Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kuvaSipilän hallitusohjelman 2025-tavoite

Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Kestävien ratkaisujen kehittämisellä, käyttöönotolla ja viennillä olemme parantaneet vaihtotasetta, lisänneet omavaraisuutta, luoneet uusia työpaikkoja sekä saavuttaneet ilmastotavoitteemme ja Itämeren hyvän ekologisen tilan.

Hallituskauden tavoitteet

Suomi on saavuttanut 2020-ilmastotavoitteet jo vaalikauden aikana. Fossiilista tuontienergiaa on korvattu puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla.

Uusia työpaikkoja on syntynyt cleantech-yritysten kasvun, kestävän luonnonvarojen käytön lisäämisen, maaseudun monialaisen yrittäjyyden ja tehokkaan kiertotalouden myötä ympäristön suojelusta tinkimättä.Ruoantuotannon kannattavuus on noussut ja kauppatase parantunut 500 miljoonalla eurolla. Uudistumista hidastavaa hallinnollista taakkaa on kevennetty tuntuvasti.
Tietosivu - Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Kärkihankkeet

1 Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Tavoite

Uusiutuvan energian osuus 2020-luvulla yli 50 %, puolitetaan tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin ym. hallitusohjelman energiatavoitteet

Kuvaus

Laaditaan vuoteen 2030 tähtäävä energia- ja ilmastostrategia toimenpiteineen, ml. uusiutuvan energian edistäminen.

Päätoimet

 1. Kattava energia- ja ilmastostrategia 2030
 2. Energiatuen lisäpanostus
 3. Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Kärkihankkeen eteneminen

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä 

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Biotalous.fi

2 Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

Tavoite

Puun käyttöä monipuolistetaan, lisätään ja jalostusarvoa kasvatetaan. Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä.

Kuvaus

Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä. Metsätilakokoa kasvatetaan tavoitteena yrittäjämäinen metsätalous sekä metsien hyvä hoito. Käynnistetään biotalouden tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä pilot- ja demo-ohjelma, vauhditetaan kokeiluja ja kaupallistumista.

Päätoimet

 1. Nopeutetaan sukupolvenvaihdoksia ja parannetaan metsätilarakennetta verotuksen keinoin
 2. Kehitetään metsätietojärjestelmä ja sähköisiä palveluita
 3. Puurakentamista edistetään säädöksiä ja rakentamismääräyksiä purkamalla
 4. Metsäteollisuuden investointien ja mekaanisen metsäteollisuuden edistäminen
 5. Biotalouden tutkimus- ja innovaatio- sekä pilot- ja demo-ohjelmat

Kärkihankkeiden eteneminen

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja elinkeinoministeri Mika Lintilä

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Biotalous.fi

3 Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön

Tavoite

Hyödynnetään kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kasvavia mahdollisuuksia. Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi toimitaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden ja humuksen määrää vähennetään ja lisätään maatalouden ravinne- ja energiaomavaraisuutta. Kiertotalouden ja cleantechin liiketoiminta ja vienti kasvavat ja syntyy uusia työpaikkoja.

Kuvaus

Valmistellaan kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja  kiertotalouden mahdollistamiseksi. Kokeilu- ja demonstraatiohankkeilla lisätään materiaalien ja ravinteiden kierrätystä  sekä siihen liittyvää liiketoimintaa. Tehostetaan toimia Itämeren suojelemiseksi ja vesien kuormituksen vähentämiseksi.

Päätoimet

 1. Kokeilu-, TK-, ja demonstraatiohankkeita kiertotalouden edistämiseksi  
 2. Vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma
 3. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelma
 4. Cleantech-ratkaisujen vauhdittaminen

Kärkihankkeiden eteneminen

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Biotalous.fi

4 Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun

Tavoite

Maatalouden kannattavuus on parantunut ja maatilojen maksuvalmiutta on vahvistettu. Hallituskaudelle ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita. Puhtaiden elintarvikkeidemme sekä  kala- ja vesivarojen kotimaista käyttöä ja vientiä edistetään.

Kuvaus

Turvataan ruoantuotannon ja maatalouden rakennekehityksen edellytykset. Parannetaan elintarvikeketjun toimijoiden toiminta-mahdollisuuksia ja kilpailukykyä purkamalla normeja. Edistetään vesi- ja kalavaroihin perustuvan liiketoiminnan kasvua sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman toimenpitein.

Päätoimet

 1. Maatilatalouden kehittämisrahastoon lisärahoitus maatalouden investointeihin
 2. Sujuvoitetaan lupa- ja ilmoitusmenettelyjä sekä puretaan normeja
 3. Luodaan edellytyksiä elintarvikkeiden ja osaamisen viennille sekä lisätään elintarvikeketjun yhteistyötä ja osaamista
 4. Valmistellaan ja toteutetaan sinisen biotalouden kehittämissuunnitelma

Kärkihankkeiden eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Biotalous.fi

5 Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin

Tavoite

Luonnonsuojelun taso turvataan ja lisätään luonnonsuojelutoimien paikallista hyväksyttävyyttä avoimella yhteistyöllä ja osallistavalla päätöksenteolla. Kansallista ja kansainvälistä virkistys- ja luontomatkailua lisätään.

Kuvaus

Perustetaan uusi kansallispuisto ja vahvistetaan vaelluskalakantoja. Toimet parantavat kestävän matkailun edellytyksiä sekä tukevat luonnon monimuotoisuuden ja Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Päätoimet

 1. Uusi kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017
 2. Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen  pilottikohteissa kalatiestrategian  toimeenpanolla

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin