Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.12.2019

Government Communications Department 11.12.2019 15.12
Tiedote 665/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri p. 0295 530 149
- Lapin aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Annika Klimenko, budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p. 0295 530 180
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023 antaman selonteon johdosta (EK 20/2019 vp; VNS 2/2019 vp)

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 16001
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen.

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos p. 0295 163 383
- Romaniasiain neuvottelukunnan asettaminen ajalle 1.1.2020-31.12.2022

Tuula Andersin, hallitussihteeri p. 0295 163 506
- 1) Valtioneuvoston asetus asuinympäristöstä ja ruokahuollosta kalastusaluksella 2) Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta

Emmi Äärynen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 517
- Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2020
- Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2020 maksettavasta rintama-avustuksesta

Back to top