Skip to content
Government and ministries
Media
Valtioneuvosto frontpage

Finland använde 935 miljoner euro till utvecklingssamarbete 2017

Utrikesministeriet
9.4.2018 16.49 | Publicerad på svenska 10.4.2018 kl. 11.20
Pressmeddelande

Finland använde 935 miljoner euro till utvecklingssamarbete 2017. Det är 0,41 procent av vår bruttonationalinkomst. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD offentliggjorde idag preliminära uppgifter om utvecklingssamarbetet 2017.

Finlands utgifter som räknas som utvecklingssamarbete har minskat jämfört med 2016, både beloppet och andelen av bruttonationalinkomsten. Utgifterna var 2017 totalt 21 miljoner euro mindre än 2016. Andelen av bruttonationalinkomsten sjönk från 0,44 procent till 0,41 procent. Om man ser till procentandelen kommer Finland på nionde plats i EU.

Utvecklingssamarbetets kostnader och BNI-andel minskade eftersom anslagen var mindre än tidigare år. Också de kostnaderna för mottagande av flyktingar som räknas som utvecklingssamarbete har minskat: år 2017 var de 69 miljoner euro vilket innebär en minskning på 49 miljoner euro och 42 procent jämfört med föregående år. De finansiella investeringar som räknas till utvecklingssamarbetet höjde emellertid de sammanlagda utbetalningarna med 68 miljoner euro jämfört med 2016.

En betydande del av Finlands medel för utvecklingssamarbete kanaliserades genom EU och multilaterala organisationer, som FN och Världsbanksgruppen. Finlands andel av EU:s budget för utvecklingssamarbete var 130 miljoner euro och av Europeiska utvecklingsfonden 60 miljoner euro. 94 miljoner euro riktades till humanitärt bistånd 2017, varav 39 miljoner euro var bilateralt bistånd. Av Finlands bilaterala partnerländer var de största mottagarna av bistånd Afghanistan (18 miljoner euro), Nepal (17 miljoner euro), Etiopien (17 miljoner euro) och Moçambique (14 miljoner euro).

EU:s bistånd på samma nivå

Enligt OECD:s statistik uppgick det offentliga utvecklingssamarbetet till sammanlagt 130 miljarder dollar 2017. I de länder som hör till OECD:s biståndskommitté (DAC) sjönk BNI-andelen en aning: 2017 var andelen i genomsnitt 0,31 procent av bruttonationalinkomsten medan den var 0,32 procent 2016.

EU-ländernas offentliga utgifter för utvecklingssamarbete var totalt 73,4 miljoner euro 2016. EU-ländernas sammanlagda utbetalningar ligger på ungefär samma nivå 2017.

De största finansiärerna av utvecklingssamarbete är Förenta staterna, Tyskland, Storbritannien, Japan och Frankrike. Av medlemsländerna i OECD:s biståndskommitté (DAC) har som vanligt Sverige, Norge, Danmark, Luxemburg och Storbritannien överskridit FN:s mål om 0,7 procent av BNI, men också Turkiet (0,95%) och Förenade Arabemiraten (1,31 %) uppnådde målet.

Utbetalningarna till utvecklingssamarbetet ökade i elva av OECD:s medlemsländer, mest i Frankrike, Italien, Japan och Sverige. Finansieringen sjönk däremot i 18 OECD-länder. Det förklaras främst av det minskade antalet flyktingar som kommit till Europa och de därmed mindre utgifterna för mottagningen av flyktingar.

Ytterligare information: Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 815 och Juhani Koskinen, inspektör, förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, tfn +358 295 351 226

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Publicerat på finska 9.4.2018

Back to top