Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmä

Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmä

STM132:00/2018 Development

Arviointiryhmä seuraa ja arvioi rahapelien toimeenpanon aiheuttamia haittoja ja valmistelee asiassa lausuntoja. Arviointi kattaa pelituotteiden ohella rahapelien saatavuuden ja saavutettavuuden. Työ on osa STM:n rahapeleihin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seurannan ja ehkäisyn kokonaistehtävää,josta on säädetty arpajaislain 52 §:ssä.

Basic information In progress

Project number STM132:00/2018

Case numbers

Set by Ministry of Social Affairs and Health

Term/schedule 1.1.2019 – 31.12.2020

Date of appointment 20.12.2018

Goals and results

Arviointiryhmän tehtävä on seurata ja arvioida rahapelien toimeenpanon aiheuttamia haittoja ja valmistella asiassa lausuntoja. Rahapelien toimeenpano kattaa rahapelituotteet sekä niiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen vaikut-tavat tekijät. Näihin kuuluvat jakelukanavat, peliympäristö, markkinointi, pelirajoitukset ja pelaamisen hallintaa tukevat välineet. Haittariskejä voidaan vähentää huomattavasti pelin ominaisuuksiin, peliympäristöön ja pelimyyntiin vaikuttamalla sekä erilaisten hallintavälineiden kytkemisellä tuotteeseen tai tuotteen käyttäjien operoitavaksi. Eri ratkaisut toimivat eri peleissä ja eri kanavissa toisistaan poikkeavalla tavalla.

Arviointiryhmä tarkastelee Veikkauksen pelitoimintaa ja sen kehittämistä ja osallistuu viranomaisprosesseihin, joilla pelitoimintaa ohjataan. Arviointi pohjautuu sekä tapauskohtaiseen tiedonhankintaan eri lähteistä, että jatkuvaan, erityisesti Veikkauksen peli- ja pelaajadataan pohjautuvaan seurantaan. Seurannan kehittäminen on tulevan toimikauden keskeinen arviointityön kehittämisen tavoite.

Veikkauksen peli- ja pelaajadatan ohella arviointi pohjautuu pelituotteen haittaprofiilin määrittämiseen teknisen mittaamisen ja asiantuntija-arvioinnin keinoin, soveltuvaan akateemiseen tutkimukseen ja kyselytutkimuksiin, auttavien palveluiden asiakasdatan ja haittoja kohdanneiden kokemuspohjaisen tiedon hyödyntämiseen sekä mahdollisten muiden haitta-aineistojen koontiin. Arviointiryhmän tarkastelun keskiössä on Veikkauksen pelitoiminta, mutta arviointiryhmä huomioi työssään myös ulkomaisen laittoman tarjonnan ja sen vaikutuksen kotimaahan.

Summary

Arviointiryhmä seuraa ja arvioi rahapelien toimeenpanon aiheuttamia haittoja ja valmistelee asiassa lausuntoja. Arviointi kattaa pelituotteiden ohella rahapelien saatavuuden ja saavutettavuuden. Työ on osa STM:n rahapeleihin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seurannan ja ehkäisyn kokonaistehtävää,josta on säädetty arpajaislain 52 §:ssä.

Starting points

Tarve käynnistää viranomaisen toimesta tapahtuva rahapelien haittariskien arviointi nostettiin ensi kertaa esiin rahapelifoorumin työssä. Rahapelifoorumi kokoontui vuosina 2004-2006 ja oli valtioneuvoston asettama parlamentaari-nen työryhmä, jonka tehtävä oli linjata rahapelipolitiikkaa.

Arpajaislain muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 2010 (HE 207/2010 vp) todettiin, että pelien ominaisuuksien ja pelien saatavuuden vai-kutusta on arvioitava sekä rahapeliyhteisöjen omassa kehitystoiminnassa että viranomaistoiminnassa säännöksiä ja pelisääntöjä annettaessa sekä sen arvi-oimiseksi, liittyykö rahapeliin sellainen erityinen pelihaittojen vaara, jonka vuoksi sen markkinointi on syytä kieltää.

Rahapelien toimeenpanon arviointia selvittämään asetettiin kaksi sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön työryhmää (SM061:00/2010 ja STM071:00/2013). Työryhmissä nähtiin tarpeellisena perustaa tehtävää varten arviointiryhmä ja tehtävä nähtiin kuu-luvaksi sosiaali- ja terveysministeriölle. 2017 tammikuussa voimaan tulleessa arpajaislain uudistuksessa (HE 132/2016) vahvistettiin arviointiryhmän asema muun muassa velvoittamalla uusi peliyhtiö luovuttamaan tarvittavat pelikulutus- ja pelihaittatiedot arviointiryhmälle.