virassa olevien Kouvolan hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen (T 14) siirtäminen ja nimittäminen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkoihin 2) Virassa olevan Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen (T 12) siirtäminen ja nimittäminen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 3) Virassa olevan Kouvolan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 13) siirtäminen ja nimittäminen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan

Janina Groop-Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om energideklaration för byggnader 2. Landskapslag om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 211/2013 vp)

Sisäministeriö

Veli-Pekka Hautamäki, pelastusylitarkastaja p. 0295 488 419
- Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen.

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Mika Saari, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 134
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 142/2013 vp; EV 209/2013 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 311
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 189/2013 vp; EV 161/2013 vp)

Kaisa Männistö, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 030
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 182/2013 vp; EV 159/2013 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuomo Knuuti, hallitusneuvos p. 0295 063 537
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 89/2013 vp; EV 133/2013 vp)

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (HE 190/2013 vp; EV 214/2013 vp)

Karoliina Anttonen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 064 114
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 169/2013 VP; EV 200/2013 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pia Nissinen, hallitussihteeri p. 0295 163 186
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 184/2013 vp; EV 185/2013 vp)

Ympäristöministeriö

Riitta Levinen, ympäristöneuvos p. 040 744 7121
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta (HE 201/2013 vp; EV 213/2013 vp)

Erja Werdi, hallitussihteeri p. 040 173 2831
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 147/2013 vp; EV 212/2013 vp)