Valtion keskus- ja aluehallinnon uudistamista selvitetään kokonaisuutena

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.3.2014 15.02
Tiedote 104/2014

Valtiovarainministeriö asettaa hankkeen selvittämään valtion keskushallinnon ja aluehallinnon virastorakennetta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaina 18. maaliskuuta 2014 asian selvittämistä yhtenä kokonaisuutena (VIRSU-hanke).

VIRSU-hanke perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan. Tavoitteena on käyttää valtion resursseja tehokkaasti ja vähentää päällekkäistä työtä. Julkiselle palvelutuotannolle on asetettu 0,5 prosentin vuotuinen kasvutavoite, ja tämän tavoitteen on toteuduttava myös valtion toiminnoissa. Samaan aikaan halutaan turvata palvelujen saatavuus sekä asiakkaiden oikeusturva ja yhdenvertaisuus koko maassa.

Alustavat selvitykset keskus- ja aluehallinnosta on tehty erillisinä. Keskushallinto- ja aluehallintotasolla on kuitenkin samanlaisia kehittämistarpeita muun muassa asiakkuuksissa, ohjauksessa, työnjaossa, resursseissa ja toimintavoissa. Lisäksi yhteistä on toiminnan ja asioinnin sähköistäminen.

VIRSU-hankkeelle asetetaan yhteinen ohjausryhmä sekä keskus- ja aluehallinnon selvitysryhmät, joilla olisi ainakin osittain yhteisiä alaryhmiä.

Valtion aluehallintoon kuuluvat muun muassa aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), TE-toimistot ja maistraatit. Valtion keskushallintoon kuuluvia virastoja ja laitoksia toimii jokaisen ministeriön toimialalla. Näitä organisaatioita on yhteensä noin sata, ja niiden tehtävät ja koko vaihtelevat. Keskushallinnon selvitystyössä
- luodaan virastoluokittelu, jonka pohjalta selvitystyötä voidaan tehdä (esimerkiksi perinteinen hallintovirasto, valvonta- ja lupavirasto, tutkimuslaitos, kehittämisvirasto ja palvelukeskus)
- selvitetään näiden eri virastomallien kehittämisen lähtökohdat ja mahdollisuudet erityisesti virastorakenteen kokonaisuuden näkökulmasta
- otetaan huomioon erityisesti virastojen tehtävät ja toiminnan luonne sekä ohjausjärjestelmät, johtaminen ja mahdollisuudet järjestellä resursseja uudelleen
- tehdään yhdessä hallinnonalojen kanssa selvitys erityisesti pienten virastojen kokoamismahdollisuuksista.

Valtion aluehallinnon selvitystyössä
- selvitetään aluehallinnon ja keskushallinnon virastojen työnjakoa sekä valtion ja kuntien työnjakoa
- tarkastellaan, mitkä aluehallinnon tehtävistä edellyttävät toiminnallisesti ja oikeudellisesti niiden hoitamista tietyllä alueella ja mitkä voidaan hoitaa millä paikkakunnalla tahansa
- tarkastellaan, voidaanko joistakin tehtävistä luopua, miten toimintaprosesseja voidaan uudistaa ja peruspalvelujen saatavuutta keventää vaarantamatta oikeusturvaa
- selvitetään, miten toiminnan ja palvelujen sähköistäminen ja asiakaspalvelun kokoaminen muuttavat aluehallinnossa tehtävää työtä
- otetaan huomioon virastojen kokoamismahdollisuus sekä TE-palvelujen tarkoituksenmukainen ja asiakaslähtöinen järjestäminen
- rakennetaan ohjausmalli, jolla varmistetaan, että ministeriöt ohjaavat virastojen toimintaa
- arvioidaan mahdollisuudet järjestellä resursseja uudelleen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi lisäksi niiden aluehallintoa koskevien kehittämistoimenpiteiden toteuttamista, jotka hallitus linjasi aluehallintouudistusta koskevassa selonteossaan runsas vuosi sitten.

Suunnitelmia täsmentää tästä eteenpäin hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä. HALKE linjaa myös maistraattien mahdollista yhdistämistä aluehallintovirastoihin.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 0295 418 803 ja valtiosihteeri Sari Raassina, p. 0295 530 353