Sisäpiirirekisteri avaa johdon omistukset

18.8.2014 9.18
Uutinen N5-64992
Työeläkevakuutusyhtiöille halutaan samat sisäpiirisäännöt kuin esimerkiksi pankeille ja muille sijoitusalan toimijoille. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiesitystä sisäpiirirekisteristä. Jatkossa työeläkeyhtiöiden hallituksen jäsenten olisi ilmoitettava arvopaperiomistuksensa julkiseen rekisteriin.

"Tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja vahvistaa luottamusta työeläkejärjestelmään", sanoo sosiaali- ja terveysministeriön eläkevakuutusyksikön johtaja Heli Backman.

Sisäpiirirekisterin lisäksi laissa säädettäisiin jatkossa entistä tarkemmin muun muassa työeläkeyhtiöiden omistajaohjauksen periaatteista, palkitsemisjärjestelmistä, esteellisyydestä, eturistiriitatilanteisiin varautumisesta sekä johdon ja yhtiön välisistä liiketoimista. Yhtiön ja sen johdon sekä johdon lähipiirin väliset merkittävät liiketoimet, esimerkiksi asuntokaupat, olisivat esityksen mukaan jatkossa julkisia.

Uhkaisiko hallituksia aivovuoto?Julkisuudessa sisäpiirirekisteriä on myös kritisoitu. Erityisesti Elinkeinoelämän keskusliitto on katsonut, että velvollisuus julkistaa yksityishenkilöinä tehdyt osakekaupat vaikeuttaisi työeläkeyhtiöiden hallitustyöskentelyyn osallistumista. Tämän pelätään vievän osaavan väen pois hallituksista.

Backman uskoo, että työeläkeyhtiöiden hallituksiin riittäisi jatkossakin päteviä jäseniä. Vastaavaa sääntelyä on jo käytössä muualla. Täysin uudesta asiasta ei ole kyse.

"Useilla sijoitusympäristössä toimineilla on jo nyt kokemusta osakeomistusten ilmoittamisesta sisäpiirirekisteriin. Sääntely on ollut voimassa myös pankkisektorilla, eikä ole kuulunut väitteitä, että pankkien hallituksiin olisi vaikeuksia saada jäseniä."

Mikä sisäpiiri?

Työeläkeyhtiöissä sisäpiiriin kuuluisivat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja hänen varahenkilönsä sekä tilintarkastajat. Lisäksi sisäpiiriin kuuluisivat sellaiset työeläkeyhtiön työntekijät, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön sijoituspäätöksiin tai jotka muuten saavat säännöllisesti haltuunsa sisäpiiritietoa.

Kaikkien sisäpiiriin kuuluvien olisi jatkossa ilmoitettava sisäpiirirekisteriin pörssiomistuksensa ja tekemänsä yli 5 000 euron arvopaperikaupat. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden lasten osakeomistuksia.

Kriitikoiden mukaan työeläkeyhtiöiden hallitusten jäsenten laskeminen sisäpiiriin olisi perusteetonta. Jäsenten kun ei katsota saavan asemansa perusteella sisäpiiritietoa tai tekevän sijoituspäätöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä asia nähdään toisin. Työeläkeyhtiön hallitus ja sijoitustoiminnan parissa työskentelevä henkilöstö voi saada yhtiössä toimiessaan arvopaperin hintaan olennaisesti vaikuttavaa julkistamatonta tietoa. Jo pelkkä mahdollisuus tällaisen tiedon saantiin vähentää arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta.

"Hallitus käyttää merkittävää päätösvaltaa työeläkeyhtiöissä, jotka ovat Suomen suurimpia sijoittajia. Kun sisäpiirisääntely ulotetaan työeläkeyhtiöihin, tulee sääntelyn koskea myös hallituksen jäseniä. Näin on kaikissa muissa yhteisöissä, joita sisäpiirisääntely koskee. "

Kaikkiaan työeläkeyhtiöt hallinnoivat lähes sadan miljardin euron sijoitusomaisuutta.

Riittäisikö pelkkä hankekohtainen rekisteri?

Sisäpiirirekisterin vaihtoehdoksi on esitetty hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Backman ei koe sitä hyväksi ratkaisuksi. Hankekohtainen rekisteri poikkeaisi muusta sijoitusmarkkinoiden lainsäädännöstä. Pitäisi siis olla syy, miksi näin tehtäisiin.

"Koska kaikissa muissakin tapauksissa hallitus kuuluu sisäpiiriin, ei ole katsottu hyväksi, että työeläkeyhtiöissä sääntely olisi kevyempää. Päinvastoin. Koska työeläkeyhtiöt sijoittavat lakisääteisesti kerättyjä eläkevaroja, avoimuus on erityisen tärkeää."

"Hankekohtainen rekisteri ei myöskään edistä samalla tavalla läpinäkyvyyttä kuin ehdottamamme pysyvä sisäpiirirekisteri."

Miksi lakiesitys ei koske Kevaa?

Valtiovarainministeri Antti Rinteen mukaan uusien avoimuussäännösten olisi pitänyt koskea myös Kevaa. Lakiesitys käsittää kuitenkin vain työeläkevakuutusyhtiöt.

Julkisen sektorin eläkkeitä hoitavaa Kevaa koskee oma lainsäädäntönsä, josta vastaa valtiovarainministeriö. Näin ollen sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole toimivaltaa valmistella Kevaan liittyviä säännöksiä.

"Sosiaali- ja terveysministeriö ei näe mitään estettä sille, että Kevaa koskisi samanlainen sääntely kuin työeläkeyhtiöitä. Saamani tiedon mukaan Kevaa koskeva säädösvalmistelu käynnistyy syksyllä valtiovarainministeriössä. Tämä lakiesitys on kuitenkin nyt pitkän valmistelun jälkeen valmis, eikä ole mitään erityistä syytä enää pitkittää asian valmistelua."

Miksi kolmikannasta poikettiin?

Hallitus antoi lakiesityksen työeläkeyhtiöiden hallinnon avoimuudesta eduskunnalle 14.8. Esitystä valmisteltiin vuoden 2011 keväästä lähtien ja sitä käsiteltiin pitkään kolmikannassa, mutta täysin yhteistä ratkaisua sisäpiirisääntelystä ei saatu.

Esitykseen sisäpiirirekisteristä päädyttiin, koska avoimuus ja läpinäkyvyys katsottiin keskeisiksi arvoiksi yhteiskunnassa.

"Työeläkeyhtiöt käyttävät merkittävää yhteiskunnallista valtaa ja näin ollen on luontevaa, että avoimuuden vaatimus ja odotukset toiminnan läpinäkyvyydestä kohdistuvat myös työeläkeyhtiöihin ja myös niissä päätösvaltaa käyttäviin hallituksen jäseniin."

"Esityksen perustalle, avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle, on myös laaja kansalaisten ja poliittisten päättäjien tuki."

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Yhtiöillä pitää olla sisäpiirirekisteri käytössä viimeistään kesäkuun alusta 2015.


Teksti: Kimmo Vainikainen