Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 6.2.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.2.2014 13.12
Tiedote 43/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Carina Hellemaan hakemus erivapaudesta valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen viran ylemmän korkeakoulututkinnon säädetystä kelpoisuusvaatimuksesta
- Valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen viran täyttäminen

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin viran täyttäminen

Oikeusministeriö

Sofia Rajamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Mika Aalto, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Valtioneuvoston kirjelmä Eurojustin ja Moldovan välisestä yhteistyösopimuksesta

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 1.3.2014 lukien 14.5.2015 päättyväksi toimikaudeksi

Kirta Heine, hallitussihteeri p. 0295 150 214
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vapautensa menettäneiden oikeusapua koskeva direktiivi)

Valtiovarainministeriö

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Valtioneuvoston asetus valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Jere Lumme, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 041
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tullirikkomusdirektiivi)
- Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pia Nyblom, hallitusneuvos p. 0295 330 235
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Ojala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 415
- Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
- Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2014
- Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Leena Summanen, maaseutuekonomisti p. 0295 162 272
- Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jako Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpanoa varten

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Elina Normo, viestintäneuvos p. 0295 342 463
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tapani Koivumäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 722
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 47 §:n ja liitteen I muuttamisesta

Johanna Ylitepsa, ylitarkastaja p. 0295 064 207
- Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö p. 0295 163 356
- Sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtajan viran täyttäminen

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen

Marjo Puputti, ylitarkastaja p. 0295 163 524
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ympäristöministeriö

Tuomas Kuokkanen, neuvotteleva virkamies p. 050 379 0429
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Dohassa hyväksytyn muutoksen tekemisestä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan ja siihen perustuvien velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti (Kioton pöytäkirjan Dohan muutos)