Biokaasuohjelma

Biokaasuohjelmaa valmisteleva työryhmä

TEM079:00/2019 Development

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.10.2019 työryhmän valmistelemaan kansallista biokaasuohjelmaa keskipitkälle aikavälille. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeri Lintilälle 28.1.2020.

Basic information Completed

Project number TEM079:00/2019

Case numbers TEM/1409/00.04.01/2019

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 25.9.2019 – 28.1.2020

Date of appointment 25.9.2019

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Dynamic and thriving Finland

Strategiset kokonaisuudet Agriculture

Action Preparing a national biogas programme covering biogas investments, subsidies and more rational regulation

Goals and results

Työryhmän tehtävä oli kuvata nykytila sekä merkittävimmät esteet ja hidasteet biokaasun tuotannon ja käytön laajamittaiselle käytölle sekä toimenpiteet näiden ratkaisemiseksi ja biokaasua koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoksi. Työryhmän tuli työssään huomioida erityisesti hajautetun ja pienen mittakaavan biokaasutuotannon edistämistä.

Työryhmän raportissa kuvataan biokaasualan nykytilaa ja siihen liittyvät ohjauskeinot. Työryhmä ehdottaa joukon toimenpiteitä alan tunnistettujen esteiden ja hidasteiden ratkaisemiseksi. Raporttiin sisältyy myös Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelma. Raportti löytyy hankeikkunan asiakirjoista ja myös osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-482-2

Summary

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.10.2019 työryhmän valmistelemaan kansallista biokaasuohjelmaa keskipitkälle aikavälille. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeri Lintilälle 28.1.2020.

Starting points

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan Suomelle laaditaan kansallinen biokaasuohjelma, jolla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä.

Hallitusohjelmassa on useita muitakin kirjauksia, joilla pyritään edistämään biokaasun tuotantoa, mm.: ravinnekierron toimenpidekokonaisuus, ravinnekiertoon perustuva biokaasun tuotantotuki, biokaasuinvestointien lisäksi tuetaan uusia lannankäsittelytekniikoita sekä järkevöitetään biokaasulaitosten sääntelyä ja kestävästi tuotetun biokaasun sisällyttäminen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin.

Näiden lisäksi biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyy muitakin lähiaikoina ratkaistaviksi tulevia asioita, mm.: kaasumarkkinoiden avautuminen, verotus, uusiutuvan energian direktiivin (RED II) toimeenpano.

Työryhmän raporttia tullaan hyödyntämään laadittaessa kansallista biokaasuohjelmaa.