Valtioneuvoston yleisistunto 20.11.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.11.2014 14.20
Tiedote 516/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 20.11.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 245/2014 vp) eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan hallintolainkäytön todistelusäännöksiä tarkistettaviksi niin, että ne olisivat yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten kanssa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan hallintolainkäyttölain todistelusäännösten muuttamisesta johtuvia muutoksia kymmeneen muuhun lakiin. Ehdotuksen mukaan hallintolainkäyttölaissa säädettäisiin keskeisistä todisteluun liittyvistä kysymyksistä nykyistä kattavammin ja yksityiskohtaisemmin. Hallintolainkäyttölaissa olisi säännökset esimerkiksi todistajan esteellisyydestä, todistajan vaitiolo-oikeudesta ja vaitiolovelvollisuudesta, muussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden vaikutuksesta todisteluun sekä vajaavaltaisen kuulemisesta. Myös keskeiset säännökset asiantuntijan kuulemisesta, muusta henkilökohtaisesta kuulemisesta, katselmuksesta, asiakirjan ja esineen esittämisestä tuomioistuimelle sekä todistelukustannusten korvaamisesta olisivat hallintolainkäyttölaissa. Laissa olisi myös viittauksia oikeudenkäymiskaaren todistelusäännöksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Arja Manner 0295 150 450)

Hallituksen esitys (HE 246/2014 vp) eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta. Esitys sisältää ehdotuksen nykyisen jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentamiseksi. Jatkokäsittelylupajärjestelmää koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne tulisivat yleisesti sovellettaviksi riita- ja hakemusasioissa. Rikosasioissa vastaaja tarvitsisi jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta. Syyttäjä ja asianomistaja tarvitsisivat aina jatkokäsittelyluvan hakiessaan muutosta käräjäoikeuden tuomioon. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Hallituksen esitys (HE 247/2014 vp) eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä. Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 107 miljoonan euron nettolisäystä ja varsinaisiin tuloihin 97 miljoonan euron nettovähennystä. Täydentävä esitys lisää siten valtion nettolainanoton tarvetta 203 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2014 ehdotetaan 4,7 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Hallituksen esitys (HE 248/2014 vp) eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom) hyväksymisestä. Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevalla neuvoston päätöksellä hyväksytään Euroopan unionin talousarvion rahoitusjärjestelmä. Euroopan unionin talousarviota varten voidaan kerätä varoja vain omien varojen päätöksessä määrätyistä rahoituslähteistä. Omien varojen päätöksessä määrätään myös unionin talousarvion menoja varten käytettävä enimmäismäärä suhteessa bruttokansantuloon. Päätöksessä määrätään myös eräille jäsenvaltioille hyväksyttyjen maksualennusten perusteista. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä vuonna 2014 annetun neuvoston päätöksen. Neuvoston päätös on hyväksyttävä kaikissa jäsenvaltioissa. Neuvoston päätöstä sovellettaisiin taannehtivasti 1.1.2014. (VM neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa 0295 530 038)

Hallituksen esitys (HE 249/2014 vp) eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta. Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön maksetaan valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Yksityistä kappaleen valmistamista ja sen yleisyyttä tutkittaisiin hyvityksen oikean mitoituksen määrittelemiseksi. Ne hyvitysmaksua koskevat pykälät, joita ei ehdoteta muutettaviksi, kumottaisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Jorma Waldén 0295 330 338)

Hallituksen esitys (HE 250/2014 vp) eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtion rahoituksesta niihin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jotka on lailla säädetty evankelis-luterilaisen kirkon tehtäväksi. Nämä yhteiskunnalliset tehtävät ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoitus myönnettäisiin vuosittain kirkon keskusrahastolle. Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettäisiin erikseen korvauksen jakamisesta seurakunnille ja seurakuntayhtymille. Rahoituksen määrä vuonna 2016 olisi 114 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrää korotettaisiin vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)

