Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.1.2014 11.53
Tiedote 12/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 16.1.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 216/2013 vp) eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta. Seksuaalirikoksia koskevaa rikoslain lukua ehdotetaan muutettavaksi siten, että se turvaa entistä paremmin seksuaalisen itsemääräämisoikeuden. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2015 alussa. (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 0295 150 492)

Hallituksen esitys (HE 217/2013 vp) eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta. Teatteri- ja orkesterilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan myös sirkustoiminta oikeuttaisi lain mukaiseen valtionosuuteen. Laissa olevat viittaukset opetusministeriöön korvattaisiin viittauksilla opetus- ja kulttuuriministeriöön. (OKM hallitussihteeri Sini Lahdenperä 0295 330 392)

Hallituksen esitys (HE 218/2013 vp) eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Vesihuoltolakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan muutoksia ja lisäyksiä. Vesihuoltolain keskeisiä muutoksia olisivat säännökset häiriötilanteisiin varautumisesta, vesihuollon eriyttämisestä kirjanpidossa, vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksesta ja vesihuollon tietojärjestelmästä. Kiinteistön liittämisvelvollisuutta laitoksen verkostoon lievennettäisiin taajamien ulkopuolella. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettäisiin hulevesien kokonaishallinnasta. Kunnan tulisi suunnitella hulevesien hallinta ja järjestää se asemakaava-alueilla. Se voisi periä hallinnasta maksuja. Hulevesien viemäröinnistä säädettäisiin vesihuoltolaissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij 0295 162 156)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.1.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Myanmarin velan uudelleenjärjestämisestä Myanmarin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimuksella sovitaan Suomen 1982 myöntämän kehitysluoton osittaisesta anteeksiantamisesta ja maksuaikataulun uudelleenjärjestämisestä kaksivaiheisesti. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 23.1.2014. (UM ulkoasiainneuvos Johan Schalin 0295 350 581)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan kasvintuotannolle kotieläintilan hehtaaritukena ja Etelä-Suomen erikoiskasvitukena (tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset). Sika- ja siipikarjataloudelle maksetaan tuotannosta irrotettua tukea. Muut kotieläintalouden tuet maksetaan tuotantosidonnaisina. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen vuodelta 2014 arvioidaan tarvittavan 62,90 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 22.1.2014. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja kasvihuone-tuotannon tukena ja varastointitukena. Pohjoiseen tukeen vuodelta 2014 arvioidaan tarvittavan 310,90 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 22.1.2014. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan enintään 350 euroa hehtaarilta. Tukeen arvioidaan tarvittavan 4,20 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 22.1.2014. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksella vahvistetaan Etelä-Suomen erikoiskasvituen ja kotieläintilan hehtaarituen lopulliset tukitasot vuodelle 2013. Tukikohteiden lopullisten pinta-alojen selvittyä on tarpeen muuttaa lopullisia maksettavia tukitasoja erikoiskasvituen enimmäismäärärajoitteen ylittämisen estämiseksi ja kotieläintilan hehtaarituen maksuvaltuuden mahdollisimman täysimääräiseksi käyttämiseksi. Erikoiskasvitukea alennetaan alkuperäisestä 100 eurosta hehtaarilta 92 euroon hehtaarilta, jotta ei ylitetä komission päätöksessä K(2008) 696 tuelle asetettua kokonaismäärän rajoitetta (0,86 miljoonaa euroa). Etelä-Suomen kansallista kotieläintilojen hehtaaritukea korotetaan 39 eurosta hehtaarilta 41 euroon hehtaarilta, jotta komission päätöksessä K(2008) 696 asetettu maksuvaltuus (9,69 miljoonaa euro) tulee mahdollisimman täysimääräisesti käytettyä. Asetus tulee voimaan 22.1.2014. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta. Lisäosaa maksetaan perusosana kaikelle osarahoitettua luonnonhaittakorvausta saavalle alalle sekä kotieläintilan korotuksena kotieläintiloille. Osarahoitetun luonnonhaittakorvauksen ja kansallisen lisäosan yhteismäärä voi olla Manner-Suomessa keskimäärin enintään 250 euroa hehtaarilta. Vuonna 2014 päättyvien luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumusten voimassaoloa on mahdollista jatkaa vuodella. Uutta sitoumusta ei ole mahdollista tehdä vuonna 2014. Asetus tulee voimaan 22.1.