Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2016 talousarvioksi

Ympäristöministeriö 14.8.2015 12.14
Tiedote

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2016 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 195,7 miljoonaa euroa, mikä on 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2015 varsinaisessa talousarviossa. Muutos aiheutuu pitkälti luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenojen sekä vesienhoitosuunnitelmiin varattujen määrärahojen vähenemisestä. Loppusummassa on mukana korjausavustuksiin tarkoitetut 25 miljoonaa euroa, jotka vuonna 2015 otettiin talousarvion ulkopuolisesta valtion asuntorahastosta.

Ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin ehdotetaan 96,8 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 30,8 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 67,8 miljoonaa euroa, jolla voidaan myös rahoittaa päätöksentekoa palvelevia selvityksiä.

Ympäristöasioiden aluehallinnon toimintamenot sisältyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ja aluehallintovirastojen osalta valtiovarainministeriön hallinnonalalle.

Öljyntorjuntaan lisäpanostus

Öljyntorjunta-alusten torjuntavalmiuteen ehdotetaan 500 000 euron lisäpanostusta. Merentutkimusalus Arandan peruskorjaus aloitetaan.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimeenpano sekä Natura 2000 -verkoston ja aiemmin päätettyjen luonnonsuojeluohjelmien toteutus jatkuu. Vuonna 2016 uusien luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin olisi käytettävissä noin 18,5 miljoonaa euroa, mikä on merkittävästi vähemmän aikaisempaan verrattuna. Luonnonsuojelualueiksi jo perustettujen tai hankittujen alueiden suojelutoimet viedään loppuun 8 miljoonan euron kertaluonteisella määrärahalla. Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua jatketaan samalla noin 2,4 miljoonan euron panostuksella kuin vuonna 2015.

Tukea vuokra-asuntotuotantoon

Asuntopolitiikan toimenpiteitä ja rahoitusta suunnataan hallitusohjelman periaatteiden mukaisesti.

Valtion asuntorahastosta arvioidaan käytettävän 200 miljoonaa euroa asuntotoimen avustuksiin ja korkotukiin. Lisäksi valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon 47 miljoonaa euroa.

Asuntorahastosta varaudutaan tukemaan noin 7 500 uuden korkotukiasunnon rakentamista. Valtion asuntorahaston vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukivaltuudeksi ehdotetaan 1 190 miljoonaa euroa. Lisäksi ehdotetaan 100 miljoonaa euroa asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen valtiontakausvaltuuteen. Lisäksi varaudutaan tukemaan yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolisella valtion täytetakauksella 2 000 vuokra-asunnon rakentamista. Asuntorahastosta myönnettävään erityisryhmien investointiavustusten myöntövaltuuteen ehdotetaan varattavaksi 125 miljoonaa euroa.

Uudistettavien MAL-aiesopimuksien toteutumisen tueksi ehdotetaan kannustimia. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi ehdotetaan, että Helsingin seudun aiesopimuskunnille voitaisiin myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä 10 miljoonaa euroa. Asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamista ehdotetaan avustettavaksi 15 miljoonalla eurolla.

Korjausavustuksilla tuetaan ikääntyneiden kotona asumista

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin ehdotetaan varattavaksi 25 miljoonaa euroa. Avustuksesta valtaosa suunnattaisiin uusien hissien rakentamiseen sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin. Molemmilla toimilla edistettäisiin ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteisiin pääsyä. Energia-avustuksia myönnettäisiin pientalojen energiakorjauksiin. Asumisneuvonnan 900 000 euron määrärahoilla autettaisiin niitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumisessa.

Lisätiedot:

talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö, 0295 250 214, [email protected]

Kimmo Tiilikainen