Hallituksen esitys (HE 251/2014 vp) eduskunnalle laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Esityksessä esitetään säädettäväksi määräaikainen laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Laissa säädettäisiin uuden henkilöauton hankkivalle auton ostajalle maksettavasta romutuspalkkiosta. Valtio maksaisi romutuspalkkiosta valtionavustuksena 1 000 euroa kustakin laissa säädettävät edellytykset täyttävästä autosta. Lisäksi tarkoitus on, että autoala osallistuisi vapaaehtoisuuden pohjalta romutuspalkkion maksamiseen. Romutuspalkkion maksamisen edellytyksenä olisi se, että uuden henkilöauton ostaja veisi samalla vähintään 10 vuotta vanhan omistuksessaan olevan auton romutettavaksi lailliseen kierrätyspisteeseen. Valtion vuoden 2015 talousarvioon esitetään varattavaksi 3,0 miljoonaa euroa valtionavustuksen maksamista varten. Autoverotuottojen arvioidaan lisääntyvän esitettävää määrärahaa enemmän. Esityksellä arvioidaan olevan positiivisia ympäristövaikutuksia ja liikenneturvallisuutta edistäviä vaikutuksia autokannan uusiutumisen ansiosta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioon. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Hallituksen esitys (HE 252/2014 vp) eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta. Voimassa oleva laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta esitetään kumottavaksi. Esityksessä ehdotetaan, että mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita laajennettaisiin ajoneuvojen rekisteröintitoiminnassa. Ajoneuvon rekisteröinnin voisi jatkossa hoitaa muutamaa poikkeuksellista tilannetta lukuun ottamatta kokonaan sähköisesti. Esityksessä ehdotetaan myös tarkennettaviksi säännöksiä siitä, mitä rekisteröintitehtäviä Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa ulkopuolisille palveluntuottajille ja millä edellytyksillä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295 342 030)

Hallituksen esitys (HE 253/2014 vp) eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki ja uusi laki julkishallinnon ja talouden tilintarkastuksesta. Useita lakeja muutettaisiin niitä vastaaviksi. Esityksessä ehdotettujen uudistusten valmistelu alkoi voimassa olevan tilintarkastuslain hyväksymisen yhteydessä annetun eduskunnan lausuman seurauksena. Lausuman perusteella käynnistettiin tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus. Tämä esitys sisältää ehdotuksen uudeksi tilintarkastajajärjestelmäksi tarkoittaen tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmän uudistamista sekä tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (TEM hallitussihteeri Sari Koivisto 0295 047 086)

Hallituksen esitys (HE 254/2014 vp) eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain 37 §:ä siten, että siinä selvennettäisiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusoikeutta tilanteissa, joissa yritys on ulkoistanut tietohallintonsa eli tietojen säilyttämisen ja käsittelyn ulkopuoliselle palveluntarjoajalle ns. pilvipalveluna. Ehdotus ei laajentaisi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastuksiin liittyvää toimivaltaa, mutta se helpottaisi ja nopeuttaisi viraston valvontatyötä ja selventäisi tilannetta sekä tarkastuksen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan näkökulmasta että tietoja säilyttävän elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. Kilpailulakiin ehdotetaan lisättäväksi momentti, jonka mukaan tarkastusta toimittavalla virkamiehellä olisi oikeus saada kaikki tarkastuksen toimittamiseksi tarvittavat tiedot tällaiselta tietoja säilyttävältä yritykseltä samalla tavalla kuin tiedot säilytettäväksi siirtäneeltäkin yritykseltä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2015. (TEM ylitarkastaja Olli Hyvärinen 0295 047 006)

Hallituksen esitys (HE 255/2014 vp) eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta. Vammaisetuuslaissa olevia henkilön sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia koskevia säännöksiä tarkennettaisiin. Samalla erityiskustannusten vaikutuksia tuen myöntämiseen muutettaisiin ja jatkossa erityiskustannuksilla olisi myönnettävän perusvammaistuen tai eläkettä saavan perushoitotuen tasoa korottava vaikutus. Esityksessä ehdotetaan myös muutosta vammaisetuuksista annetussa laissa olevaan Suomessa asumisen määritelmään. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295 163 479)

Hallituksen esitys (HE 256/2014 vp) eduskunnalle perhehoitolaiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi perhehoitolaki. Sillä korvattaisiin voimassa oleva perhehoitajalaki ja eräät sosiaalihuoltolain perhehoitoa koskevat säännökset. Esityksen mukaan perhehoitoa olisi jatkossa mahdollista antaa perhehoitajan kodin lisäksi myös hoidettavan kotona. Esityksessä on erotettu perinteinen toimeksiantosopimus sopimuksesta perhehoidon järjestämisestä, joka on käsitteenä uusi termi perhehoidossa käytettävistä sopimuksista. Esityksellä pyritään selkiyttämään perhehoidon sopimuksia. Tavoitteena on selkeyttää myös sitä, miten perhehoidossa tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan sekä miten perhekotia valvotaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2015. (STM hallitussihteeri Liisa Holopainen 0295 163 408)