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen myönnettävien avustusten ja tarveharkintaisesti pientalojen energiakorjauksiin myönnettävien avustusten myöntämisessä sovellettavia enimmäistulorajoja korotetaan avustusten saatavuuden parantamiseksi. Uudistus liittyy Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman v. 2013-2017 täytäntöönpanoon. Samoja tulorajoja sovelletaan myös myönnettäessä tarveharkintaisia energia-avustuksia pientalojen korjaamiseen. Asetus tulee voimaan 20.1.2014. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 0400 143 866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 16.1.2014 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2014 valtiopäiville merkittäväksi pöytäkirjaan. Vuoden 2013 valtiopäivät keskeytettiin 20.12.2013 täysistunnon päätyttyä ja eduskunta kokoontuu vuoden 2014 valtiopäiville 3.2.2014 klo 12.00, jolloin vuoden 2013 valtiopäivät päättyvät. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä, joka on annettu rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta annetun valtioneuvoston tiedonannon johdosta. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta merkittäväksi pöytäkirjaan. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa kutsunta-asiain keskuslautakunta toimikaudeksi 1.2.2014-31.1.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallintoneuvos Irma Telivuo korkein hallinto-oikeus; varapuheenjohtaja: hallintoneuvos Matti Pellonpää korkein hallinto-oikeus; jäsenet: hovioikeudenneuvos Ari Siltama Helsingin hovioikeus, osastopäällikkö, ylijohtaja Asko Välimaa oikeusministeriö, hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Hanna Nordström puolustusministeriö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa pääesikunta ja eversti Hannu Hyppönen pääesikunta. (PLM esittelijä Kosti Honkanen 0295 140 607)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan (HE 208/2013 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2013 viidettä lisätalousarviota sovelletaan 30.12.2013 alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2014 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2014 talousarvion (112/2013 vp) täydentämisestä merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 112/2013 vp ja HE 193/2013 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuotta 2014 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2014 alkaen. Eduskunnan lausumat; 1) Yleisperustelut: Eduskunta edellyttää, että kuntapalveluiden kustannusseurantaa kehitetään siten, että palveluiden kustannuksista on saatavilla kuntakohtaiset ajantasaiset ja vertailukelpoiset tiedot. 2) Momentti 31.10.20: Eduskunta edellyttää, että keskisuuret liikennehankkeet kootaan erilliseksi teemaohjelmaksi, jolla edistetään teollisuuden tarvitsemien logististen kuljetusketjujen toimivuutta. 3) Momentti 31.10.35: Eduskunta edellyttää, että hallitus päättää Länsimetron jatkamista koskevan hankkeen 30 prosentin valtionavustuksen maksamisen ajoituksesta viimeistään kevään 2014 kehyspäätöksen yhteydessä edellyttäen, että Espoo on omalta osaltaan tehnyt siihen mennessä hanketta koskevat toteuttamispäätökset. 4) Momentti 33.03.63: Eduskunta edellyttää, että Istanbulin sopimuksen toimeenpanon edellyttämät voimavarat otetaan huomioon vuosia 2015-2018 koskevassa kehyspäätöksessä. 5) Momentti 33.50.57: Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kevään 2014 kehyspäätökseen mennessä, mikä on oikea ja riittävä määrärahataso veteraanipalveluiden turvaamiseen kehyskaudella 2015-2018. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelua koskeviin avustuksiin käytettävissä olevan määrärahan alueellisesta jaosta vuonna 2014. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan 2 000 000 euroa seuraavasti: Uusimaa 615 000 euroa, Varsinais-Suomi 184 000 euroa, Pirkanmaa 184 000 euroa, Häme 139 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaa 132 000 euroa, Kaakkois-Suomi 109 000 euroa, Keski-Suomi 96 000 euroa, Pohjanmaa 91 000 euroa, Satakunta 85 000 euroa, Pohjois-Savo 84 000 euroa, Etelä-Pohjanmaa 75 000 euroa, Lappi 68 000 euroa, Pohjois-Karjala 55 000 euroa, Etelä-Savo 55 000 euroa ja Kainuu 28 00 euroa. Jako perustuu ELY-keskusten alueella toimivien yritysten toimipaikkojen määriin ja väestömääriin. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 0295 063 684)

