Skip to content
Government and ministries
Media

Terveet tilat –ohjelma: Sisäilmaosaamisesta ja yleissivistävien oppilaitosten suunnittelusta selvitykset

Ministry of Education and Culture 25.6.2020 12.08
Uutinen
Mosaiikkikuvio

Osana eri ministeriöiden yhteistä Terveet tilat 2028 -ohjelmaa on opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistunut kaksi julkaisua rakentamisesta ja sisäilmakysymyksistä. OwalGroup yhdessä VTT:n kanssa toteutti sisäilmaosaamisen kartoituksen. Opetushallitus on puolestaan teetättänyt FCG Konsultointi Oy:llä selvityksen yleissivistävien oppilaitosten rakennuksista ja niiden suunnittelusta.

OwalGroupin selvityksessä tarkastellaan kuntien ja yritysten toimijoidensisäilmaan liittyvää osaamista rakennuksen suunnittelusta aina sen käyttöön ja ylläpitoon asti.

Selvityksestä ilmenee, että vaikka eri toimijoiden tekninen osaamispohja on riittävä, edellyttää hyvän sisäilman saavuttaminen rakennusprosessin sekä ylläpidon ja käytön läpäisevää kokonaisuuden ymmärtämistä ja elinkaariajattelua. Eri vaiheiden välinen tiedonkulku sekä sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus ovat edellytyksiä hyvän sisäilman toteutumiselle.

Prosessin läpäiseväksi osaamisvajeeksi nousi myös suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluiden hankintaosaaminen, jonka puutteet heijastuvat rakentamisen laatuongelmina ja korjauskustannuksina. Hankinnoilla olisi mahdollista saavuttaa uusia edellä käyviä ratkaisuja. Toteutuakseen se vaatisi kuitenkin esimerkiksi yhteistoiminnallisten hankintamenettelyjen tuntemusta sekä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä myös kuntien sisällä. Lisäksi useissa hankinnoissa ajattelua tulisi muuttaa hintaa painottavasta suoritteiden hankinnasta rakennuksen elinkaaren huomioivaan tulosten, laadun ja vaikutusten hankintaan.

Kokonaisymmärrystä ja -koordinaatiota tulisi vahvistaa sisällyttämällä sisäilmaosaamisen perusasioita kaikkiin rakentamisalan koulutuksiin. Vaikka tekniikan ja rakentamisalojen koulutus on yleisesti korkeatasoista, sisäilmaan liittyviä asioita käsitellään melko suppeasti. Esimerkiksi rakennusterveysasiantuntijoiden (RTA) koulutuksen nähtiin vahvistavan kokonaisuuden hallinnan edellytyksiä. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut koulutettujen vähäinen määrä.

Yleissivistävien oppilaitosten nykytilaselvitys

Opetushallitus teetätti FCG Konsultointi Oy:llä Terveet tilat 2028 Terveet tilat -ohjelmaan kuuluvan selvityksen yleissivistävien oppilaitosten rakennuksista ja niiden suunnittelusta.

Vuoden 2018 lopussa yleissivistävien oppilaitoksien rakennuksia Suomessa oli 2 796 kappaletta. Käytössä olevista koulurakennuksista lähes kymmenen prosenttia on valmistunut ennen vuotta 1924. Kolmasosa (36 %) yleissivistävistä oppilaitoksista oli tehty ennen peruskoulu-uudistusta, 1950- ja 1960-luvuilla. Vain noin 40 % rakennuskannasta on rakennettu peruskoululaitoksen ollessa toiminnassa (1970-luvulla tai sen jälkeen).

Vuosina 2010-2018 uusia koulurakennuksia valmistui 258 eri puolelle Suomea - painottuen Uudellemaalle. 2010-luvulla rakennuskanta uusiutui vähän, sillä vain 9 % rakennuskannasta on valmistunut 2010- 2018. Aikavälillä 1/2015-8/2019 myönnettiin 152 uudisrakennuksen rakennuslupaa. Pääasiallinen rakennusten kantava rakenne oli betoni seuraavana tuli puu.

Selvityksessä havaittiin, että koulurakentamiseen ja oppimisympäristöihin liittyvät määräykset ja ohjeet ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa. Lainsäädäntö sallii ja rajoittaa sopivassa suhteessa ja laajat Rakennustieto Oy:n laatimat RT-ohjeet ovat ajantasaiset. Kuitenkin paikalliset viranomaiset tulkitsevat määräyksiä ja ohjeita eri tavoin, joten tarvetta yhdenmukaiselle tulkinnalle kaivataan.

Rakennuskustannusten aiheuttama poliittinen paine ajaa käyttämään uudenlaisia hankintatapoja, vaikka niistä ei ole ehtinyt kertyä kokemusta. Osallistamisen merkitys on entisestään kasvanut ja koulun toimintakulttuurin määrittely osana suunnitteluprosessia on kehittymässä. Suunnitteluprosessissa toimimiseen tarvitaan valmennusta ja etukäteen suunnitellut vastuut ja työkalut koulun edustajille. Monille suunnitteluun osallistuville osapuolille rakentamishankkeeseen osallistuminen on ainutkertainen kokemus työuran aikana.

Suomesta puuttuu koulusuunnittelua ja koulurakennusten ylläpitoa koskeva tieteellinen tutkimus sekä arkkitehtuurin ja kasvatustieteen alat yhdistävä oppimisympäristöihin kohdistuva tutkimus. Lisäksi, mikään taho ei seuraa keskitetysti, minkälaisia suunnitteluratkaisuja Suomessa toteutetaan ja mitkä ratkaisut ovat toimivia. Myös kansallinen koulurakennuksia koskeva tietovaranto puuttuu.

_ _ _

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen (2018-2028) ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Lisätietoja:
-opetusneuvos Tarmo Mykkänen (OKM), puh. 0295330220

-Osaamiskartoitus, partner Mia Toivanen (Owal Group Oy) puh. 040 5667536

-Nykytilaselvitys,
erityisasiantuntija Heli Anttalainen (OPH) puh. 0295 331 041                           

Owal Groupin loppuraportti 

Opetushallituksen selvitys 

Lisätietoja Terveet tilat –ohjelmasta

Back to top