Hallituksen esitys (HE 257/2014 vp) eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia ja maa-aineslakia. Lakien samaa hanketta koskevat erilliset lupamenettelyt yhdistettäisiin siten, että yhteiskäsittelyssä noudatettaisiin ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Esityksessä ehdotetaan ympäristölupamääräysten tarkistamismenettely kumottavaksi ja korvattavaksi valvontaviranomaisen velvollisuudella tarkastella luvan muuttamisen perusteiden olemassaoloa. Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia ympäristöluvanvaraisen toiminnan olennaisen muutoksen käsittelyssä käytettävään lupamenettelyyn. Esityksessä ehdotetaan muutoksia eläinsuojien ja turkistarhojen ympäristöluvanvaraisuuden kynnysarvoihin. Esityksellä toimeenpantaisiin myös fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva Euroopan unionin uusi asetus lain muutoksia edellyttäviltä osilta. (YM hallitusneuvos Oili Rahnasto 0295 250 244)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 20.11.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelutehtävät kootaan laajasti yhden aluehallintoviraston hoidettavaksi. Etelä-Suomen aluehallintovirastoon perustetaan koottuja tehtäviä hoitamaan aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Vastuualue hoitaa kaikkien aluehallintovirastojen sisäisen toiminnan hallinto- ja kehittämispalveluja koskevia tehtäviä asetuksessa tarkemmin säädettävällä tavalla. Vastuualue antaa tarvittaessa tukea Ahvenanmaan valtionvirastolle vastuualueelle kuuluvissa tehtävissä. Vaikka vastuualue toimii organisatorisesti yhdessä aluehallintovirastossa, hoidetaan sille kuuluvia tehtäviä alueellisesti hajautetusti kaikkien aluehallintovirastojen toimipaikoissa. Lisäksi kaikissa aluehallintovirastoissa on vastuualueista erillisenä toimiva johdon tuen yksikkö, joka tehtävänä on tukea viraston johtamista ja hoitaa sellaisia viraston hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä, joita ei hoideta valtakunnallisesti hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella. Tavoitteena on mahdollistaa vähenevien hallinnon resurssien nykyistä joustavampi ja tehokkaampi käyttö ja turvata hallintopalvelujen hyvä saatavuus, laatu sekä asiantuntemus kaikissa aluehallintovirastoissa. Asetus perustuu hallituksen helmikuussa 2013 eduskunnalle antamaan selontekoon aluehallinnon uudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015. Asetuksella säädetään lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräiset yksikköhinnat. Vuoden 2015 keskimääräiset yksikköhinnat lasketaan siten, että niihin ei tehdä vuoden 2013 toteutuneen ja arvioidun kustannustason muutoksen tarkistusta, koska vuonna 2013 yksikköhinnoissa ei huomioitu kustannustason arvioitua muutosta. Sen sijaan kustannustason arvioitu muutos (1,1 %) vuodelle 2015 otetaan huomioon täysimääräisenä. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa on otettu huomioon valtiontalouden säästöjen vaikutukset keskimääräisiin yksikköhintoihin. Keskimääräisten yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon eduskunnalle 20.11.2014 annettava hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kunkin koulutusmuodon rahoituksen perusteena käytettävät yksikköhinnat. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta. Suomessa jatketaan laivanrakennuksen innovaatiotukien myöntämistä myös vuonna 2014. Tämä edellyttää asetuksen antamista. Sisällöltään vastaava valtioneuvoston asetus (502/2012) on ollut voimassa 31.12.2013 saakka. Asetus perustuu laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskeviin EU:n valtiontukisääntöihin (2011/C 364/06) ja Euroopan komission hyväksymään Suomen tukiohjelman voimassaoloajan jatkamiseen (komission päätös SA.38798 (2014/N)) vuoden 2014 loppuun saakka. Asetus ei muuta tuen hyväksyttävyyden edellytyksiä millään tavalla. Asetus tulee voimaan 1.12.2014 ja on voimassa 31.12.2014 saakka. (TEM hallitusneuvos Matti Hietanen 0295 060 100)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 20.11.2014 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä esitys sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevaksi Suomen kansalliseksi ohjelmaksi 2014-2020. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevasta rahoitusvälineestä voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa, torjutaan laitonta maahanmuuttoa, varmistetaan kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu sekä tuetaan rajavalvontaa. Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen kautta voidaan rahoittaa toimia, joilla edistetään poliisiyhteistyötä ja tietojenvaihtoa, ehkäistään rikollisuutta ja torjutaan rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia, suojellaan elintärkeitä infrastruktuureja sekä hallitaan turvallisuusriskejä ja kriisejä. (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)

Periaatepäätös kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 2022. Sopeutumissuunnitelman päämääränä on, että yhteiskunnalla on kyky sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin ja hallita niihin liittyvät riskit. Sopeutumisella ehkäistään tai lievennetään ilmastosta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ja hyödynnetään edullisia vaikutuksia. Ilmastonmuutokseen sopeudutaan kustannustehokkaasti viemällä sopeutuminen osaksi eri toimialojen suunnittelua ja päätöksentekoa. (MMM vesihallintojohtaja Kai Kaatra 0295 162 106)

