Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ympäristöministeriön vuoden 2019 talousarvioesitys

Ympäristöministeriö 14.9.2018 13.10
Tiedote

Hallituksen esitys ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2019 talousarvioksi on yhteensä 199,3 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana hallituksen budjettiriihessä sopima 15 miljoonan euron lisärahoitus Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi vuodelle 2019. Kaikkiaan Itämeren ja vesien tilan parantamisen ohjelmalle esitetään yhteensä 45 miljoonan rahoitusta vuosille 2019-2021.

Budjettiriihessä sovitun mukaisesti hallitus esittää myös kansallispuistojen korjausvelan vähentämiseksi Metsähallituksen luontopalveluille lisärahoitusta 1,9 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriön osuus tästä on 1,5 miljoonaa. Yhteensä Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin esitetään 31,6 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kaikkiaan ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin esitetään 118,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen esitetään 23,7 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin esitetään 57,2 miljoonaa euroa.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää talousarviomäärärahojen lisäksi 176,5 miljoonaa euroa asuntotoimen avustuksiin. Valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon 5,25 miljoonaa euroa.

Lisää tehoa vesiensuojeluun, METSO-ohjelman rahoituksen taso säilyy

Itämeren- ja vesiensuojeluun esitetään vuodelle 2019 yhteensä 25 miljoonaa, josta 15 miljoonaa on budjettiriihessä sovittu lisäpanostus.

Ympäristönsuojelussa panostetaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen ja ympäristönsuojelun edistämiseen, joihin esitetään varattavaksi 8,4 miljoonaa euroa. Nivalassa sijaitsevan Hituran kaivoksen sulkemisen toiseen vaiheeseen esitetään 16,3 miljoonaa euroa.

Uusien luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin esitetään 26,6 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) rahoituksen taso säilyy nykytasolla eli 16 miljoonassa eurossa.

Vastuu öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta siirtyy sisäministeriölle, minkä vuoksi ympäristöministeriön hallinnonalalta siirretään sisäministeriölle 5,5 miljoonaa euroa.

Panostusta ilmastotoimiin ja kaupunkiseutujen elinvoimaan

Vuoteen 2030 ulottuvan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toimeenpanoa (KAISU) jatketaan 1 miljoonalla eurolla. Ilmastoystävällistä rakentamista edistävään puurakentamisen ohjelmaan esitetään 2 miljoonaa euroa.

Valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon esitetyt korkotukivaltuudet säilyivät tämän vuoden tasolla 1,41 miljardissa eurossa, jonka arvioidaan mahdollistavan noin 9 000 uuden asunnon rakentamisen. Lisäksi takauslainavaltuuksia uudistuotantoon esitetään 285 miljoonaa euroa ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksia 100 miljoonaa euroa. Valtaosa valtion tukemasta asuntotuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle.

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi Helsingin seudun Maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) sopimuskunnille esitetään määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 20 miljoonaa euroa. MAL-sopimusalueilla asuntotuotantoa edistetään lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen avustuksilla, joihin esitetään enintään 15 miljoonaa euroa

Kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisäämiseksi A-Kruunu Oy:tä pääomitetaan 50 miljoonalla eurolla Valtion asuntorahastosta. Tavoitteena on lisätä rakentamista Helsingin seudulla ja laajentaa toimintaa myös muille suurimmille kaupunkiseuduille.

Erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista esitetään tuettavan 110 miljoonan euron investointiavustuksilla. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asuntotuotannon edistämiseen. Korjausavustuksiin esitetään varattavaksi 35,5 miljoonaa euroa, joka suunnataan pääosin hissien jälkiasennusten sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten tukemiseen. Budjettiriihessä korotettiin purkuavustusvaltuuksia 1 miljoonalla eurolla yhteensä 3 miljoonaan euroon.

Lisätiedot:

Luontoympäristö
ympäristöneuvos Saara Bäck, [email protected], p. 0295 250 337 (ylijohtaja Ari Niirasen sijaisena)

Ympäristönsuojelu
ylijohtaja Tuula Varis, [email protected], p. 0295 250 310

Rakennettu ympäristö
rakennusneuvos Timo Tähtinen, [email protected], p. 0295 250 306

Ympäristöministeriön talousarvioesityksen valmistelu
talouspäällikkö Timo Jaakkola,  [email protected], p. 0295 250 214