Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

LVM016:00/2023 Statute drafting

Lakiin liikenteen palveluista lisättäisiin uusi 154 a §, jossa säädettäisiin Traficomille velvoite kerätä vaaditut tiedot ja hankkia tarvittava tietopalvelu Fintrafficilta liikennepalvelulain 213 §:n mukaisesti (Julkisen hallintotehtävän siirrosta tehtävä sopimus).

Project status

Basic information Completed

Project number LVM016:00/2023

Case numbers VN/7644/2023

Set by Ministry of Transport and Communications

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 10.3.2023 – 8.12.2023

Date of appointment 10.3.2023

Law drafting

HE laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 39/2023
  Estimated new week of presentation 40/2023
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 26/2023

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa Liikenne- ja viestintäviraston vastuulle annettava rautatieasemien esteettömyystiedon keräämisen ja siihen liittyvän tietopalvelun hankkiminen Liikenteenohjaus Fintraffic Oy:lta ja siten edistää kestävien ja oikeudenmukaisten liikenteen tietopalveluiden kehittämistä. Lisäksi tehtäisiin palvelusopimuksia koskevassa Euroopan unioinin asetuksessa tarkoitettuja tieliikenteen toimivaltaisia koskevia muutoksia. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Minister in chargeMinister of Transport and Communications Ranne

Contact personEveliina Uusitalo, Ministry of Transport and Communications

Legislative plan for autumn session 2023

Goals and results

ERSAD-esteettömyystietoa koskien hankkeen tavoitteena on kerätä ERA:n vaatimat esteettömyystiedot. Lisäksi laajempana tavoitteena on kehittää esteettömyystietoinfrastruktuuria myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen.
Lisäksi tavoitteena on tarkastella tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueiden määrittelyä ja tehdä tarvittavat muutokset.

Summary

Lakiin liikenteen palveluista lisättäisiin uusi 154 a §, jossa säädettäisiin Traficomille velvoite kerätä vaaditut tiedot ja hankkia tarvittava tietopalvelu Fintrafficilta liikennepalvelulain 213 §:n mukaisesti (Julkisen hallintotehtävän siirrosta tehtävä sopimus).

Starting points

Hankkeen tavoitteena on kerätä ja toimittaa PRM-YTE –asetuksen vaatima esteettömyystieto. Euroopan rautatievirasto (ERA) on rakentamassa Euroopan rautatieasemien uutta esteettömyystietokantaa (European Railway Station Accessibility Database, ERSAD), johon kerätään kaikkien ETA-alueen rautatieasemien esteettömyystiedot. ERSAD-tietokannasta säädetään EU:n komission asetuksessa 1300/2014 (”PRM-YTE”) vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden esteettömästä pääsystä EU:n rautatiejärjestelmään. EU-asetuksena PRM-YTE on suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa sääntelyä. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedonvaihdosta vastaava taho komissiolle sekä suoritettava esteettömyysinventaari. Hanke on viivästynyt komission taholta, mutta ilmoituksia vastuutahosta odotetaan todennäköisesti vuoden 2023 aikana. ERSAD-tiedot ovat rautatieasemien esteettömyystietoa koskien esimerkiksi laiturialueita, asemien palveluita ja liityntäpysäköintiä.

Hankkeen esivalmistelussa on katsottu, että Fintraffic olisi sopivin taho käytännössä vastaamaan tietojen keräämisestä ja toimittamisesta ERA:lle. Liikenne- ja viestintäviraston olisi kuitenkin komissiolle ilmoitettava taho, joka hankkisi tarvittavan kansallisen toteutuksen suorahankintana Fintrafficilta.

Hanke koskee myös joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia, jotka on määritelty laissa liikenteen palveluista ja viranomaisten toimivalta-alueiden muutokset vaativat lain muuttamista. Kunnallisesta itsehallinnosta johtuen aloite toimivalta-alueen muutoksiin tulee kunnilta itseltään. Ministeriö valmistelee toimivalta-alueiden muutoksen vaatiman lainsäädännön kuntien ehdotuksesta. Hankkeessa tarkastellaan palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia koskevaa 181 §:ää ja tehdään siihen liittyvät tarvittavat muutokset.

Turku ja Paimio ovat ehdottaneet liikenne- ja viestintäministeriölle Paimion liittämistä Turun seudulliseen joukkoliikenneviranomaiseen. Myös Lappeenrannan kaupunki on ehdottanut Lappeenrannan
ja Imatran kaupunkien tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen alueiden yhdistämisen yhdeksi Lappeenrannan seudun tieliikenteen toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Hankkeessa otetaan huomioon myös mahdolliset muut, kevään 2023 aikana saatavat ehdotukset nykyisten toimivalta-alueiden muutoksista.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.