Päätös muuttaa DNA Oy:n hallussa olevaa GSM-standardin mukaista matkaviestinverkkotoimilupaa ja TeliaSonera Finland Oyj:n hallussa olevaa DCS, GSM-matkaviestinverkkotoimilupaa. DNA Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ovat pyytäneet GSM-toimilupiensa muuttamista niin, että toimiluvat mahdollistaisivat teleyritysten suunnitteleman yhteisverkon rakentamisen 900 ja 1800 megahertzin taajuusalueilla Itä ja Pohjois-Suomen alueelle. 1) molempiin toimilupiin lisätään ehto, jonka mukaan toimiluvanhaltijan itsenäisesti rakentaman ja ylläpitämän 900 ja 1800 megahertzin taajuusaluetta hyödyntävän eri teknologioilla rakennetun oman verkon on katettava vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Tämän verkon peittoalueen ulkopuolella teleyritysten yhteisverkon rakentaminen ja käyttö on sallittua 900 ja 1800 megahertzin taajuusalueilla. 2) molempiin toimilupiin lisätään ehto, jonka mukaan toimiluvan haltijan oman GSM-verkon ja GSM-yhteisverkon tulee kuitenkin yhdessä kattaa 99 prosenttia Manner-Suomen väestöstä 1.1.2015 lukien. 3) molempiin toimilupiin lisätään ehto, jonka mukaan taajuusalueella 900 megahertziä kahden laajakaistaisen kantoaallon yhdistetty (ns. UMTS dual carrier-toiminnon) käyttö on kielletty yhteisverkon alueella. 4) molempia toimilupia täsmennetään siten, että toimilupien kohteena oleva GSM-verkko yksilöidään toimivan sekä 900 että 1800 megahertzin taajuusalueella. 5) DNA Oy:n toimiluvan toimilupaehtoja ajanmukaistetaan vastaamaan nykylainsäädäntöä. (LVM viestintäneuvos Kreetta Simola 0295 342 609)

Päätös hyväksyä Vähävaraisten avun toimenpideohjelma 2014-2020. Ohjelmassa keskitytään lieventämään vähävaraisimpien ruuan puutetta jakamalla elintarvikkeita. Ohjelman laadinta perustuu vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (FEAD) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 223/2014. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa myötävaikuttamalla Eurooppa 2020 -strategian tavoitteeseen vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Rahaston erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Suomessa vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ruuan puutetta jakamalla elintarvikkeita. Tämä tapahtuu kansalaisjärjestöjen ja muiden kohderyhmien kanssa työskentelevien organisaatioiden välityksellä pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä. Lisäksi ohjelmassa toteutetaan sosiaalista osallisuutta tukevia toimenpiteitä, joilla tavoitellaan ruoka-avun kohteena olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden vahvistumista ja syrjäytymisen ehkäisyä. (TEM neuvotteleva virkamies Olli Alho 0295 064 914)

Periaatepäätös valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä sopimuksesta suurten liikenteen infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Sopimuksella tuetaan Helsingin seudun suuria infrastruktuurihankkeita sekä edistetään samalla alueen asuntotuotantoa ja työllisyyttä. Sopimuksella Helsingin seudun kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen. Sopimuksen ja Pisara-radan hankesuunnitelman sekä rahoitusta koskevan selvityksen perusteella hallitus arvioi valtion mahdollisen osallistumisen radan rakentamiseen. Sopimuksen perusteella valtiolla on valmius sitoutua osallistumiseen länsimetron rakentamiseen Matinkylästä Kivenlahteen. (YM hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta 0295 250 091)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 20.11.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä ja asetukseksi eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta. Ehdotusten tavoitteina on parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta, keventää hallinnollista rasitetta, edistää kilpailukykyä ja innovointia, parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja puuttua mikrobilääkeresistenssistä kansanterveydelle aiheutuvaan riskiin. (STM neuvotteleva virkamies Ulla Närhi 0295 163 391)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 20.11.2014 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Johannes Lepolle virkavapautta oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.1.2015-31.12.2017. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Toimitusjohtaja, valtiotieteen lisensiaatti Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtajan virkaan 1.2.2015 lukien. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330 182)

Johtaja Rita Piirainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Pekka Savolainen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Leena Gunnar Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Kari Virranta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Ari Niiranen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Juha S. Niemelä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Mika Soininen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Kaj Suomela Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Kari Pääkkönen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään ja johtaja Pirkko Saarela Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään oman toimensa ohella 1.1.2015-31.12.2019. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)