Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.1.2014 13.16
Tiedote 10/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2014 valtiopäiville (EK 35/2013 vp)
- Eduskunnan kirjelmä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta annetun valtioneuvoston tiedonannon johdosta (VNT 2/2013 vp; EK 32/20139 vp)
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 27/2013 vp; K 14/2013 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 62/2013 vp; EV 211/2013 vp)

Ulkoasiainministeriö

Johan Schalin, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 581
- Valtioneuvoston asetus Myanmarin velan uudelleenjärjestämisestä Myanmarin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Kaija Suvanto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 159
- Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kroatian tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Tiina Astola, kansliapäällikkö p. 0295 150 168
- Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden kahden määräaikaisen hallintoneuvoksen viran täyttäminen

Heikki Liljeroos, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö p. 0295 150 428
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Itä-Suomen hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Virassa olevien Kouvolan hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen (T 14) siirtäminen ja nimittäminen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkoihin 2) Virassa olevan Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen (T 12) siirtäminen ja nimittäminen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 3) Virassa olevan Kouvolan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 13) siirtäminen ja nimittäminen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan

Jukka Lindstedt, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 492
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Kirsi M. Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 438
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaaliset oikeussuojatakeet)

Sisäministeriö

Veli-Pekka Hautamäki, pelastusylitarkastaja p. 0295 488 419
- Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen.


Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Kosti Honkanen, esittelijä p. 0295 140 607
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.2.2014-31.1.2018

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 330
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi (HE 208/2013 vp: EK 34/2013 vp)
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2014 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2014 talousarvion (HE 112/2013 vp) täydentämisestä (HE 112/2013 vp; HE 193/2013 vp; EK 33/2013 vp)

Jere Lumme, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 041
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (hallinnollinen yhteistyö tulli- ja maatalousasioissa)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sini Lahdenperä, hallitussihteeri p. 0295 330 392
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Antti Belinskij, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 156
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Martti Patjas, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 474
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta

Mika Saari, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 134
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 142/2013 vp; EV 209/2013 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvokselle
- Liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Sanna Helopuro, viestintäneuvos p. 0295 342 464
- Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Risto Saari, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 311
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 189/2013 vp; EV 161/2013 vp)
- Suomen tasavallan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuomo Knuuti, hallitusneuvos p. 0295 063 537
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 89/2013 vp; EV 133/2013 vp)

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (HE 190/2013 vp; EV 214/2013 vp)

Karoliina Anttonen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 064 114
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 169/2013 VP; EV 200/2013 vp)

Sirpa Hautala, ylitarkastaja p. 0295 063 684
- Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelua koskeviin avustuksiin käytettävissä olevan määrärahan alueellinen jako vuonna 2014

Sosiaali- ja terveysministeriö

Inka Hassinen, hallitussihteeri p. 0295 163 187
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi

Pia Nissinen, hallitussihteeri p. 0295 163 186
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 184/2013 vp; EV 185/2013 vp)

Ympäristöministeriö

Riitta Kimari, lainsäädäntöneuvos p. 0400 143 866
- Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Riitta Levinen, ympäristöneuvos p. 040 744 7121
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta (HE 201/2013 vp; EV 213/2013 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Erja Werdi, hallitussihteeri p. 040 173 2831
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 147/2013 vp; EV 212/2013 vp)

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja p. 0400 143 870
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2014