Päätös myöntää Katja Veirtolle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen vt. edunvalvontajohtaja Sinikka Näätsaari 16.1.2014 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2014. Päätös sisältää vuoden 2014 korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnataan edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Päätöstä tehtäessä on painotettu vuokra-asuntotuotantoa, jonka osuus korkotukilainoista on 80 prosenttia. Valtuus kohdennetaan ensisijaisesti niin sanottuihin normaaleihin vuokra-asuntoihin, joihin osoitetaan 43 prosentin valtuus. Erityisryhmille (vanhukset, opiskelijat, muut erityisryhmät) tarkoitettuihin asuntoihin kohdennetaan 37 prosentin osuus lainoista. Asumisoikeusasuntoihin kohdennetaan 17 prosentin valtuus. Asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainoituksen osuus säilyy ennallaan eli 3 prosenttina. Osaomistusasuntojen (0,5 %) ja matalaenergisten omakotitalojen (0,5 %) osuudet pienentyisivät vuoden 2013 yhden prosentin tasosta. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.1.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 88/2013 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaaliset oikeussuojatakeet). Direktiivillä määritettäisiin epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaalisia oikeussuojatakeita koskevat vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin alueella. Direktiiviehdotukseen liittyy komission suositus haavoittuvassa asemassa olevia epäiltyjä ja syytettyjä koskevista prosessuaalisista oikeussuojatakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M. Pulkkinen 0295 150 438)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 89/2013 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (hallinnollinen yhteistyö tulli- ja maatalousasioissa). Euroopan unionin komissio on 25.11.2013 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta. Tarkoituksena on parantaa tullipetosten torjuntaan liittyvää järjestelmää ja tullin riskinhallintaa sekä jäsenvaltioissa että unionissa. Samalla puututaan muihin tullitietojärjestelmässä havaittuihin epäselvyyksiin, jotka koskevat käyttöoikeuksien rajaamista, järjestelmän valvontaa ja tarkastusta, ja todistusaineiston käyttöä. Lisäksi on havaittu tarve nopeuttaa Euroopan petostentorjuntaviraston OLAF:n tutkintaa. Muutoksella säädettäisiin palveluntarjoajien (rahdinkuljettajien) velvollisuudesta ilmoittaa konttien liikkeitä koskevia tietoja, kun ne tuovat kontteja unionin tullialueelle kolmannesta maasta tai vastaavasti kun kontteja viedään unionin ulkopuolelle. Tietoja kerätään omaan tietokantaan. Lisäksi säädettäisiin oikeusperustasta perustaa tietokanta, johon kerätään tuontiin, vientiin ja passitukseen liittyviä tietoja. Näitä tietoja kerätään jo nyt hallinnollisella järjestelyllä. Tietosuojasäännöksiä on myös tarkoitus yhdenmukaistaa. Komissiolle on esitetty valtaa antaa delegoituja säädöksiä ja toimeenpanosäädöksiä koskien muun muassa konttitietojärjestelmään ilmoitettavia tietoja. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.1.2014 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2014-31.10.2018, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Valtioneuvosto myönsi viestintäneuvos Sanna Helopurolle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvoksen virasta 20.1.2014-31.8.2016. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Oikeustieteen maisteri Elina Thorström liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2014 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta, laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta, laki kielilain 37 §:n muuttamisesta, laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain kumoamisesta ja laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta annetun lain kumoamisesta (HE 62/2013 vp). Hallituksen toimenpidekertomus ja valtion tilinpäätöskertomus yhdistetään hallituksen vuosikertomukseksi. Kertomuksen laatimisesta ja toimittamisesta eduskunnalle säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa. Valtion talousarviosta annettua lakia tarkistetaan siten, että laissa on säännökset aineiston toimittamisesta hallituksen vuosikertomukseen. Eduskunnalle annetaan edelleen erillinen kielilain mukaisesti annettava kertomus. Lait tulevat voimaan 1.2.2014. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175 )

Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista, laki maaseudun kehittämisen tukemisesta, laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta, laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 23 §:n muuttamisesta, laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta, laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta, laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 142/2013 vp). Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta sisältää säännökset maaseudun kehittämiseen myönnettävän tuen edellytyksistä, ehdoista ja menettelystä. Tuettavien yritysten piiriin tulevat mikroyritysten lisäksi pienet yritykset. Muilta osin tuen saajat säilyvät pääosin ennallaan. Lailla maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista säädetään maaseudun kehittämisohjelmien hallinnointiin osallistuvista viranomaisista ja toimijoista ja näiden tehtävistä. Kumpikin laki ohjaa ensisijaisesti EU:n osaksi rahoittaman Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja toimeenpanoa. Laeissa yksinkertaistetaan tukiehtoja ja hallintomenettelyjä sekä mahdollistetaan sähköiseen asiointiin siirtyminen. Muihin lakeihin tehdään lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Osa laeista tulee voimaan 22.1.2014 ja osa valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 89/2013 vp). Teollisoikeudellinen asiamiesjärjestelmä uudistetaan kokonaisuudessaan. Patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiesten auktorisointi- ja valvontamenettelyn käyttöönoton päämääränä on teollisoikeudellisten palveluiden laatutason varmistaminen. Auktorisointi- ja valvontatehtävien hoitamisesta vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen sijoitettava riippumaton teollisoikeusasiamieslautakunta. Muutoksenhaku teollisoikeusasiamieslautakunnan seuraamuksiin liittyvistä päätöksistä keskitetään markkinaoikeuteen. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin tehdään teknisluonteinen muutos. Lait tulevat voimaan 1.7.2014. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista ja laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (HE 190/2013 vp). Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sisältää säännökset alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä, alueiden kehittämistä toteuttavista viranomaisista ja niiden välisestä yhteistyöstä. Laissa annetaan tarkempia säännöksiä toiminnalle asetettavista kansallisista edellytyksistä. Lisäksi säädetään laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta. Lakia sovelletaan alueiden kehittämistä koskevien ohjelmien ja hankkeiden rahoittamiseen. Lakia sovelletaan sekä kansallisista varoista että rakennerahastoista rahoitettavaan toimintaan. Lait tulevat voimaan 20.1.2014. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Laki päästökauppalain muuttamisesta (HE 169/2013 vp). Päästökauppalain muutokset koskevat Kioton pöytäkirjan mukaisten hankemekanismien käyttöä, maksutta jaettavien päästöoikeuksien kirjaamista ja takaisinperintäoikeutta sekä päästöjen tarkkailua ja todentamista. Lisäksi laki sisältää täsmennyksen lain soveltamisalaan ja useita teknisluonteisia tarkistuksia. Laki tulee voimaan 22.1.2014. (TEM vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen 0295 064 114)

Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 184/2013 vp). Kansaneläkelaitoksen vakuutusalueet aluekeskuksineen lakkautetaan. Muutoksen jälkeen Kansaneläkelaitoksen hallinnon muodostavat keskushallinto eli osastot ja muut toimintayksiköt sekä paikallishallinto eli vakuutuspiirit ja muut paikallishallinnon yksiköt. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)

Laki jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta (HE 201/2013 vp). Pakkausten tuottajavastuuta koskevien säännösten soveltamisen siirtymäaikaa pidennetään 1.5.2015 saakka. Käytöstä poistettujen pakkausten vastaanottoa ja kuljetusta koskevia jätelain säännöksiä sovelletaan pakkausten tuottajiin kuitenkin pääosin vasta 1.1.2016. Lisäksi tuotteen ja tuotemerkintöjen valvontaa koskevaan jätelain säännökseen tehdään täsmennys, joka on tarpeen pakkausten markkinavalvontatehtävän hoitamiseksi. Lait tulevat voimaan 27.1.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että tuottajien järjestämän pakkausten keräyspisteverkoston kehittymistä sekä palvelujen laatua ja saatavuutta seurataan tiiviisti ja ryhdytään tarvittaessa viipymättä toimenpiteisiin, joilla tuottajavastuuseen perustuvien palvelujen saatavuus ja laatu sekä kierrätystavoitteiden toteutuminen varmistetaan koko maassa siten, että palvelutaso ei heikkene millään alueella. Seurannassa tulee arvioida myös erityisesti haja-asutusalueille kohdistuvia vaikutuksia ja kierrätyksen onnistumista. Seurannasta ja toteutetuista toimenpiteistä tulee toimittaa ympäristövaliokunnalle ensimmäinen selvitys vuoden kuluttua tuottajavastuun voimaantulon jälkeen. (YM ympäristöneuvos Riitta Levinen 040 744 7121)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 147/2013 vp). Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennuksen suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa, rakennuslupamenettelyä ja rakentamisen viranomaisvalvontaa koskeva eri säädöstasoilla oleva hajanainen sääntely kootaan lain tasolle siten, että laissa on perustuslaissa edellytetyt perussäännökset yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä täsmälliset ja tarkkarajaiset asetuksenantovaltuudet. Sisällöllisesti sääntely säilyy pääosin ennallaan lukuun ottamatta eräitä korjausrakentamisen erityispiirteitä painottavia tarkennuksia. Lait tulevat voimaan 1.9.2014. (YM hallitussihteeri Erja Werdi 040 173 2831)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 189/2013 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksen mukaisesti lentoliikenne Suomen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välillä on täysin vapaata eli määrällisiä tai reittirajoituksia ei ole kummankaan maan lentoliikenteen harjoittajille. Sopimus on allekirjoitettu Dubaissa 22.7.2013. