Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -kuvaSipilän hallitusohjelman 2025-tavoite

Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Suomen ketterää uudistumista tuetaan luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntämiseen perustuvalla johtamiskulttuurilla.

Hallituskauden tavoitteet

Määrätietoisella johtamismallilla on kehitetty käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. Julkinen päätöksenteko on innovatiivisesti mahdollistanut ja luonut Suomeen suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palveluille ja teollisen internetin sovelluksille ja uusille liiketoimintamalleille.

Kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa on helpotettu merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla.

Johtamista ja toimeenpanoa on rohkeasti uudistettu vahvistamalla tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta sekä hyödyntämällä kokeiluja ja kansalaisten osallisuutta tukevia toimintatapoja.
Tietosivu - Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet

1 Digitalisoidaan julkiset palvelut

Tavoite

Julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Kuvaus

Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema. Luodaan asiakaslähtöiset julkisia palveluita koskevat periaatteet. Sitoutetaan julkinen sektori automatisoimaan ja digitalisoimaan toimintatapansa.

Päätoimet

 1. Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet
 2. Hallinnonalojen ja kuntien sitouttaminen hallinnon sisäisten prosessien uudistamiseen. Erillisrahoitettavat hankkeet, joissa priorisoidaan kehittämisessä tuottavuushyödyltään suurimpia hankkeita.
 3. Yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintalainsäädäntö

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - vm.fi

2 Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Tavoite

Suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille.

Kuvaus

Luodaan innovaatio- ja palveluiden syntymistä tukeva säädös- ja T&K-ympäristö. Hyödynnetään massadataa ja robotisaatiota uuden liiketoiminnan ja toimintatapojen luomiseksi. Varmistetaan tietoturva.

Päätoimet

 1. Edistetään esineiden internetiä
 2. Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö
 3. Toimeenpannaan luottamusta lisäävä tietoturvastrategia
 4. Toimeenpannaan robotiikan toimintaohjelma
 5. Toimeenpannaan massadatan toimintaohjelma

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - lvm.fi

3 Sujuvoitetaan säädöksiä

Tavoite

Mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. 

Kuvaus

Helpotetaan kansalaisten arkea, parannetaan kilpailukykyä, edistetään markkinoillepääsyä ja digitalisaatiota sekä kevennetään hallinnollista taakkaa. 

Päätoimet

 1. Perataan ja puretaan turhat säännökset
 2. Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus
 3. Minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset
 4. Perustetaan lainsäädännön arviointilautakunta

Kärkihankkeen eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Norminpurku.fi

4 Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

Tavoite

Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä kansalaislähtöisiä toimintatapoja hyödyntäen.

Kuvaus

Kokeilukulttuurin vahvistamiseksi lisätään kokeiluosaamista ja tietämystä kokeilutoiminnasta. Kokeilutoimintaan sisältyvät kolmitasoinen kokeiluohjelma sekä säädöspohjaan tehtävät muutokset kokeiluiden mahdollistamiseksi.  

Päätoimet

 1. Strategisten kokeilujen toteuttaminen: erillisrahoitettavat ja hallitusohjelmaan sisältyvät (perustulo, kielten opiskelu, palvelusetelijärjestelmä, palvelualoite ja vapaakuntakokeilu). Tuetaan eri hallinnonaloilla valmisteilla/käynnissä olevaa noin 100 kokeilua
 2. Kokeilutoiminnan sivusto (kokeilevasuomi.fi). Parlamentaarinen neuvottelukunta. Alueellisten kokeilukeskittymien muodostaminen yhteistyössä ammattikorkeakouluneuvoston kanssa. Ruohonjuuritason kokeilujen vauhdittaminen rahoitusalustalla. 
 3. Kokeilutoiminnan säädöspohja

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Kokeilevasuomi.fi

5 Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

Tavoite

Valtioneuvoston ja valtionhallinnon johtamisprosessit sovitetaan yhteen strategisen hallitustyöskentelyn kanssa. 

Kuvaus

Vahvistetaan hallinnonalojen rajat ylittävää, tietoon perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa.

Päätoimet

 1. Toteutetaan valtion johtamisen toimenpideohjelma. Hyödynnetään ulkopuolista johtamisosaamista. Toteutetaan johtamis- ja toimeenpanokonseptien kokeiluja
 2. Selvitys yhtenäisen valtioneuvoston mallin toimivuudesta Suomessa
 3. Uudistetaan ministeriöiden johtamisjärjestelmät yhtenäisiksi

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin