Norminpurku

Säädösten sujuvoittaminen - kärkihanke

LVM034:00/2017 Development

Tavoitteena on mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Helpotetaan kansalaisten arkea, parannetaan kilpailukykyä, edistetään markkinoillepääsyä ja digitalisaatiota.

Basic information Completed

Project number LVM034:00/2017

Case numbers LVM/1476/03/2015

Set by Ministry of Transport and Communications

Term/schedule 28.9.2015 – 31.3.2019

Date of appointment 28.9.2015

Goals and results

Tavoitteena on mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Helpotetaan kansalaisten arkea, parannetaan kilpailukykyä, edistetään markkinoillepääsyä ja digitalisaatiota.

Summary

Tavoitteena on mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Helpotetaan kansalaisten arkea, parannetaan kilpailukykyä, edistetään markkinoillepääsyä ja digitalisaatiota.

Starting points

Toimenpide 1: Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset. Toimenpide 1 tehdään ministeriöittäin (toimialoittain) vastuuministerin johdolla ja vastuulla.

1. Norminperkuuta ja -purkua koordinoidaan hallinnonalojen välisen toimeenpanoryhmän kautta
2. Luodaan kriteerit normipurun tulosten mittaamiseen
3. Toteutetaan ripeästi ja systemaattisesti tarvittavat lainsäädäntömuutokset


Toimenpide 2: Sujuvoitetaan lupa‐ ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus

1. Annetaan viranomaisten palvelulupaus, joka toimeenpannaan virastojen tulosohjauksessa
2. Uudistetaan prosessit systemaattisesti
3. Edistetään ilmoitusmenettelyyn siirtymistä
4. Kehitetään sähköisiä palveluja lupa- ja valistusprosesseihin


Toimenpide 3: Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan, esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä.

Osana säädösten perkuuta ja purkua toteutetaan systemaattinen läpikäynti valitusprosesseista ja tehdään tarvittavat säädösmuutokset.


Toimenpide 4: Perustetaan lainsäädännön vaikutusarviointielin, jonka tehtävänä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu.

Vaikutusarviointielimen toiminnan painopisteenä on arvioida erityisesti taloudelliset vaikutukset ml. vaikutukset ihmisten ja yritysten toimintaan (hallinnollinen taakka) sekä vaikutukset kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin. Asiantuntijaelin on lautakuntamuotoinen. Vaikutusarviointielimen toiminta perustuu asiantuntevuuteen, riippumattomuuteen, itsenäisyyteen ja pysyvyyteen. Lautakunnan toiminnan tueksi valmistelu- ja esittelytehtäviin perustetaan säädösvalmisteluun ja vaikutusarviointeihin perehtynyt sihteeristö. Vaikutusarviointielimen yksi tehtävä on auttaa hallitusta määrittelemään säädösten sujuvoittamisen sekä normien perkaamisen ja purkamisen taloudellisten vaikutusten mittaamiseen ja seurantaan oma mittaristo (indikaattorit). Ks. toimenpide 1.

Additional information