Government and ministries Media
Menu

Changes in the Ministry's organisation

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.2.2012 10.52
News item

The administration of education and science policy in the Ministry of Education and Culture has been reorganised. General education and vocational education and training now form the Department for Education Policy, and higher education and science policy come under the Department for Higher Education and Science Policy. The whole range of adult education was compiled to form the Division for Adult Education and Training, which also takes care of student financial aid.

The departments and the adult education division provide general prerequisites for education and research and take care of the steering of the sectors, financing, the drafting of legislation, the preparation and implementation of education policy, and education foresight.

The aim of the restructuring is to enable the Ministry to better respond to different needs in the education sector and raise the profile of adult education and training in education policy by pooling resources and concentrating the steering and development of adult education into one unit. All matters relating to early childhood education will be transferred to the Ministry of Education and Culture 2013, which will further enlarge the administrative sector of the Ministry.

Education and science policy in two departments, a unit for adult education and training

The Department for Education Policy is responsible for pre-primary education, basic education, and general and vocational upper secondary education. The Department is divided into a General Education Division, a Vocational Education and Training Division and a Strategy and Steering Group. Early childhood education will be within the remit of the General Education Division.

The Department for Higher Education and Science Policy is responsible for matters relating to universities, polytechnics and research. It has a Division for Higher Education Policy, a Science Policy Division and a Strategy and Steering Group.

The steering, development and resources of adult education and training were gathered into one unit. The Division for Adult Education and Training also administers student financial aid and educational foresight. Administratively, it forms part of the Department for Higher Education and Science Policy. It handles matters relating to general adult education, liberal adult education, the system of competence-based qualifications and further vocational education and training, apprenticeship training, the national language tests, polytechnic Master's degrees, specialisation in higher education, specialist education, continuing professional education and open university and open polytechnic instruction. The Division also sees to the strategic development and implementation of lifelong learning policy and international cooperation in the field of adult education and training.

There will be joint preparation groups to deal with teacher education, matters relating to immigrants and the anticipation of educational needs.

Updating of the web site

The reform also influences the content of the Ministry's web site and the Personnel Directory, which will be updated as soon as possible.

  • Organigram (pdf)  


Utbildnings- och forskningspolitikens uppgifter delas upp i två avdelningar, vuxenutbildningspolitiken får en egen enhet

Utbildningspolitiska avdelningen svarar för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning morgon- och eftermiddagsverksamhet samt yrkesutbildning. Till utbildningspolitiska avdelningens enheter hör ansvarsområdet för allmänbildande utbildning, ansvarsområdet för yrkesutbildning samt strategi- och styrningsgruppen. Förskoleundervisningen kommer att höra till ansvarsområdet för allmänbildande utbildning.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen svarar för ärenden i anslutning till universitet, yrkeshögskolor och forskning. Till högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör högskoleutbildningspolitiska ansvarsområdet, forskningspolitiska ansvarsområdet, ansvarsområdet för dataadministration samt strategi- och styrningsgruppen.

Vuxenutbildningens styrning, utveckling och resurser är nu samlade. Studiestödet och koordinering av utbildningsbehovets prognostisering är också på enhetens ansvar. Förvaltningsmässigt är enheten en del av högskole- och forskningspolitiska avdelningen.

Till vuxenutbildningspolitiska enhetens uppgifter hör allmänbildande vuxenutbildning, fritt bildningsarbete, systemet med fristående examina och yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning, språkexamina, högre yrkeshögskoleexamina, högskolornas specialiseringsutbildning, specialiseringsstudier och kompletterande utbildning, öppen högskoleutbildning och öppen yrkeshögskoleutbildning. Enheten svarar också för strategisk utveckling och genomförande av den nationella vuxenutbildningspolitiken och politiken för livslångt lärande samt internationellt samarbete inom vuxenutbildning och utveckling av samarbetet.

I gemensamma beredningsgrupper kommer man att behandla lärarutbildningen, invandrarärenden och prognostisering av utbildningsbehov.

Uppdateringar på webbplatsen och i registret för personal och uppgifter

Ändringarna inverkar också på webbplatsens innehåll samt på registret för personal och uppgifter. Dessa uppdateras så fort som möjligt.

Undervisnings- och kulturministeriets organisationsschema (pdf)

Back to top