Livlig diskussion på diskussionsmötet om regeringens invandringspolitiska program

Inrikesministeriet 1.11.2017 13.47 | Publicerad på svenska 3.11.2017 kl. 11.21
Nyhet

Diskussionsmötet om regeringens invandringspolitiska program den 31 oktober samlade nästan hundra representanter för organisationer och andra intressentgrupper. Teman för arbetsgruppsarbetet på mötet följde de tre huvudtemana i det invandringspolitiska programmet — arbetskraftsinvandring, integration och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Under diskussionen lyftes fram en önskan om en helhetsmässig syn på arbetsmarknadsrelaterad invandring.

På diskussionsmötet får intressentgrupperna möjlighet att påverka beredningen av programmet

En stor mängd olika intressentgrupper inom migration deltog i diskussionsmötet om regeringens invandringspolitiska program. Nästan hundra representanter för organisationer, kommuner, näringslivet och andra intressentgrupper deltog i diskussionen i Vetenskapernas hus i tisdags.

På mötet fördes livlig diskussion om programmets tre huvudteman; arbetskraftsinvandring, integration och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Sammankomsten öppnades av Jorma Vuorio, överdirektör för inrikesministeriets migrationsavdelning.

Framgångsrik arbetskraftsinvandring kräver en helhetsbetonad syn

Utifrån de diskussioner som fördes i arbetsgrupperna lyftes det fram många iakttagelser och synpunkter i anknytning till arbetskraftsinvandringen. I den sammanfattande diskussionen framhävdes i stor omfattning att den arbetsmarknadsrelaterade invandringen bör ses som en helhet där man bl.a. ska beakta familjens möjligheter att anpassa sig i Finland.

Beredningen av det invandringspolitiska programmet sker i samarbete

Regeringen beslutade om beredningen av det invandringspolitiska programmet vid förhandlingarna om planen för de offentliga finanserna för åren 2018—2021. Målet med programmet är att synliggöra regeringens invandringspolitiska linje som stöder arbetskraftsinvandringen som stärker sysselsättningen och de offentliga finanserna, förbättrar försörjningskvoten samt främjar internationaliseringen.

I den förvaltningsövergripande samarbetsgruppen som inrikesministeriet har lett har deltagit företrädare för inrikesministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, miljöministeriet och Migrationsverket. Ministerarbetsgruppen för migration är projektets styrgrupp.

Avsikten är att programmet blir färdigt och lämnas till regeringen för godkännande vid ingången av 2018.

Det var också möjligt att följa diskussionsmötet direkt på webben. Inspelningen finns att se här.

Ytterligare information:

Jorma Vuorio, migrationsavdelningens överdirektör, tfn 0295 488 600, [email protected]