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295 342 311)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Timo Rajakankaan tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Ville Anderssonin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kroatian tasavallan hallituksen välillä. Kroatian kanssa tehty sopimus noudattaa pääpiirteissään aiempia Suomen tekemiä kahdenvälisiä tietoturvallisuussopimuksia. Sopimuksen tarkoituksena on edistää sopimuspuolten välistä yhteistyötä varmistamalla sopimuspuolten kesken tai sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Zagrebissa helmikuussa 2014. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Sisäministeri Päivi Räsäsen tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Andrei Nahkalan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla. Sopimus korvaa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa vuonna 1996 tehdyn sopimuksen. Sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset perustuslailliset menettelyt. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, jotka vaativat eduskunnan hyväksymistä. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

Suurlähettiläs Kimmo Lähdevirran tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Annina Barbosan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen lentoliikennesopimus. Konsolidoitu sopimus on luonteeltaan tavanomainen kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kun molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja kummankin sopimuspuolen sisäiset oikeudelliset vaatimukset on täytetty, sopimusosapuolet ilmoittavat toisilleen tällaisten vaatimusten täyttymisestä diplomaattinootteja vaihtamalla. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen ilmoitus on vastaanotettu. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295 342 311)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari OTT, OTK, VT Janne Erkki Ilmari Aer korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 1.2.-31.12.2014 ja veroasiantuntija, Tax Director, OTT, OTK, VT Vesa-Pekka Nuotio korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 1.2.-31.12.2014. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Hovioikeudenneuvos Jukka Pentti Alfred Ketola Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Heimo Olavi Kiviranta Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Lea Hannele Nousiainen Itä-Suomen hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi Itä-Suomen hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien ja käräjätuomari Merja Sinikka Lahti Itä-Suomen hovioikeuden viidenneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mirja-Leena Nurmi Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Kirsti Kaarina Uusitalo Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Teemu Tapani Paasikoski Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Leeni Annina Kivalo Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2014 lukien ja hovioikeudenneuvos Eino Jussi Tapio Heiskanen Helsingin hovioikeuden viidenneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Eero Antero Antikainen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien, käräjätuomari Sisko Helena Heimonen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Tuija Pirkko Hannele Silvento Itä-Suomen hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Marja Helena Virtanen Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2014 lukien, käräjätuomari Terttu Liisa Marjatta Laatikainen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien, käräjätuomari Jukka Olavi Turunen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari Päivi Anneli Kylmälahti Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, vakuutusoikeussihteeri Antti Sakari Tapanila Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien, käräjäviskaali Riikka Kristiina Meroma Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien ja viskaali Liisa Katariina Hirvonen Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hovioikeudenneuvos Pirjo Marjatta Yli-Kokkila, hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen, hovioikeudenneuvos Tuomo Juhani Kurki ja hovioikeudenneuvos Kari Paavo Juhani Janhunen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkoihin 1.4.2014 lukien. Hovioikeudenneuvos Kate-Ritva Lolita Tuomainen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien ja hallinto-oikeustuomari Seppo Martti Juhani Jussila Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Kommodori Rami Peltonen vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2014 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Komentaja Tapio Palmunen vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2014 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)