Eroamisikä

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta

PLM001:00/2024 Statute drafting

Puolustusvoimien virassa 31.12.2007 palvelleen eroamisikää koskeva puolustusvoimista annetun lain siirtymäsäännös ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.

Basic information In progress

Project number PLM001:00/2024

Case numbers VN/1705/2024

Set by Ministry of Defence

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 12.1.2024 – 30.6.2024

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Current stage: Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 16/2024
  Original estimated week of presentation 18/2024
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Puolustusvoimien virassa 31.12.2007 palvelleen eroamisikää koskeva puolustusvoimista annetun lain siirtymäsäännös ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.

Minister in chargeMinister of Defence Häkkänen

Legislative plan for spring session 2024

Summary

Puolustusvoimien virassa 31.12.2007 palvelleen eroamisikää koskeva puolustusvoimista annetun lain siirtymäsäännös ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.

Starting points

Puolustusvoimien sotilasvirkojen sekä eräiden siviilivirkamiesryhmien eroamisiästä ja oikeudesta jatkaa palvelua eroamisiän jälkeen säädetään puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 47 §:ssä. Säännöstä muutettiin vuoden 2018 alusta lukien siten, että kaikkien säännöksessä mainittujen henkilöstöryhmien eroamisikiä nostettiin julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisen alimman vanhuuseläkeiän nousua vastaavalla tavalla (Laki puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta, 573/2017).

Julkisten alojen eläkelain muutosten voimaan tullessa muun muassa Puolustusvoimiin palvelussuhteessa olevien eläkkeelle siirtymistä myöhennettiin vuodesta 2018 lukien kolmella kuukaudella vuotta kohden siten, että vuonna 2025 saavutetaan kahden vuoden myöhennys eläkkeelle siirtymiseen. Julkisten alojen eläkeuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli, että muutos kohdistuu yhdenvertaisesti kaikkiin henkilöstöryhmiin (HE 30/2017 vp).

Puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin siirtymäsäännöksen mukaan Puolustusvoimien virassa 31.12.2007 palvelleen eroamisikään sovelletaan puolustusvoimista annetun lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Eroamisikien korotuksen ulkopuolelle jäisivät ne, jotka ovat palvelleet Puolustusvoimien virassa 31.12.2007.

Puolustusvoimista annetun lain 47 §:n ja 50 §:n 4 momentin sääntely luo tilanteen, jossa eroamisikä on mahdollista tulkita alhaisemmaksi kuin julkisten alojen eläkelain 102 §:n
mukainen alin vanhuuseläkeikä. Puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin soveltaminen johtaisi siis siihen, että joidenkin henkilöiden osalta eroamisikä täyttyisi ennen
julkisten alojen eläkelain mukaista eläkeikää ja henkilöllä ei olisi oikeutta eläkkeeseen hänen virkasuhteensa päättyessä eroamisiässä. Tästä syystä sääntelyä olisi välttämätöntä
selkeyttää.