Skip to content
Government and ministries
Media

Beredningen av regeringens strukturreform framskrider

Government Communications Department
25.9.2013 12.37
Pressmeddelande 398/2013

(Ursprungligen offentliggjort på finska 25.9)

Under budgetförhandlingarna i slutet av augusti kom regeringen överens om ett strukturreformprogram för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och åtgärda hållbarhetsunderskottet. Målet med strukturreformen är att åtgärda det stora hållbarhetsunderskottet i den offentliga servicen och de offentliga förmånerna. Medlen för att uppnå målet är att förbättra sysselsättningen, öka den ekonomiska tillväxten och höja produktiviteten i den offentliga servicen. Reformerna utgör en helhet, som när den genomförs täpper till hållbarhetsgapet.

Den fortsatta beredningen av programmet sker i grupper bestående av sakkunniga från ministerierna. Arbetet koordineras av en ledningsgrupp vars ordförande är statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet. Medlemmar i gruppen är statssekreterare Olli-Pekka Heinonen från statsrådets kansli, kanslichef Erkki Virtanen från arbets- och näringsministeriet, kanslichef Anita Lehikoinen från undervisnings- och kulturministeriet och överdirektör Jukka Pekkarinen från finansministeriet. Sekreterare för gruppen är finansråd Mikko Spolander från finansministeriet.

Ledningsgruppen ansvarar för att regeringen före utgången av november 2013 har behandlat de åtgärder som listas i strukturreformprogrammet och beslutat om genomförandet av dem. I slutet av november ger ledningsgruppen regeringen en bedömning av de sammantagna konsekvenserna av de åtgärder som det beslutats om. Den rapporterar också om hur arbetet framskrider till finanspolitiska ministerutskottet, som leds av statsministern.

Beslut fattas före utgången av november, allteftersom man är redo till det, t.ex. enligt den kompletterande budgetpropositionens tidtabell.

13.9.2013 Ministerierna har sänt sina planer för genomförandet av beredningen till reformens ledningsgrupp.

17.9.2013 Finanspolitiska ministerutskottet har fått en rapport om beredningsplanerna.

4.10.2013 De ministerier som är ansvariga för beredningen av programmets enskilda politikåtgärder sänder en redogörelse för beredningsläget till reformens ledningsgrupp senast den 4 oktober.

16.10.2013 Finanspolitiska ministerutskottet

30.10.2013 Finanspolitiska ministerutskottet ger vid behov respons på förslaget från statssekreterare Hetemäkis arbetsgrupp som ledning för den fortsatta beredningen.

15.11.2013 Ministerierna sänder de slutliga förslagen på åtgärder till reformens ledningsgrupp senast i mitten av november. I förslagen ska ingå
en genomförandeplan och beräkningar av förslagens inverkan på anslagen samt deras konsekvenser för den offentliga ekonomins hållbarhet.

19.11.2013 Regeringens överläggning om regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2014. I den kompletterande propositionen tas med sådana eventuella ändringar i budgetpropositionen för 2014 som föranleds av strukturpaketet.

28.11.2013 Regeringens överläggning. Regeringen fattar de återstående besluten om åtgärderna i strukturprogrammet. Strukturprogrammets riktlinjer för de kommande åren tas med i den anslagsram som görs våren 2014. Regeringen gör en bedömning av om de avtalade åtgärderna är tillräckliga för att åtgärda hållbarhetsunderskottet och inleder vid behov planering av ytterligare åtgärder.

Material finns samlat på adressen statsradet.fi/strukturreformen

Reformen berör nästan alla ministerier. I samband med varje politikåtgärd i det strukturpolitiska programmet nämns först det ministerium som är huvudansvarigt för beredningen. Ministerierna informerar på sina egna webbsidor om de frågestunder och diskussioner samt beslut som gäller beredningen inom det egna förvaltningsområdet.

Statsrådets kommunikationsavdelning samordnar informationsförmedlingen om det strukturpolitiska programmet. Regeringens och alla ministeriers informationsmaterial om reformen finns tillgängliga på adressen statsradet.fi/strukturreformen allteftersom de publiceras.

Back to top